Sammenslutningen af grundejerforeninger, Holmsland.
Lyngvig fyr
Nyhedsbreve
Opdateret 16.5.20.
Link til nyhedsbreve.

Info modtaget 18.11.19

Referat af årsmøde 26.08.17
Indledning.
Der blev foretaget registrering af de medlemmer, der var mødt op:
Sneppedalen, Mågedalen, Foreningen Houvig, Jacob Bondes Vej, Holmsborgvejens Grundejerforening, Lyngvejens Grundejerforening, Grundejerforeningen Havklit, Klegod Grundejerforening, Søndre Klegod Grundejerforening, Sivbjerg/Fyrmarken, Årgab 73, Hauvig, Nygaard, Hegnet.
Formanden bød herefter velkommen til forsamlingen og udtrykte forhåbning om et godt møde.
Ad pkt. 1. Valg af dirigent.
Forretningsudvalget foreslog Ivan Thomsen, Klegod. Ivan Thomsen blev enstemmig valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at årsmødet var lovligt indvarslet og der-med beslutningsdygtigt. Ingen ytrede sig herimod. Dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægterne.
Dirigenten foreslog afstemning ved håndsoprækning, hvis ingen ytrede sig derimod i den enkelte sag.
Ingen ytrede sig herimod
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Forretningsudvalgets beretning v/formanden
3. Fremlæggelse af regnskab herunder fastsættelse af kontingent
4. Indkomne forslag
5. Valg til forretningsudvalget i henhold til vedtægterne
På valg er:
Thue Amstrup-Jørgensen (modtager genvalg)
Preben Greibe (modtager ikke genvalg)
Ove Toftbjerg (modtager genvalg)
6. Valg af revisor
På valg er Lars Fløe (modtager ikke genvalg)
7. Eventuel
Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit
2
Ad pkt. 2. Forretningsudvalgets beretning.
Ordet blev herefter givet til formanden, der indledte med at henvise til den udsendte skriftlige
beretning.
Formanden kommenterede meget kort de mest aktuelle emner siden sidste årsmøde:
Kystnære havmøller: Formanden viste et billeder af den nugældende placering.
Der er indgivet ca 300 klager over etableringstilladelsen. Disse er
ikke behandlet i Klagenævnet.
Der er indgivet ca 550 ansøgninger om værditabserstatning til et
samlet beløb på omkring 350 mio kr.
Kystsikring Der havde været et godt fremmøde på fællesmødet. Der blev givet
en god information.
Senere på året havde Lyngvejen aftalt med TMU at der skulle være
et møde med Kystdirektoratet. Dette møde var til dels ”løbet ud
i sandet”, bl a fordi TMU forlod mødet på et for tidligt tidspunkt.
Hvis man ønsker at beskytte klitfoden, så viser erfaringen at det
kan være nyttigt, at plante udgået beplantning i en vinkel på 45
grader i forhold til klitfoden. For god ordens skyld så kontakt Kystdirektoratet
inden I starter på projektet.
Bebyggelsesprocenter: Hæves fra 10 til 15 % i områder uden lokalplan. Det er fortsat forretningsudvalget
opfattelse, at store sommerhuse ikke hører
hjemme i de egentlige sommerhusområder.
Vedligeholdelse af stier Det er fortsat forretningsudvalget opfattelse at indgåede aftaler
skal overholdes. Hvis de skal ændres er man to parter om en ændring.
Båker Der pågår restaurering af båker langs kysten.
Ringkøbing Forsyning: Der er valg til forsyningen i dette år. Håber på opbakning.
Forsyningen vil også være involveret i en evt. kloakering på
Klitten. Der er 27.000 anpartshavere i kommunen, hvoraf 1/3 er
sommerhusejere.
Ros til kommunen Der hvor der arbejdes med fibernet, er der en meget dygtig kontaktperson
der hedder Ebbe Madsen, der er tilsynsførende.
Debatten
Dirigenten satte nu både den skriftlige og den mundtlige beretning til debat i forsamlingen.
Per Eskildsen, Havklit Grf. ville gerne vide om det er rigtig forstået, at Sammenslutningen
har anbefal folk til at søge værditabserstatning.
Formanden svarede, at man ikke har anbefalet noget, men rådet folk til at overveje det.
Holdning til kloakering og hvor er sagen henne.
3
Forretningsudvalget ved ikke noget. Arbejdet er ikke igangsat endnu. Forretningsudvalget
er med i en arbejdsgruppe i Kommunen. Der skal være 1. møde her i efteråret. Vi har bedt
om, at man starter med at drøfte hvad grundlaget skal være for en kloakering
Beretningen blev herefter taget til efterretning.
Ad pkt 3: Regnskabet og fastsættelse af kontingent.
Regnskabet var udsendt til alle Sammenslutningens medlemmer.
Kassereren gennemgik regnskabet og besvarede spørgsmål fra forsamlingen.
Regnskabet blev herefter taget til efterretning
Forslaget til budget for det kommende år var udsendt til Sammenslutningens medlemmer.
Kasseren gennemgik budgetforslaget samt forslag til kontingent for den enkelte medlemsforening.
Efter besvarelse af de stillede spørgsmål, blev begge forslag enstemmigt godkendt.
Ad pkt. 4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
Ad pkt. 5. Valg til Forretningsudvalget.
Thue Amstrup-Jørgensen og Ove Toftbjerg blev genvalgt. Jan Fuglsang (fra Mågedalen)
blev nyvalgt.
Ole Andersen blev valgt som suppleant
Ad pkt. 6. Valg af revisor.
Flemming Jørgensen (Holmsborgvej) blev valgt som revisor.
Ad pkt. 7. Eventuelt
Formanden rettede en stor tak til Preben Greibe for hans mangeårige virke i Sammenslutningen.
Da ikke flere ønskede ordet, afsluttede dirigenten årsmødet, idet han samtidig takkede de
fremmødte for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen.
Referat: Preben Greibe
Referatet godkendt af dirigent Ivan Thomsen, den 4. september 2017.

sammenslutningens hjemmeside

Brevforslag vedr. evt. klage over møller

Til Taksationsmyndigheden.
(c/o: Energinet.dk, De Fire Vindmølleordninger).

Bilag til: Ansøgning om værditabserstatning i forbindelse med etablering af Kystnær
Havvindmøllepark ”Vesterhav Syd.”

 

Beskrivelse af ansøgerens ejendom

·         Helårsbeboelse, bygget + ombygget

·         Sommerhus, bygget + ombygget – måske oplysning om antal sovepladser

·         Andet

·         Matr nr

·         Der kan henvises til ejendommen registrering i BBR (gælder ikke ubebyggede grunde)

·         Fra ejendommen er der udsyn over havet

·         Fra ejendommen er der udsyn til klitterne

·         Fra ejendommen er der udsyn til klitterne og havmøllerne vil kunne ses fra grunden

·         Inde fra ejendommen er møller synlige

·         Afstand til stranden, hvorfra der vil være (5) km til havmøllerne

·         Der henvises til visualiseringen på    http://www.stopvesterhavsyd.dk/nye-visualiseringer/

·         Afstand til det statsfredede/naturbeskyttede område mod vest (dvs afstand til fredningslinien)

Om forudsætningerne for værditabsvurderingen.
Det er ikke helt let at bedømme værditabet på dette stadium, hvor møllerne endnu ikke er
rejst, og hvor ingen i Danmark endnu har erfaringer med 15 km havvindmøller langs med og så tæt
på den jyske vestkyst (4 til 8 km). Med en højde på 189 meter er møllerne er betydeligt større end de hidtidige havmøller.

Ejendommens værdi er betinget af beliggenheden i dette nationalt kendte naturområde, hvor afstanden fra huset til såvel stranden, solnedgangsklitterne, Ringkøbing Fjord som til Statens fredede naturområde måles i blot et antal hundrede meter.  Området er et de få tilbageværende steder med mulighed for stjernekik m.m. da der er langt til bylys.

Salgsprisen i dag (uden møller) vil være 2.8 mio kr (eksempel) baseret på en vurdering af grunden, huset og det område det er beliggende i. Lokalplanen for området er medvirkende til sikring af de bygnings- og naturmæssige værdier for området fastholdes.

På denne baggrund er jeg kommet frem til at jeg vil rejse krav om et værditab på 450.000 kr (eksempel)

 

 


Fra VVM-redegørelsen

I VVM-redegørelsens resumé (april 2015) står:
”Etablering af vindmøller, herunder havmøller, kan påvirke ejendomspriserne.
Der er dog ifølge ejendomsmæglerne i området samt undersøgelser fra andre steder
ikke noget der tyder på, at effekten vil være særlig stor.”

Men det viser sig ved kildeundersøgelse, at denne konklusion bygger på blot 2 udsagn fra
ejendomsmæglere i henholdsvis Blåvand og Nysted, hvor det drejer sig om møller langt til havs
(10-15 km eller mere), og med kun 70-110 meters navhøjde. (Så konklusionen kan vist ikke siges at være akademisk funderet).

VVM-konklusionen kan også findes tilsvarende i den undersøgelse fra Syd-Lolland, som COWI har
lavet for Energistyrelsen (2016).
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/vindmoeller_paavirkning_priser_beboelsesejendomme.pdf

Men her er det særdeles vigtigt at få læst denne rapports forbehold samt de væsentlige
kommentarer, der knyttes explicit til Vesterhavsproblematikken. De refereres ikke her, men der henvises til nærlæsning af især siderne 20-23, 37-39 og 43 i rapporten.

·         Områdets lokalplaner støtter kraftigt op om bevaringen af naturkvaliteterne via de ekstra strikse krav, især til sommerhusene der vender ud til det naturfredede / naturbeskyttede arealer . (jfr. Lokalplan nr.xxx).

I VVM-redegørelsens baggrundsrapport om landskabsvurderingen står:
 ”Fra kysten er det især udsigten på langs af kystlinjen og ud over Vesterhavet, der er noget særligt.”

Og om den rumlige og visuelle oplevelse:

”5.1.4 Den rumlige og visuelle oplevelse af landskabet
Klitlandskabet er en særlig natur- og landskabstype, der både nationalt og i europæisk sammenhæng er enestående; kun få steder i Verden kan man opleve at gå rundt i denne slags landskaber (Skov- og Naturstyrelsen).
Klitlandskabet har en meget enkel og åben karakter, hvor især kysten med den brede sandstrand og klitterne præget af et småkuperet terræn og lysåben vegetation er bærende landskabstræk.
Den åbne karakter betyder, at oplevelsen af landskabet generelt er præget af vide udsigter, der alle steder er noget særligt men også er af meget forskellig karakter:
Fra kysten er det især udsigten på langs af kystlinjen og ud over Vesterhavet, der er noget særligt. Udsigten rammes ind af de høje klitter, der rumligt afgrænser kysten mod øst, og åbner sig ud over havet med vide og ubrudte udsigter over havet og på langs af kystlinjen. Disse udsigter er generelt helt uforstyrrede af tekniske anlæg eller andet, der bryder de åbne vidder. Nord og syd for Hvide Sande ses vindmøllegruppen ud for Hvide Sande som eneste tekniske anlæg.”

http://naturstyrelsen.dk/media/136726/atr-16_vesterhav-syd_landskabelige-forhold_april-2015.pdf

 

Vattenfalls Orienteringsmateriale af 6. februar 2017.

Vattenfall har uheldigvis ikke været meget opmærksom på dilemmaet: vindindustri langs kysten kontra naturværdierne med en placering over en strækning på 15 km i en afstand af 4 – 8 km fra kysten. Desværre viser man også kun visualiseringer 8 km fra kysten i en meget afdæmpet form – bevidst og manipulerende. Det har derfor været nødvendigt at få en uvildig rådgiver til at fremstille visualisering med troværdighed
 – der henvises til hjemmesiden
http://www.stopvesterhavsyd.dk/nye-visualiseringer/

Med venlig hilsen

 

Husk at det er ejeren der skal skrive under

 

Endvidere henviser vi til det medsendte bilag, der er udarbejdet af Sammenslutningen af sommerhusgrundejere på Holmsland Klit. Her beskrives processen omkring værditabssagen.

 

17.03.2017


Info 17.3.17 ang. evt. værditab
Hinnerup den 17.03.2017 
Dok: vaerditab-2017.docx Information vedr. Kystnære møller Vesterhav Syd

 Værditabsordning Info Ved informationsmødet på Holmsland Kulturcenter i Kloster den 06. februar 2017 var der ca. 360 deltagere. Mange grundejere var dog ikke orienteret om mødet, da der kun blev annonceret lokalt derfor lidt info fra mødet. Energinet.dk stod for informationen om værditabsordningen. Man kan søge om erstatning ud fra følgende kriterier: - Hvor meget ejendommen har mistet i værdi i en salgssituation. - Det kan være, at det bliver mere vanskeligt at leje ejendommen ud – eller måske til en lavere pris. - Det kan være, at man kan se møllerne fra huset eller fra grunden. Dette er dog ingen betingelse. - Det kan være at området generelt bliver mindre attraktivt og dermed får en lavere vurdering. Værdien af sommerhuset afhænger meget af nærheden og kontakten til havet. Men nu bliver havet mindre værdifuldt, og derved mister huset værdi, da der ikke vil være samme interesse og herlighed i forhold til et sommerhus ved et hav uden møller. Man skal anmelde sit krav overfor www.taksationsmyndigheden.dk inden den 3. april 2017 kl 16.00. Det koster et depositum på 4.000,- kr. Det kan synes af meget med et depositum på 4.000,- kr- men det er bl.a. til dækning af vurdering på stedet fortaget af en uvildig ejendomsmægler. Gebyret overføres til Energinet.dk med angivelse af navn/ejendom til konto reg.nr. 2149 kt.nr. 5908 849 827. Hvis man får tilkendt erstatning får man sit depositum retur. Vejledning findes på www.taksationsmyndigheden.dk . Man kan sende krav pr. post - email - eller direkte på websiden. Hvis man ikke anmelder et værditab, kan man ikke på et senere tidspunkt få sin sag taget op! En evt. nedsættelse af ejendommens værdi vil efterfølgende kunne danne grundlag for en nedsættelse af grundskylden Men ingen kender svarene, for det er første gang man står med et sådant projekt. Er man ikke er tilfreds med taksationsmyndighedens afgørelse, kan man anlægge sag ved domstolene. Der har været talt en del om at retshjælpsforsikringen – som for de flestes vedkommende er en del af ejendomsforsikringen – ville betalte depositum. Det gør forsikringsselskaberne ikke. Reglerne for retshjælpsforsikringen er ens i alle selskaber, mens beløbets størrelse kan være forskellig. Retshjælpsforsikringen træder først i kraft, hvis man er uenig i taksationsmyndighedens afgørelse, og man vælger at få denne afgørelse prøvet ved domstolene. Man skal så via sin advokat kontakte sin retshjælpsforsikring, der så tager over og dækker udgifterne i henhold til forsikringsbetingelserne. Ring evt til dit forsikringsselskab for at sikre dig, hvordan du er stillet. Af værditabsordningen fremgår, at det er opstillerens pligt at fremlægge et visualiseringsgrundlag for projektet! Det mener vi ikke blev opfyldt af Vattenfall. Nogle enkle retningslinier (eller gode råd) til, hvad en klagesag skal indeholde er beskrevet i et vedhæftet dokument. Hvordan foretages værditabsvurderingen? Fra www.taksationsmyndigheden.dk Værditabet fastsættes af Taksationsmyndigheden, som er en uafhængig offentlig myndighed nedsat af klima-, energi- og bygningsministeren. Taksationsmyndigheden består af en række formænd (jurister, der alle opfylder betingelserne for at kunne udnævnes som dommer) samt et antal sagkyndige i vurdering af værdien af fast ejendom (statsautoriserede ejendomsmæglere). Formændene er ansvarlige for hver deres geografiske område og udpeger en sagkyndig til de enkelte erstatningssager. Taksationsmyndigheden behandler sagerne ud fra en individuel vurdering af ejendommen og de aktuelle forhold på grundlag af en besigtigelse/taksationsforretning. Forud for taksationsforretningen skal opstiller udarbejde materiale, der illustrerer vindmøllernes påvirkning af den enkelte ejendom, herunder visualiseringsbilleder samt beregninger af støj og skyggekast. Efter besigtigelsen af din ejendom, vil du gennem Energinet.dk få besked om Taksationsmyndighedens afgørelse. På vegne af Forretningsudvalget Thue Amstrup-Jørgensen Formand Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit Birkhøjen 52, 8382 Hinnerup, Tlf.nr. 23 73 47 60, Email: tajconsult@mail.dk