Beretning
Beretninger
2020
2019
Beretning til generalforsamling 18.4.19.
29. marts 2018

GRUNDEJERFORENINGEN HAVKLIT.


BESTYRELSENS BERETNING PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 29. MARTS 2018.

VED FORMAND PER ESKILDSEN.

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt et konstitueringsmøde og 2 ordinære bestyrelsesmøder.

Bestyrelsens dagsordner og beslutninger er udlagt på Grundejerforeningens Hjemmeside.

www.havklitgrundejerforening.dk

Alle oplysninger som Bestyrelsen modtager fra Sammenslutningen, og al øvrig information af interesse, vil blive udlagt på grundejerforeningens hjemmeside. Kun indkaldelse til den årlige Generalforsamling vil foregå via mail, alternativt brev i postkassen på sommerhusadressen.

I det følgende vil jeg i kronologisk orden orientere om bestyrelsens behandling af udvalgte sager.

Alle sager har enten været behandlet på bestyrelsesmøder, på Sammenslutningen af Grundejerforeningers møder, eller faktuelle oplysninger.


13 april 2017.

Umiddelbart efter Generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig som følger :

Per Eskildsen Formand

Jørgen Lauersen Næstformand

Kresten Toft Kasser og ansvarlig for hjemmesiden

Niels Kjeldtoft Sekretær

Christer Swan

Lisbeth Baltzer 1` suppleant.

Svend-Erik Graversen 2`suppleant.

27 maj 2017 Arbejdsdag.

I år var der tilmeldt ca. 45 personer. Vejret var fremragende med sol fra en klar himmel. De forskellige arbejdsopgaver blev fordelt på 3 arbejdshold, og efter lidt indledende snak gik vi i gang med arbejdet.

Affaldsholdet indsamlede ca.20 sække affald i det fredede areal fra sommerhusene og til strande, og på selve forstranden.

Der var indkøbt 10 høballer til udlægning på stierne over det fredede areal, inden udlægning af høballer var der udlagt grus på et mindre stykke af stierne fra sommerhusene og mod kysten. Samtidig med udlægning af høballer var der et arbejdshold som forstod finpudsning af det udlagte hø.

Kl.10.00 var der formiddagskaffe, rundstykker og brunsviger, kl. 11.00 var der øl og vand.

Efter ca. 3 timers arbejde mødtes vi alle hos Ella og Per hvor der var snitter, øl, vand, kaffe og hjemmebagt kage. Vejret var perfekt til udendørs bespisning og efter en 3 timers hygge drag alle hver til sit.

26 august 2017. Sammenslutningens årsmøde.

Årsmødet blev afholdt i Holmsland Idræts-og Kulturcenter med følgende dagsorden:


Valg af dirigent

Forretningsudvalgets beretning v/formanden

Regnskab og fastsættelse af kontingent

Indkomne forslag (skal fremsendes til formanden senest 8 dage før mødet)

Valg til forretningsudvalget

På valg er:

Thue Amstrup-Jørgensen (Modtager genvalg)

Preben Greibe (Modtager ikke genvalg)

Ove Toftbjerg (Modtager genvalg)

På valg som suppleant er:

Ole Andersen (Modtager genvalg)

Valg af revisor (Lars Fløe Nielsen modtager ikke genvalg)

Eventuelt.


Efter Årsmødet var der 2 indlæg:


En medarbejder fra Skov og Naturstyrelsen og Klitfogenden i vort område orienterede om bekæmpelse af hybenroser og om hvorledes man kunne beskytte den yderste klitfod ved nedgravning af ”store” udgåede træer.


Borgmesteren orienterede blandt andet om de tanker som RKSK har gjort med hensyn til forbedring af trafikken på Klitten. Herunder at man arbejde på at få etableret en ”2 plus 1 vej” fra Hvide Sande og til Herning. Der blev fremvist en skitse over det fremtidige kryds i Søndervig når/hvis Badelandet bliver bygget.Referat fra mødet findes på Sammenslutningens hjemmeside:

http://sam-grund-holmsland.dk/

27 oktober 2017. Bestyrelsesmøde.

Der var fra Ringkøbing-Skjern Kommune modtaget indbydelse til et møde den 23 maj 2017 vedrørende kystsikring langs den Jyske Vestkyst med nedenstående emner:

Kære Grundejerforeninger langs den jyske vestkyst

Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget henvendelse fra grundejere om kystsikringen langs den jyske vestkyst.

  Desuden har Kystdirektoratet netop udgivet midtvejsrapporten for perioden 2014-2018 http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10852/36/Midtvejsrapport_dec2016FællesaftaleLodbjerg_Nymindegab.pdf   På den baggrund inviteres bestyrelsen for sommerhusgrundejerforeningen til møde med Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune den 23. maj 2017 kl. 15:00 på Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing. Kystdirektoratet vil også deltage i mødet, hvor de vil fortælle om den nuværende kystsikring

Udover medlemmerne af Teknik og Miljøudvalget var der ca. 20 deltagende bestyrelsesmedlemmer fra de forskellige Grundejerforeninger.

Kystdirektoratet gennemgik Midtvejsrapporten, og efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål.

Mødet var fuldstændig identisk med det møde som Sammenslutningen afholdte i Kloster den 15. oktober 2016, og intet nyt ”kom for dagen.”

Det mest opsigtsvækkende var at formanden for Teknik og Miljøudvalget et par gange pointerede at mødet blev afholdt i udvalgets kaffepause, samt at mødet helst ikke skulle tage for lang tid, da udvalget havde store sager på dagsorden som de endnu manglede at behandle.

Og, der var ganske få at tilhørerne som kunne høre hvad der blev sagt da der ikke var mikrofon til rådighed. Deltagelse i mødet var fuldstændig spild af tid.


Herefter besluttede Bestyrelsen at Arbejdsdagen i 2018 afholdes lørdag den 12 maj 2018 i Kr. Himmelfartsferien.

Indestående på Grundejerforeningen konti udviser følgende:

Vejfonden: 97.235 kr.

Grundejerforeningen: 79.296 kr.

Ringkøbing Skjern Kommune er i gang med at udarbejde ensartede retningslinier for vedligeholdelsen af stierne i Kommunen. Kriterierne er som nedennævnt:

Ens kriterier for vedligehold af stier i hele kommunen

Nogle steder er de private grundejere ude med salt om vinteren og græsslå-maskinen om sommeren. På andre sammenlignelige stier er det kommunen, der rykker ud med mandskab og materiel. Det er arven fra de fem tidligere kommuner, der skinner igennem.

Nu skal der være ens regler i hele kommunen, og det betyder, at nogle stier skal om-klassificeres fra offentlig til privat og i nogle tilfælde omvendt. I de tilfælde, hvor en sti om-klassificeres fra offentlig til privat gælder det, at kommunen har pligt til at overdrage stien i god stand. 

- Det er mest retfærdigt, at der gælder ens regler for alle. Samtidig giver det også folkene i Vej og Park et bedre overblik og dermed bedre muligheder for at prioritere ressourcerne, siger Ole Kamp, formand for Teknik- og Miljøudvalget. 

En større oprydning i sti-registeret står dermed for døren, og i samme manøvre er det, at nogle stier bliver opklassificeret og overtaget af kommunen, mens andre bliver nedklassificeret og på sigt bliver overdraget til grundejerne. 

En gruppe stier, som aldrig har været kommunale, men som helt eller delvist er blevet passet af kommunen, bliver overdraget til grundejerne med det samme. 

Grundig information på nettet og på møder
Interesserede grundejere kan se kort, læse om processen og finde svar på ofte stillede spørgsmål på kommunens hjemmeside
www.rksk.dk/stier . Her er det også muligt at indsende bemærkninger. 

- Det hele kommer til at foregå i et roligt tempo. Vi vil meget gerne have hjælp til at kvalificere beslutningerne. Så vi indbyder til, at man går ind på hjemmesiden og sender en besked, hvis man synes, der er noget, vi bør være opmærksomme på, siger Heidi Vang Grosmann, ingeniør i Trafik og Vej.  

Mere information følger på fire offentlige møder efter sommerferien. 

På møderne bliver oplægget til ny sti-struktur præsenteret, og alle er velkomne til at komme og debattere, hvordan man bedst sikrer et godt og harmonisk stinet til gavn for alle borgere. 

  • Mandag den 28. august kl. 18.30 i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, Ranunkelvej 1-3, 6900 Skjern

  • Tirsdag den 29. august kl. 18.30 i Annekset, Rofi Centret, Kirkevej 26, 6950 Ringkøbing

  • Onsdag den 30. august kl. 18.30 Videbæk Idræts- og Fritidscenter, Vestervang 28, 6920 Videbæk

  • Torsdag den 31. august kl. 18.30 i Fiskeriets Hus, Nørregade 2B, 6960 Hvide Sande 

Møderne er åbne for alle, og man behøver ikke tilmelde sig. Efter møderne vil en høringsfase træde i kraft.

Fakta: udgangspunktet bliver stier som er meget korte eller har begrænset offentlig færdsel privatiserede. Grundejere, der er berørt af ændringen, vil modtage besked efter høringsfasen er afsluttet. Herefter går der fire år inden stien overdrages. Kommunen har pligt til at overdrage stien i god stand.

Det blev besluttet at Per deltager i mødet samt, at han orienterer Bestyrelsen om mødets indhold på næste Bestyrelsesmøde den 4 marts 2018.

I forbindelse med den forestående opstilling af havvindmøller er der fra EnergiNet modtaget en liste over de ejendomme som har krævet erstatning efter Værditabsordningen. Alt i alt er der ca. 550 ejendomme der har krævet erstatning og i vort område er der på vejene : Havklitvej 24 ejendomme Vestklitvej 2 ejendomme Milevej 6 ejendomme Genvej 0 ejendomme der har søgt erstatning.

Pr. 1 januar 2018 er myndighedsopgaverne overdraget fra EnergiNet til Energistyrelsen

Læs mere om overdragelsen på dette link https://ens.dk/om-os/virksomhedsoverdragelse-fra-energinet .

Proceduren bliver som følger :

1)Vi forventer, at Taksationsmyndigheden vil opstarte deres besigtigelser i første halvdel af 2018. Den seneste udmelding der er kommet er, at det bliver omkring juni mdr. og at de regner med at være færdige senest oktober/november mdr.


2) Medlemmerne kan se afgørelser på Taksationsmyndighedens hjemmeside under fanen afgørelser. http://taksationsmyndigheden.dk/DA/Sider/default.aspx


3) Taksationsmyndigheden træffer afgørelse om værditab ved en individuel vurdering. Værditabet forstås som beboelsesejendomme og tilhørende primære udendørs opholdsarealers tab i værdi i almindelig handel. Beboelsesejendommens værdi, er den værdi der er på tidspunktet for det offentlige møde, jf. VE-lovens § 9, der er grundlaget for vurderingen af værditabet, som fastsættes af Taksationsmyndigheden.


Bestyrelsesmøde den 4. marts 2018.

Kresten gennemgik herefter regnskabet for 2017, som udviste følgende indestående pr.31 december 2017.

Vejfonden: 75.542,82 kr. Grundejerforeningen 77.781,17 kr.

Efter vedtægternes § 4 skal grundejernes kontingent fastsættes på den årlige Generalforsamling. Kontingentet til Grundejerforeningen er i 2018 er 120,00 kr.pr. medlemsenhed.

Vejbidraget for 2018 udgør: Ubebygget Grund: 125,00 kr. pr. år. Sommerhus: 400,00 kr. pr. år. Helårshus 450,00 kr. pr. år. Et helårshus er et hus hvor ejerens registrerede adresse er sommerhusadressen.

Regnskabet godkendes og forelægges til godkendelse på Generalforsamlingen den 29. marts 2018. Det blev ligeledes vedtaget at anbefale overfor Generalforsamlingen at der fastsættes uændrede takster for 2019 for såvel Vejbidrag som kontingent til Grundejerforeningen Havklit.

Det blev taget til efterretning at det via mailmøde var blevet besluttet at overdrage vejvedligeholdelsen af vore grusveje til PJP i Hvide Sande i 2018.

Per orienterede om mødet med Ringkøbing-Skjern Kommune vedrørende kommunes beslutning om at ensrette vedligeholdelsen af stinettet.

Herefter blev arbejdsopgaverne på Generalforsamlingen den de 29. marts 2018.


13. april 2017

BESTYRELSENS BERETNING PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 13 APRIL 2017.

VED FORMAND PER ESKILDSEN.

 

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt et konstitueringsmøde og                             2 ordinære bestyrelsesmøder.

Bestyrelsens dagsordner og beslutninger er udlagt på Grundejerforeningens Hjemmeside. 

www.havklitgrundejerforening.dk

I det følgende vil jeg i kronologisk orden orientere om bestyrelsens behandling af  udvalgte sager.

Alle sager har enten været behandlet på bestyrelsesmøder, på Sammenslutningen af Grundejerforeningers møder, eller er faktuelle oplysninger.

 

24 marts 2016.

Umiddelbart efter Generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig som følger :

Per Eskildsen                                       Formand                         

Jørgen Lauersen                                  Næstformand

Kresten Toft                                         Kasser og ansvarlig for hjemmesiden

Niels Kjeldtoft                                     Sekretær  

 Christer Swan              

Lisbeth Baltzer                                    1` suppleant.

Svend-Erik Graversen                       2`suppleant.

07 maj 2016 Arbejdsdag.

I år var der tilmeldt 30-35 personer. Vejret var fremragende med sol fra en klar himmel. De forskellige arbejdsopgaver blev fordelt på 3 arbejdshold, og efter lidt indledende snak gik vi i gang med arbejdet.

Affaldsholdet indsamlede ca.25 sække affald i det fredede areal fra sommerhusene og til strande, og på selve forstranden.

Der var indkøbt 10 høballer til udlægning på stierne over det fredede arel, inden udlægning af høballer var der udlagt grus på et mindre stykke af stierne fra sommerhusene og mod kysten. Samtidig med udlægning af høballer var der et arbejdshold som forstod finpusning af det udlagte hø.

Kl.10.00 var der formiddagskaffe, rundstykker og brunsviger, kl. 11.00 var der øl og vand.

Eter ca. 3 timers arbejde mødtes vi alle hos Svend Aage hvor der var snitter, øl, vand, kaffe og hjemmebagt kage. Ved 15-16 tiden drog alle hver til sit.

 

 

27 august 2016 Sammenslutningens årsmøde.

 

Årsmøder blev afholdt i Holmsland Idræts-og Kulturcenter med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent

2. Forretningsudvalgets beretning v/formanden

3. Regnskab og fastsættelse af kontingent

4. Indkomne forslag (skal fremsendes til formanden senest 8 dage før mødet)

4a. Forslag fra forretningsudvalget (Justering af vedtægter)

5. Valg til forretningsudvalget

På valg er:

Geert Sønderskov Andersen (Modtager ikke genvalg)

Ivan Laursen (Modtager genvalg)

6. Valg af revisor.                                                                                                                      7. Eventuelt.

Efterfølgende blev der afholdt med Formanden for Teknik og Miljøudvalget i RKSK med følgende emner:

Evt. kloakering - Bekæmpelse af hybenroser – Trafiksanering -

Skiltning i åbent land – Bebyggelsesprocenter m.m.

 

Referat fra mødet findes på Sammenslutningens hjemmeside:

http://sam-grund-holmsland.dk/

 

25 september 2016. Møde vedrørende kystnære havvindmøller

Den 25. september 2016 blev der afholdt et møde om kystnære havvindmøller i Holmsland Kulturcenter i Kloster. Mødet var arrangeret af Foreningen ”Stop Ve-sterhav Syd”, som er en sammenslutning af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit, Søndervig Beboerforening, flere feriehusudlejningsbureauer i Søn-dervig samt Nr. Lyngvig  Camping.

Ved mødet deltog Energi-,forsynings-og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Ministeren orienterede i sit indlæg om forliget af 2012, samt præcisering i 2014, om etablering af kystnære havvindmølleparker på 5 udpegede mulige placeringer i Danmark. Regeringen har  efterfølgende, grundet ændringer i de økonomiske for-udsætninger for projekterne, besluttet at opgive etableringen af kystnære hav-vindmølleparker for i stedet at satse på havvindmøller opstillet  længere fra ky-sten, dvs. mere end 20 km. Det blev af Ministeren pointeret, at der er et flertal i det nuværende Folketing for etableringen af de kystnære havvindmøller, samt at disse på bagrund af lokale indstillinger /tilbud skal placeres ved Vesterhav Nord og Vesterhav Syd ( fra Søndervig og til Hvide Sande ) med i alt 180 MW i nord og 170 MW i syd.

Den netop afholdte licitation blev vundet af firmaet Vattenfall med et projekt byggende på møller med en effekt på 8 MW pr. stk. Disse har en højde på 190 meter , og de skal opstilles i en afstand fra 4 til 10 km fra kysten. Jævnfør nedenstående billede udarbejdet af Vattenfall.

Ministeren oplyste endvidere, at der skal træffes endelig beslutning om de kyst-nære havvindmøller inden årsskiftet 2016/2017, samt at det på nuværende tids-punkt kun er Venstre og DF, som er indstillet på, at der ikke skal opstilles kystnære havvindmøller i Danmark.

Efter Ministerens oplæg var der mulighed for at stille spørgsmål. Spørgelysten / kommentarerne var mange, og langt størstedelen af indlæggene viste, at såvel de fastboende som sommerhusejere var bekymret for / imod opstilling af havvind-møller så tæt på kysten.  Blandt  de 250-300 mødedeltagere var der tilsyneladende kun en håndfuld, som var for opstillingen af de kystnære havvindmøller i henhold til den foregivne plan. Specielt savnede man repræsentanter for det flertal i kom-munalbestyrelsen, som stod bag indstillingen om, at møllerne ved Vesterhav Syd kunne opstilles så tæt ved kysten, når der havde været  mulighed for at vælge en placering helt ud til 18 km.

 

25 september 2016 bestyrelsesmøde.

Niels blev sat i opgave med at finde en foredragsholder til Generalforsamlingen i 2017, gerne med en med lokalkendskab til Holmsland Klit. Herefter blev det taget til efterretning at der er indestående på:                                                                     Vejfonden :                                                   26.930,11 kr.                   Grundejerforeningen Havklit:                                                 75.023,70 kr.    

Efter en henvendelse fra en sommerhusejer på Milevej besluttede bestyrelsen, at rette henvendelse til RKSK for at få ændret nogle etablerede volde på Havklitvej således, at voldene er i overensstemmelse med Lokalplanen for området.              På Generalforsamlingen i 2016  blev spørgsmålet rejst om,  der kunne blive opsat et 30 km. skilt på Milevej. Bestyrelsen besluttede ikke at opsætte et skilt med 30 km. hastigshedsbegrænsning, da der ved indkørslen fra Landevej på Vestklitvej  allerede er skiltet med et 30 km. skilt, samt at der yderligere på Info skiltet på Vestklitvej er skiltet med 30 km. i området.  

Per orienterede Bestyrelsen om Årsmødet i Sammenslutningen. Referat fra mødet kan ses på Sammenslutningens hjemmeside      http://sam-grund-holmsland.dk/  .

Ligeledes blev Bestyrelsen orienteret om forløbet af forløbet af mødet omhandlende de Kystnære Havvindmøller.

Sluttelig blev det besluttet at afholde Arbejdsdagen i 2017, Lørdag den 27 maj 2017 i Kr. Himmelfartsferien. Forinden afholdelse af arbejdsdagen udlægges der lidt grus på stierne mod havet og der indkøbes høballer til udlægning på stierne 77,78 og 79.                                                                             

 

15 oktober 2016. Kystbeskyttelsen af Holmsland Klit. 

Den 15 oktober 2016 blev der afholdt et møde i Holmsland Idræts-og Kulturcenter i Kloster om Kystbeskyttelsen af Holmsland Klit med deltagelse af Kystteknisk Chef Per Sørensen fra Kystdirektoratet. Mødet var arrangeret af Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit, på opfordring af flere Grundejerforeninger som ønskede en grundig orientering om kystbeskyttelsen på Klitten.

Til mødet var der ca. 120-130 deltagere og fra Grundejerforeningen Havklit var ca.10-15 deltagere. Indbudt til mødet var der ca. 1500 sommerhusejere.

 

Følgende emner blev omtalt og uddybet:

Hvordan har kystlinjen flyttet sig igennem de senere år ud for Holmsland Klit?

Hvordan forventer Kystdirektoratet at udviklingen vil være de kommende år?

Overvejelser om mulige kystsikringsmetoder, hvad virker og hvad virker ikke på vores kyststrækning?  Hvad er statens strategi for at sikre Holmslands Klit, herunder sikre et gennembrud til Ringkøbing Fjord?

Hvordan kan vi som grundejere medvirke til at skabe fokus og øget politisk interesse for at få igangsat en langsigtet plan for kystbeskyttelsen af Holmsland Klit?

Hvis man er interesseret i hvad Kystdirektoratet gør for kystbeskyttelsen i vort område kan svar findes på Kystdirektoratets hjemmeside :                  

http://omkystdirektoratet.kyst.dk/

 

 

06 februar 2017. Møde med Vattenfall.

Der har den 06 januar 2017 været afholdt et ”Informationsmøde om kystnære vindmøller ved Vesterhav Syd”. Mødet blev afholdt i Holmsland Idræts- og Kulturcenter i Kloster.                                                                                                     Mødet blev afholdt i forlængelse af at Energistyrelsen den 22 december 2016 har udstedt etableringstilladelse vedrørende opførelse af vindmøller ved Vesterhav Syd, med en installeret kapacitet på 170 MW.

Indbydelse til mødet er tidligere udsendt til de af vore medlemmer som vi har en mailadresse på.

Til mødet var der i alt ca. 350 deltagere og fra Grundejerforeningen Havklit var der 15-20 deltagere. 

 

Aftenens program blev gennemgået, hvorefter selskabet Vattenfall blev præsenteret. Vattenfall har i Danmark ca. 200 medarbejdere og på Verdensplan ca. 32.000 medarbejdere. Det blev pointeret, at Vattenfall i licitation, havde vundet ordren på opstilling af havvindmøller i området Vesterhav Syd. De møller som vil blive opstillet vil få en højde på 190 meter, en effekt på 170 MW og i alt 20 møller.                                                                                                                            Placering som på neden viste skitse :


Energistyrelsen orienterede om lovgrundlaget for opstillingen af havvindmøllerne i Vesterhav Syd, hvorefter Energinet orienterede om værditabsordningen. Oplysninger om værditabsordningen kan fås på

www.taksationsmyndigheden.dk

Efter kaffe var der spørgsmål og efter en livlig spørgerunde sluttede mødet ved 21.00 tiden.

 

Yderligere information om han fås hos Vattenfall  per.stenholt@vattenfall.com om orienteringsmaterialet, og hos Energinet,  fo@energinet.dk om værditabsordningen.

 

12.03.2017. Bestyrelsesmøde.

Jørgen og Per orienterede om mødet med Kystdirektoratet den 15 oktober 2016, og orienteringen blev taget til efterretning.                                                           

Bestyrelsen har via mailmøde besluttet at overdrage vedligeholdelsen af vore grusveje i 2017, til PJP i Hvide Sande. Beslutningen blev taget til efterretning.

Kresten gennemgik herefter regnskabet for 2016, som udviste følgende indestående pr.31 december 2016 :   

Vejfonden:                                   52.533,19 kr.                                              Grundejerforeningen                 83.839,81 kr.

Efter vedtægternes § 4 skal grundejernes kontingent fastsættes på den årlige Generalforsamling.                                                                                                          Kontingentet til Grundejerforeningen er i 2017 er 120,00 kr.pr. medlemsenhed.

Vejbidraget for 2017 udgør:                                                                                          Ubebygget Grund:             125,00 kr. pr. år.                                                                          Sommerhus:                       400,00 kr. pr. år.                                                                                       Helårshus                            450,00 kr. pr. år.                                                                          Et helårshus er et hus hvor ejerens registrerede adresse er sommerhusadressen.

Regnskabet godkendes og forelægges til godkendelse på Generalforsamlingen den 13 april 2017. Det blev ligeledes vedtaget at anbefale overfor Generalforsamlingen at der fastsættes uændrede takster for 2018 for såvel Vejbidrag som kontingent til Grundejerforeningen Havklit.

Per orienterede herefter om et møde den 6 februar 2017 i Kloster med Vattenfall og Energinet. På mødet blev der orienteret om at Vattenfall skal forestå opstilling af 20 havvindmøller med en effekt på 170 MW og en højde på 190 meter. Energinet orienterede om værditabsordningen. Orienteringen blev taget til efterretning.

Herefter havde bestyrelsen en drøftelse af en mail modtaget fra Sammenslutningen efter mødet den 06 februar 2017 med Vattenfall og Energinet.

Nedenfor er mailen, som omhandler et referat og en anbefaling til at søge erstatning efter værditabsordningen, medtaget i fuld ordlyd. 

             

Mange grundejere var ikke orienteret om mødet, da der kun blev annonceret lokalt derfor lidt info fra mødet.

 

Til  information af jeres  medlemmer

Ved informationsmødet på Holmsland Kulturcenter i Kloster den 06. februar 2017 var der ca. 360 deltagere.

Vattenfall stod som arrangør med information om projektet med de kystnære møller.

Det skulle danne grundlag for evt. erstatningssager.

Desværre fremviste Vattenfall ikke orientering eller visualiseringer, der  kunne give klarhed -  måske fordi  det er Vattenfall der skal udrede  erstatninger. 

Herefter var det energinet.dk der stod for informationen om værditabsordningen. God,  professionel og sober information.

 

Efter præsentationen og spørgsmål stod det vist klart for de fleste, at man skal anmelde sit krav overfor www.taksationsmyndigheden.dk  inden den 3. april 2017 kl 16.00.

Det koster et depositum på 4.000,- kr. Det kan synes af meget med et depositum på 4.000,- kr- men det er bl.a. til dækning af vurdering på stedet fortaget af en uvildig ejendomsmægler.

Hvis man får tilkendt erstatning får man sit depositum retur.

En evt. erstatning skal betales af Vattenfall.  Der findes en vejledning på www.taksationsmyndigheden.dk

Hvis man ikke anmelder et værditab, kan man ikke på et senere tidspunkt få sin sag taget op!

Vi skal opfordre til, at man anmelder sit krav efter værditabsordningen.

Husk det man vurderer er, hvor meget ejendommen har mistet i værdi i en salgssituation.

-          Det kan være, at det bliver mere vanskeligt at leje ejendommen ud – eller måske til en lavere pris.

-          Det kan være, at man kan se møllerne fra huset eller fra grunden. Dette er dog ingen betingelse.

-          Det kan være at området generelt bliver mindre attraktivt og dermed får en lavere vurdering. Værdien af sommerhuset afhænger meget af nærheden og kontakten til havet. Men nu bliver havet mindre værdifuldt, og derved mister huset værdi, da der ikke vil være samme interesse og herlighed i forhold til et sommerhus ved et hav uden møller.

Der kan også være andre ting, der får indflydelse  på en salgspris efter møllerne er sat op.

En valuar oplyser, at værdiforringelsen kan ligge mellem 5 og 20 % af den vejledende salgspris.

Dvs. at et sommerhus med en salgspris på 1,5 mio. kr., kan risikere et værditab på måske 10% svarende til 150.000,- kr.

En sådan nedsættelse vil efterfølgende kunne danne grundlag for en nedsættelse af grundskylden Men ingen kender svarene, for det er første gang man står med et sådant projekt. Skulle det ske, at man ikke er tilfreds med taksationsmyndighedens afgørelse, kan man anlægge sag ved domstolene.

 

Der har været talt en del om at retshjælpsforsikringen – som for de flestes vedkommende er en del af ejendomsforsikringen – ville betalte depositum. Det gør forsikringsselskaberne ikke.  Reglerne for retshjælpsforsikringen er ens i alle selskaber, mens beløbets størrelse kan være forskellig.

 

Retshjælpsforsikringen træder først i kraft, hvis man er uenig i taksationsmyndighedens afgørelse, og man vælger at få denne afgørelse prøvet ved domstolene. Man skal så via sin advokat kontakte sin retshjælpsforsikring, der så tager over og dækker udgifterne i henhold til forsikringsbetingelserne. Ring evt til dit forsikringsselskab for at sikre dig, hvordan du er stillet.

 

Af værditabsordningen fremgår, at det opstillerens pligt at fremlægge et visualiseringsgrundlag for projektet!

Det mener vi ikke blev opfyldt af Vattenfall.

Visualiseringen skal bl. a. bruges når taksationsmyndigheden skal vurdere, om der er tale om en værdiforringelse. Man kunne måske tillade sig at sige, at jo dårligere billederne er, jo lavere vurderer man virkningerne af møllerne. Det er Vattenfall, der skal betale erstatningerne. Vi vil derfor forsøge at få nogen til at se på, hvordan vi får visualiseringer (billeder), som vi også anser for dækkende for den situation, der vil være efter at møllerne er sat op.

Endelig har vi tænkt os at forsøge at få nogle enkle retningslinier (eller gode råd) til, hvad en klagesag skal indeholde. Og i den forbindelse måske også et råd om, hvordan man bedst vurderer størrelsen af det værditab man skal anmelde.

Vi kunne tænke os at få et samlet overblik over hvor mange der anmelder krav og gerne hvor meget. Giv venligst en tilbagemelding.

Vi behandler den oplysning fortroligt, og vil kun bruge den samlede sum og det samlede antal sager.

 

 

Med venlig hilsen

 

Thue Amstrup-Jørgensen

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit

Birkhøjen 52

DK-8382 Hinnerup

Tlf.nr. +45 23 73 47 60

 

Email: tajconsult@mail.dk

www.sam-grund-holmsland.dk

Bestyrelsen kan ikke anbefale ovenstående overfor vore medlemmer, og  ovenstående vil ikke blive udsendt.                                                                                                                                                                              Al øvrig information fra Sammenslutningen vil, for eftertiden, blive lagt på Grundejerforeningen Havklits hjemmeside.                                                                           Efterfølgende havde vi en snak om volde i vores område.                                         Hvis en grundejer klager til RKSK om volde, og efterfølgende retter henvendelse til Bestyrelsen om at gøre noget ved sagen, så vil Bestyrelsen rette henvendelse til RKSK og opfordre dem til at drage omsorg for at Lokalplanens bestemmelser overholdes.                                                                                                                                                        Og sluttelig blev arbejdsopgaverne til Generalforsamlingen den 13 april 2017 fordelt blandt medlemmerne af Bestyrelsen.          


24. marts 2016

BESTYRELSENS BERETNING PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 24 MARTS 2016

VED FORMAND PER ESKILDSEN.

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt et konstituerings møde og 2 ordinære bestyrelsesmøder.

Bestyrelsens dagsordner og beslutninger er udlagt på Grundejerforeningens Hjemmeside.

www.havklitgrundejerforening.dk

I det følgende vil jeg i kronologisk orden orientere om bestyrelsens behandling af  udvalgte sager.

Alle sager har enten været behandlet på bestyrelsesmøder, på Sammenslutningen af Grundejerforeningers møder, eller er faktuelle oplysninger.


02 april 2015.

Umiddelbart efter Generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig som følger :

Per Eskildsen, formand

Leif Arnvig, næstformand

Kresten Toft,  Kasser og ansvarlig for hjemmesiden

Niels Kjeldtoft,  Sekretær  

Christer Swan

J ørgen Lauersen,  1` suppleant.

Lisbeth Baltzer,   2`suppleant.


27 april 2015 KLITSYN

Til  Klitsynet var der deltagelse af Sven Wodskov fra Skov og Naturstyrelsen, Klitfoged Erling Christensen og et par repræsentanter fra Grundejerforeningen. Nedgangene C077 og C078 blev gennemgået for at få fastslået hvilke arbejder der vil give størst effekt på Arbejdsdagen. Samtidig fik vi at vide at Skov og Naturstyrelsen ikke ser til istand til at levere høballer mere til de Grundejerforeninger hvor der ikke er fare for gennembrud af klitterne. Men vi fik lovning på: 

at Klitfogeden vil køre høballer ud på stierne, hvis vi selv skaffer dem

at Skov og Naturstyrelsen vil levere fyrris hvis de har nogle på ” lager ”

at Klitfogeden vil "fjerne" nedskårne fyrris hvis de er i passede længde, og placeret således at de er til at få fat i, hvilket vil sige langs vejrabatten i forbindelse med Arbejdsdagen.

16.05.15. Arbejdsdag.

Til Arbejdsdagen var der tilmeldt ca. 30 personer, og efter at arbejdsopgaverne var fordelt, gik vi i gang med de forskellige arbejdsopgaver.

Et hold indsamlede affald på det fredede areal mellem sommerhusene og på forstranden, i alt blev der indsamlet 20 store sække affald.

Et andet hold udlagde fyrris på nogle af de uautoriserede stier i det fredede areal mellem sommerhusene og stranden.

Det tredje hold udrullede høballer på de 3 stier over det fredede areal, som er beliggende i vort område. Forinden udrulning af høballer, var der blevet udlagt lidt grus på et mindre stykke af stierne fra sommerhusene mod stranden. Formiddagskaffe blev indtaget i klitterne, og efter lidt mere arbejde var der øl og vand pause.

Efter ca. 3 timers arbejde mødtes vi alle hos Svend Aage hvor der var snitter, øl, vand, kaffe og hjemmebagt kage. Ved 15-15 tiden drog alle hver til sit.

29.08.15.. Årsmøde i Sammenslutningen.

Referat fra Årsmødet i Sammenslutningens kan findes på foreningens hjemmeside:

http://www.sam-grund-holmsland.dk/

hvor der udover referatet er en grundig orientering om hvad Sammenslutningen arbejder med.

Der var ikke deltagelse i Årsmødet fra Grundejerforeningen Havklit.

 

04.10.15. Bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen havde via mailmøde besluttet at øge rebstigerne ved nedgang 77 med en længde, samt at opstille et vejnavneskilt med tekst ” Vestklitvej”, hvilket blev taget til efterretning.

Herefter blev det besluttet at der til Arbejdsdagen den 07 maj 2016 skal udlægges lidt grus på stierne fra sommerhuset mod stranden, inden der indkøbes og udlægges hø.

Der har været et problem med at holde rebstigerne fri i hele sommeren 2015, hvorfor det blev besluttet at lave en skrivelse om, at det vil være en god ide om at man ryster stigerne når man går til og fra stranden. Skrivelsen er afleveret til alle medlemmer af Grundejerforeningen som ikke har mail sammen med indbydelsen til Generalforsamlingen i 2016.

Og, det er med beklagelse at Bestyrelsen har modtaget meddelelse om at Leif Arnvig har været nødt til at trække sig fra Bestyrelsen grundet sygdom. Jørgen Lauersen Havklitvej 49 indtræder i Bestyrelsen efter Leif Arnvig.

06.03.16. Bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen har via mailmøde besluttet at overdrage vedligeholdelsen, til PJP i Hvide Sande, af de grusveje som Grundejerforeningen Havklit er forpligtet til at vedligeholde.

Det blev også besluttet ikke at ændre grundejernes takster til vedligeholdelse af de grusveje som Grundejerforeningen Havklit er forpligtet til at vedligeholde. Taksterne til vejbidrag forbliver herefter uændret i 2017 som følger :                                                                              Ubebygget Grund: 125,00 kr. pr. år

Fritidshus : 400,00 kr. pr. år

Helårshus : 450,00 kr. pr. år

Et helårshus er et sommerhus hvor ejerens registrerede adresse er sommerhusets adresse .                                                                                                                          Regnskabet for 2015 udviser følgende indestående på Grundejerforeningen Havklit`s og Vejfondens konti følgende:

Grundejerforeningen : 91.161,24 kr.

Vejfonden : 34.186,85 kr.

Det blev vedtaget at forelægge regnskabet for 2015 til godkendelse på Generalforsamlingen sammen med et forslag om uændret medlemskontingent til Grundejerforeningen Havklit på 120,00 kr. pr. medlemsenhed i 2017.

Sidst men ikke mindst havde Bestyrelsen en drøftelse af hvad man kunne gøre for at Rebstigerne ikke sander til, og det blev besluttet først at udlægge Rebstigerne efter Påske, samt at høre om der skulle være gode forslag fra Generalforsamlingen til hvordan vi undgår at Rebstigerne sander til.

Marts 2016.                           


2. april 2015

GRUNDEJERFORENINGEN HAVKLIT.

BESTYRELSENS BERETNING PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 02. APRIL 2015

VED FORMAND PER ESKILDSEN.

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt et konstitueringsmøde og 2 ordinære bestyrelsesmøder.

Bestyrelsens dagsordner og beslutninger er udlagt på Grundejerforeningens Hjemmeside. 

www.havklitgrundejerforening.dk

I det følgende vil jeg i kronologisk orden orientere om bestyrelsens behandling af udvalgte sager.

Alle sager har enten været behandlet på bestyrelsesmøder, på Sammenslutningen af Grundejerforeningers møder, eller er faktuelle oplysninger.

17. april 2015.

Umiddelbart efter Generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig som følger:

Per Eskildsen                               Formand                                       

Leif Arnvig                                     Næstformand

Kresten Toft                                 Kasser og ansvarlig for hjemmesiden

Niels Kjeldtoft                                                          Sekretær         

 Christer Swan                            

Jørgen Lauersen                         1` suppleant.

Lisbeth Baltzer                            2`suppleant

31. maj 2014. Arbejdsdag.

Til Arbejdsdagen var der I alt ca. 35 personer. En gruppe fik  lagt grus ud på de resterende stier fra Vestklitvej og til Havklitvej. En anden stod for indsamling af affald i det fredede område mellem sommerhusene og stranden, og den tredje udlagde fyrris på de uaftoriserede stier ved nedgangene 77 og 78. Det var ikke muligt at få udlagt hø på stierne i år, da Klitfogeden ikke kunne levere hø. Efter 3 timers arbejde mødtes vi alle hos Svend Åge hvor der var snitter og lidt til ganen. Efter et par timeres hyggeligt samvær gik alle hvert til sit.

 

30. august 2014. Årsmøde i Sammenslutningen.

Et fyldigt referat fra Sammmenslutnings møde kan findes på hjemmeside: www.sam-grund-holmsland.dk 

På mødet var der en livlig diskussion om de måske kommende Havvindmøller i området mellem Hvide Sande og Søndervig og Ringkøbing-Skjern Kommunes dårlige vedligeholdelse af Vestkyststien. For yderligere læs referatet på Sammenslutningens hjemmeside.

 

28. september 2014. Bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen havde via mailmøde besluttet at der skulle opsættes rebstiger ved nedgang 77, denne beslutning blev taget til efterretning. Herefter blev det besluttet at afholde Arbejdsdag Lørdag, den 16. maj 2015 i Kr. Himmelfartsferien.  Leif orienterede bestyrelsen om Sammenslutningens Årsmøde.  Leif nævnte at Sammenslutningen havde modtaget en del kritik af RKSK vedligeholdelse af Vestkyststien, specielt høvling og støvbekæmpning havde været meget mangelfuld i foråret og sommeren 2014. Under hensyntagen til Leifs orientering vedtog bestyrelsen at støvbekæmpe den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien 3 gange pr. år hvis RKSK ikke støvbekæmper. Herefter støvbekæmper Grundejerforeningen Havklit Vestkyststien 3 gange pr. år.  Vestklitvej og Milevej støvbekæmpes ultimo juni hvert år . Hvis foråret eller sommeren bliver meget tør, støvbekæmpes efter behov.    

 I forbindelse med indkaldelse til Generalforsamling og øvrig korrespondance med foreningens medlemmer har praksis været, at der udsendes mail til de medlemmer som vi har mailadresser på de resterende medlemmer får et brev på hejmmeadressen. Denne praksis har Bestyrelsen besluttet at ændre som følger:

Indkaldelse til GF i 2016, og fremover, foretages via mail til de medlemmer som vi har mailadresse på.                                                                                                                Indkaldelse til GF i 2016, og fremover, foretages ved brev afleveret på sommerhusadressen for de medlemmer hvor vi ikke har en mailadresse. Indkaldelse til GF i 2015 udlægges på Grundejerforeningens hjemmeside. Korrespondance til medlemmer efter GF i 2015 foretages Via mail eller aflevering af brev på sommerhusadressen ved fremadrettet korrespondance.

På Arbejdsdagen var det ikke muligt at få leveret hø til udlægning på stierne over det fredede areal mod havet. Bestyrelsen har besluttet at vi på Arbejdsdagen i 2015 vil forsøge os med at lægge et tyndt lagt grus ud på de første ca. 150 meter af stierne 77, 78 og 79 fra sommerhusområdet.

 

 08.03.15. Bestyrelsesmøde.

Ved brev af 06 oktober 2014 fremsendte Sammenslutningen en henvendelse til de enkelte Grundejerforeninger på Klitten omhandlende den fremtidige behandling af havvindmøller i vort område. Henvendelsen er via mailmøde behandlet i Bestyrelsen og det blev vedtaget at godkende fremgangsmåden som beskrevet i nedennævnte notat fra Sammenslutningen:

 Hinnerup 2014.10.06

Til Grundejerforeningerne på Holmslands Klit

 

Som det sikkert er de enkelte foreninger bekendt, er der planer om at etablere en havvindmøllepark i et område mellem ca. 4 og 8 km fra kysten i Vesterhavet fra Hvide Sande i syd til Houvig i nord. Forretningsudvalget har i den forbindelse drøftet, hvorledes sommerhusejernes synspunkter bedst muligt kommer til at indgå i planlægningen.                                                                                        For at afprøve Forretningsudvalgets mandat for den videre proces vil vi bede om foreningernes stillingtagen til nedenstående tilkendegivelser og for tiltag, som måske vil kunne blive aktuelle fremover. På baggrund af tilbagemeldingerne fra foreningerne, vil vi i Forretningsudvalget tage stilling til, hvordan vi skal agere fremadrettet.

Forretningsudvalget skal anmode om foreningernes holdninger til følgende udsagn:

Sommerhusejerne på Holmslands Klit bakker fuldt og helt op om, at der skal ske en udbygning af havvindmøller for at sikre en grøn energiforsyning i Danmark, men det skal ske med respekt for de natur- og rekreative værdier, som findes i området, værdier som også er ganske afgørende for turisterhvervet i området og den fortsatte udvikling heraf, bl.a. som det kommer til udtryk i den seneste vækstplan omkring kystturisme.

 

Sommerhusejerne på Holmslands klit er modstandere af, at havvindmøllepark Vesterhav Syd etableres som der netop nu planlægges, idet den påtænkte placering kraftigt vil påvirke kystområdets natur og rekreative værdier.

Sommerhusejerne vil anmode Sammenslutningen om at arbejde aktivt for, at vindmølleparken rykkes op til 15 – 20 km ud i havet.

 

Forretningsudvalget skal samtidig anmode om foreningernes syn på følgende muligheder, som forretningsudvalget evt. kan benytte for at fremme sommerhusejernes interesser.

Forretningsudvalget kan rette henvendelse til Klima- og Energiministeren, og anmode om foretræde for det energipolitiske udvalg og forligskredsen bag energiforliget for at søge at få revurderet beslutningen om at etablere kystnære havvindmølleområder kun 4 km fra land, i de tilfælde, hvor store natur og rekreative interesser gør sig gældende, som det i høj grad er tilfældet på Holmsland Klit.

Forretningsudvalget kan forsøge at påvirke politikerne i Ringkøbing- Skjern Kommune og lokale folketingsmedlemmer og gøre opmærksom på de uheldige konsekvenser for området, herunder turisterhvervet.

 Forretningsudvalget kan søge at få konkretiseret de mulige erhvervsmæssige konsekvenser for turisterhvervet af havvindmølleparken Vesterhav Syd

Forretningsudvalget kan gå i dialog med lokale interessenter og meningsdannere for at skabe forståelse for og opbakning om sommerhusejernes interesser

Forretningsudvalget skal analysere de kommende VVM redegørelser nøje og om nødvendigt bruge ankemulighederne, hvis der er tvivlsspørgsmål og usikkerheder mv. i VVM redegørelsen.

 

Følgende fakta foreligger om status for planlægningen af Havvindmølleområde Syd

Områdets udstrækning er vist på nedenstående kortudsnit:

 

 

Samlet effekt: Op til 200 MW

 

Der er udpeget i alt 6 kystnære områder langs de danske kyster, hvor der kan placeres kystnære vindmøller. Der planlægges opsat møller med en samlet effekt på 400 MW indenfor disse 6 områder.

 

Møllehøjde:  Mellem 123 og 220 m (afhængig af effekt)

 

Samlet antal møller: Maks. 67, min ca. 35 (afhængig af møllehøjden)

 

Afstand fra kysten: Undersøgelsesområdet ligger fra ca. 4 km. og indtil ca. 8 km. fra kysten

 

Mølletype (effekt og højde) er ikke besluttet, beror på den valgte operatør efter udbud.

 

Ringkøbing-Skjern kommune tilslutter sig den foreslåede placering for vindmøllerne i Havvindmøllepark Syd, bl.a. begrundet i de erhvervsmæssige muligheder for Hvide Sande Havn i forbindelse med etablering og drift af vindmølleparken.

 

Primo/medio 2015 vil der blive udarbejdet VVM redegørelser for de 6 områder. Projekterne med VVM redegørelserne sendes herefter først i myndighedshøring og derefter i borgerhøring, hvorefter der i 2016 bliver gennemført en udbudsrunde, der omfatter alle de 6 områder. Herefter træffer staten beslutning om, hvor de 400 MW havvindmøller skal opsættes med grundlag i den mest optimale produktionspris.

 

Det er aftalt mellem forligspartierne (alle Folketingets partier undtagen Liberal Alliance), at de kystnære vindmøller skal stå færdige i 2020. Forligspartierne er indforstået med de mulige placeringer af de kystnære vindmøller.

 

De 6 områder er vist nedenfor:

 

 

 

Foreningernes tilkendegivelser bedes meddelt snarest muligt og om muligt inden 25. oktober 2014 til undertegnede.

Thue Amstrup Jørgensen

Formand – Sammenslutningen

Birkhøjen 52

8382 Hinnerup

Telf. 23734760     Email: tajconsult@mail.dk

 

Herefter blev det taget til efterretning at det via mailmøde var besluttet at overdrage vedligeholdelsen af vore grusveje I 2015 til PJP I Hvide Sande, at udskifte det ”store” informationsskilt på Genvej tidlig forår 2015.

Kresten gennemgik herefter regnskabet for 2014. regnskabet udviser følgende indestående pr. 31 december 2014:

 Vejfonden :                                 3.573,51 Kr.                                                                                                                                           Grundejerforeningens Konto :                         92.256,10 Kr.

Regnskabet og fastsættelse af kontingent for 2016 forelægges Generalforsamlingen til godkendelse.

 

Februar 2015.

RKSK  har nu fået scannet alle byggesager m.v. således at det er muligt at se hvad der af godkendt byggerier på de enkelte adresser.

 https://rksk-borger.filarkiv.dk/

Ved at bruge ovennævnte link er det muligt via adressen at se tegninger m.v.

Afslutningsvis skal Bestyrelsen opfordre de forskellige sommerhusejere om at hjælpe med at vedligeholde de rebstiger som er etableret ved nedgangene 77, 78 og 79. Når rebstigerne benyttes vil det være en stor hjælp hvis man lige løfter stigen fri så den ikke er dækket med sand.

             

                                   


17. april 2014

BESTYRELSENS BERETNING PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 17 APRIL 2014

VED FORMAND PER ESKILDSEN.

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt et konstitueringsmøde og 2 ordinære bestyrelsesmøder.

Bestyrelsens dagsordner og beslutninger er udlagt på Grundejerforeningens Hjemmeside. 

www.havklitgrundejerforening.dk

I det følgende vil jeg i kronologisk orden orientere om bestyrelsens behandling af  udvalgte sager.

Alle sager har enten været behandlet på bestyrelsesmøder, på Sammenslutningen af Grundejerforeningers møder, eller er faktuelle oplysninger.

28 marts 2013.
Umiddelbart efter Generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig som følger :

Per Eskildsen                                       Formand                          Leif Arnvig                                            Næstformand
Kresten Toft                                         Kasser og ansvarlig for hjemmesiden
Niels Kjeldtoft                                     Sekretær  

Christer Swan              

Jørgen Lauersen                                  1` suppleant.
Lisbeth Baltzer                                    2`suppleant

11 maj 2013. Arbejdsdag.

Til Arbejdsdagen var der I alt ca. 45 personer.
 I lighed med tidligere år blev der udrullet hø på stierne, affald blev indsamlet på det fredede areal mod havet og på forstranden. Ved sti 77 blev der udlagt fyrris på en del af de uautoriserede stier og ved alle stier blev der udlagt grus på den første den al stierne før det fredede areal.  Som afslutning på Arbejdsdagen var der snitter, øl, vand , kaffe og en dram hos Svend Åge. Efter et par timers hyggelig samvær gik alle hvert til sit.

25 august 2013. Bestyrelsesmøde.
Det blev besluttet at Arbejdsdagen afholdes lørdag  den 31 maj 2014 i Kristi Himmelfartsferien. Udover at lægge hø på stierne og fyrris i klitterne vil vi udlægge grus på de resterende 2 stier fra Vestklitvej og til Havklitvej.

Der er indestående den 10 august 2013 på
Vejfondens konto 3.685 kr.
Grundejerforeningens konto 21.083 kr.

Primo april 2013 opstod der brand ved en ejendom på Havklitvej. Et større lyngområde udbrændte og heldigvis skete der ikke skade på nogle af sommerhusene i området. Efter henvendelse fra et par medlemmer af Grundejerforeningen drøftede Bestyrelsen om der skulle opstilles branddaskere en 3 til 4 steder i vort område. Man enedes om at opfordre de enkelte sommerhusejere om selv at anskaffe en branddasker. Ligeledes blev det besluttet at udarbejde en vejledning i brug af branddaskere til uddeling på Generalforsamlingen i 2014.

Primo juni modtog Grundejerforeningen Havklit høringsbrev vedrørende udførelse at udvendig beklædning på en tilbygning til et sommerhus i vort område. Efter en del skriverier med RKSK meddelte bestyrelsen at Grundejerforeningen ikke udtaler sig i enkeltsager, kun i planlægningssager.

Fra en sommerhusejer var der modtaget henvendelse vedrørende hastigheden på vore veje i området, eventuelt ved at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger. Bestyrelsen vedtog at der ikke skal ændres på vedligeholdelsesmåden af vore grusveje.        

 

31 august 2013. Sammenslutningens møde med samtlige Grundejerforeninger.

Såvel beretning som referatet fra mødet kan ses på Sammenslutningens hjemmeside

http://www.sam-grund-holmsland.dk

 

Der var ikke deltagelse i mødet fra Grundejerforeningen Havklit, da mødetidspunktet var blevet ændret i forhold til tidligere udmelding og ingen fra Bestyrelsen havde mulighed for at deltage.

På Sammenslutningens hjemmeside er der udover referat fra mødet også orientering om Sammenslutnings øvrige aktiviteter.

 

November 2013. Vandselskab

 Formanden for Sammenslutning af Grundejerforeninger på Klitten, Thue Amstrup-Jørgensen, blev valgt til Bestyrelsen for Ringkøbing- Skjerns Vandselskab.

December 2013. Vestkyststien
RKSK har bevilget  300.000 kr. til renovering af Vestkyststien grundet en tysk cyklistorganisations gennemgang af stien og efterfølgende givet den 2 stjerner!

Som udgangspunkt er Vestkyststien udlagt i en del af vort område beskrevet i lokalplan 32 (og en tilsvarende syd for Hvide Sande)

Stien er iflg. lokalplan 32 udlagt i 2,5 m´s bredde i terræn eller sammenfaldende som en del af private fællesveje med en vedligeholdelse uden udgift for grundejere. Knallertkørsel og ridning med heste er ikke tilladt – og skiltet med påbudsskilte.

Af den tyske redegørelse fremgår blandt andet at man stort set gerne vil have fjernet alle chikaner – dette kan blive et problem for trafiksikkerheden og børns leg på og ved stien. Det største problem er manglende beskæring af bevoksningen langs stien.

Sammenslutningen af Grundejerforeninger på Klitten fremsender forslag til forbedring af forholdene til RKSK. Sammenslutningen vil arbejde for at stierne ikke bliver så ” åbne” at der bliver adgang for biler, crossere, og andre motoriserede køretøjer.

Januar 2014. Vilkår i byggetilladelser om skader på private fællesveje.

Sammenslutningen har på de forskellige Grundejerforeningers vegne, via RKSK, forespurgt i Energistyrelsen om der er hjemmel i Lovgivningen til at der i en byggetilladelse kan stilles vilkår til, at skader på vej skal reetableres.  

Svaret er entydigt, det kan man ikke. For fuldstændigheds skyld er hele svaret fra Energistyrelsen til RKSK, medtaget herunder. 
Vedr. vilkår i byggetilladelse om skader på privat fællesvej

Kære Gunnar Frandsen

Du har ved mail af 4. november 2013 henvendt dig på vegne af Ringkøbing-Skjern Kommune til Energistyrelsen, idet du spørger, hvorvidt kommunen med hjemmel i byggeloven har mulighed for at stille vilkår i en byggetilladelse om, at eventuel skade på privat fællesvej skal reetableres efter et byggeris færdiggørelse.

Indledningsvis skal det oplyses, at Energistyrelsen ikke kan forholde sig til konkrete sager og derfor alene udtaler sig vejledende og generelt om emner inden for byggelovgivningen. Den endelige fortolkning henhører således under domstolene.

 

 Det har i den forvaltningsretlige teori været et omdiskuteret emne, hvorvidt det kræver klar lovhjemmel at knytte vilkår til forvaltningsakter. Der må ikke knyttes vilkår til forvaltningsakter, der begunstiger borgeren, herunder byggetilladelser, som er fuldt lovbundne i den forstand, at en borger der opfylder de konkrete betingelserne i loven for at opnå en tilladelse, også har krav på at få tilladelsen. Kort sagt betyder dette, at der kun må stilles vilkår, hvis reglerne på området indeholder hjemmel til det.

Med hjemmel i byggeloven er det i kap. 1.4, stk. 1 i bygningsreglementet bestemt, at der i en byggetilladelse kan stilles krav om, at kommunalbestyrelsen skal have besked, når forskellige stadier af et byggearbejde udføres. I stk. 2 i samme bestemmelse fremgår det, hvilke stadier der konkret kan stilles vilkår om.

 

 Byggeloven og bygningsreglementet hjemler således ikke udover dette ovenstående tilfælde, at der stilles andre vilkår i en byggetilladelse.

Slutteligt kan det oplyses, at det generelt gælder i henhold til de forvaltningsretlige principper, at der ved udstedelsen af forvaltningsakter, som er foretaget på baggrund af et skøn, og som dermed ikke er foretaget på baggrund af lovbunde regler, at der i almindelighed er adgang til at knytte vilkår til disse. Skønnet med hensyn til fastsættelse af vilkåret er dog i sådant et ti-fælde begrænset af de samme forvaltningsretlige grundsætninger, som i øvrigt er reguleret i en kommunes eller anden forvaltningsmyndigheds skønsudøvelse. En forvaltningsakt der ud stedes med eksempelvis hjemmel i byggeloven, hvis væsentligste formål er at fremme sikkerhed og sundhed i byggeri, kan således ikke indeholde et vilkår, som tilgodeser andre hensyn, der ikke varetages af byggelovgivningen, men som er reguleret i anden lovgivning. Der kan således aldrig fastsættes et vilkår til en forvaltningsakt, hvis vilkåret er til for at varetage et helt andet hensyn, som ikke er reguleret i den lov, som forvaltningsakten vedrører.

Såfremt nærværende giver anledning til spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at rette henvendelse til mig igen.

 

Venlig hilsen

Sezen Zeynep Celik

 

Fuldmægtig, Cand. Jur.

 

RKSK vil fortsætte med at beholde vilkåret i byggetilladelser, blot med en lidt anden formulering for at bygherren kan blive opmærksom på problemet.


Januar 2014. Havmøllepark.

Medio Januar 2014 modtog en del grundejere i vort område et brev fra Naturstyrelsen under Miljøministeriet omhandlende indkaldelse af ideer og forslag til VVM for en Havmøllepark for Vesterhav Syd.

Af det medfølgende materiale fremgår det blandt andet der i et område beliggende mellem Hvide Sande og Søndervig skal placeres Havmøller med en samlet effekt på ca.200 MW.

Møllerne, vil efter det fremsendte, blive placeret ca. 4 km. fra Kysten. Udover møllerne skal der føres kabler ind til Tangen enten nord for Holmsland Klitby eller ved det grønne område nord for Lyngvejen.

Sammenslutningen har fremsendt bemærkninger blandt andet gående på at møllerne skal placeres længere fra kysten end de 4 km. som er nævnt i det medsendte materiale.

Forundersøgelser, VVM redegørelse, offentlighedsfase, udbud / kontrakt, projektering og anlæg vil, under forudsætning at der ikke opstår ” uforudsete problemer ” strække sig til 2020, hvorefter havmøllerne kan tages i drift. 

 

Februar 2014.

Ringkøbing–Skjern Kommune og Sammenslutningen af Grundejerforeninger på Klitten har i samarbejde udarbejdet en pjece med reglerne for færdsel med hunde i naturen, på stranden og i klitterne i sommerhusområderne.

Pjecerne på såvel Dansk som Tysk kan hentes på RKSK hjemmeside på adressen

www.rksk.dk/hunde

Det anføres i pjecen at det efter Naturbeskyttelseslovens § 24 forbydes helt generelt, at der medbringes løsgående hunde i den danske natur. Hunde skal altid være i snor i sommerhusområderne, i klitterne og på stranden – dog må hundene være uden snor på stranden i perioden 1, oktober til 31 marts          ( Naturbeskyttelseslovens § 22 )

Overtrædelse af reglerne straffes med bøde på 2000 kr. Det gælder både danske og tyske hundeejere.

27 Februar 2014. Fællesmøde vedrørende indbrud i fritidshuse.

Mødet var indkaldt af Ringkøbing-Skjern, Thisted, Lemvig, Holstebro kommuner og Midt- og Vestjyllands Politi med afholdelse i Rådhushallen i Ringkøbing.

På mødet blev det blandt andet oplyst at der i RKSK ( fritidshuse ) i perioden    2010-2013 var blevet anmeldt 827 indbrud hvoraf de ca. 35 var begået på Havklitvej i december måned 2010. I 2013 er der anmeldt 95 indbrud hvoraf de 21 er videresendt til domstolene.                                                                                     Politiet opfordrede sommerhusbeboerne til at indtelefonere på nr. 112 hvis man bliver opmærksom på tyve som er i gang med at begå indbrud og på nr. 114 hvis man observerer personer eller køretøjer som lusker rundt i området.

På hjemmesiden WWW.STOPINDBRUD.DK er det muligt at finde løsninger på  sikring af sit hjem mod indbrud.  

30 marts 2014. Bestyrelsesmøde. 
Per orienterede Bestyrelsen om Klitsynet og om mødet med Politiet og RKSK om indbrud i Fritidshuse på Klitten. Det blev taget til efterretning at arbejdet med vedligeholdelse af vore grusveje er overdraget Entreprenør PJP fra Hvide Sande for året 2014, til samme pris som i 2013

Kresten gennemgik regnskabet for 2013, og det blev vedtaget at forelægge regnskabet til godkendelse på Generalforsamlingen den 17 april 2014.

 

Afslutningsvis skal Bestyrelsen opfordre de forskellige sommerhusejere om at hjælpe med at vedligeholde de rebstiger som er etableret ved nedgangene 78 og 79. Når rebstigerne benyttes vil det være en stor hjælp hvis man lige løfter stigen fri så den ikke er dækket med sand.


28. marts 2013
BESTYRELSENS BERETNING PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 28 MARTS 2013

PÅ BEACH BOWL I SØNDERVIG, VED FORMAND PER ESKILDSEN.

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt et konstitueringsmøde og 3 ordinære bestyrelsesmøder.

Bestyrelsens dagsordner og beslutninger er udlagt på Grundejerforeningens Hjemmeside.

www.havklitgrundejerforening.dk

I det følgende vil jeg i kronologisk orden orientere om bestyrelsens behandling af udvalgte sager.

Alle sager har enten været behandlet på bestyrelsesmøder, på Sammenslutningen af Grundejerforeningers møder, eller er faktuelle oplysninger.


05 april 2012.

Umiddelbart efter Generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig som følger :

Per Eskildsen Formand
Leif Arnvig Næstformand
K
resten Toft Kasser og ansvarlig for hjemmesiden
Niels Kjeldtoft Sekretær
Christer Swan

1` suppleant.

2`suppleant


Bestyrelsesmøde den 19 maj 2012.

Kresten og Per orienterede om gældende aftaler med Sammenslutningen af Grundejerforeninger på Klitten, RKSK og PJP vores entreprenør til vedligeholdelse af Grundejerforeningens grusveje.

Fra bestyrelsesmødet den 10 marts 2012 var der en del hængepartier som ikke var blevet færdigbehandlet. Bestyrelsen vedtog at ændre Vedtægternes §12 ved brug af Vedtægternes §10 og tage et forslag til ændringerne med på næste bestyrelsesmøde den 06 oktober 2012. For de øvrige punkter blev det vedtaget at henlægge sagerne på næste bestyrelsesmøde den 06 oktober 2012.

Indestående på Grundejerforeningens 2 konti er pr. 10 maj 2012

Grundejerforeningens konto 80.750 kr. Vejfondens konto konto 37.106 kr.

Arbejdsdagen den 19 maj 2012.

Ca. 20 personer var mødt op til Arbejdsdagen. Der blev udlagt høballer på nedgangene 77, 78 og 79. Ved 77 blev der udlagt lidt granris ved klitten ved stranden. Der blev indsamlet 15 sække affald langs stierne. Ved 12 tiden var der bespisning og ved ca. 13 tiden gik vi hvert til sit.

Trods det regnfulde vejr havde vi en rigtig god dag hvor vi fik lavet en hel del til glæde for hele områdets sommerhusejere..


Juni 2012.

Der udføres OB belægning på Genvej

25 august 2012. Sammenslutningens møde med samtlige Grundejerforeninger.


Såvel beretning som referatet fra mødet kan ses på Sammenslutningens hjemmeside

Det er en god ide at læse referatet på Sammenslutningen hjemmeside da referatet er endog meget omfattende.

http://www.sam-grund-holmsland.dk


Årsmødet er opdelt i 2 dele. I første del afholdes Generalforsamling i Sammenslutningen og i anden del afholdes mødet med deltagelse af repræsentanter fra RKSK.

Generalforsamlingen :

Efter valg af ordstyrer aflagde formanden beretning for det forløbne år.

Hovedpunkter i beretningen var :

Orientering om at Sammenslutningen har fremsendt høringssvar til RKSK vedrørende Lokalplaner.

Møder med Kystdirektoratet, RKSK, regionen ,folketingspolitikere og repræsentanter fra det lokale erhverv.

Møder med ledere fra de forskellige forvaltninger fra RKSK vedrørende veje, renovation m. m.

Orientering om at der arbejdes, med opsætning af havmøller i farvandet ved Hvide Sande / Søndervig.

Der blev godkendt en kontingentforhøjelse på 10 % for 2013.

Der var genvalg til Forretningsudvalget.

Efter generalforsamlingen var der møde med repræsentanter fra Teknisk Forvaltning og Teknik og Miljøudvalget. Deltagerne var :

Ole Kamp Formand for Teknik og Miljøudvalget

Gunner Frandsen Byggesager

Helene Helstrup Leder af Vejafdelingen.

Gunner Frandsen :

Nævnte blandt andet

at de opførte Sommerhuse på 240 m2 er i overensstemmelse med Lokalplanen for området .

at henvendelser vedrørende ulovlige volde vil blive taget alvorlig.

at hegn og stakitter ved de enkelte grunde skal udføres i overensstemmelse med lokalplanen for området.

I vort område findes specielt på Milevej hegn, som ikke ser ud til at være i overensstemmelse med lokalplanen for vort område.

Helene Helstrup :

at der vil blive afholdt vejsyn hvis en Grundejerforening anmoder om det. Grundejerforeningen skal afholde de udgifter som er forbundet med vejsynet.

at RKSK fortsat vil opkræve beløb til Grundejerforeningerne for kontingent til Grundejerforeningen og Vejbidraget.

at der til RKSK er givet et tilskud til 40 % til etablering af en sti over Baggers Dæmning.

at en eventuel tunnel under Klitvejen fra asfaltstien ved Klitvejen og til den nye sti til stien til Baggers Dæmning vil koste ca. 850.000 kr.

Ole Kamp:

at der arbejdes på at etablere en sti rundt om Ringkøbing Fjord.

at stien ved Baggers Dæmning forventes etableret i 2013-2014

at der ikke er afsat midler til udførelse af yderligere stier i RKSK

at der for fremtiden vil blive indsamlet renovationsaffald med mindre vogne end tilfældet er nu.

at der arbejdes på at få etableret et oplevelsescenter ved omfartsvejen fra Ringkøbing og til Søndervig.

Efter frokost fortsatte mødet med deltagelse af .

Holger Toxvig Kystdirektoratet og

Ivar Enevoldsen Borgmester i RKSK


Holger Toxvig Kystdirektoratet :

Orienterede om at der arbejdes med 5-årige aftaler hvis formål er


-at standse tilbagerykningen

-at hindre oversvømmelser (højvandsbeskyttelse)


Der blev præsenteret en oversigt, der viste hvordan man formoder, at kysten ville se ud, hvis man ikke havde gjort noget med sikring af kysten


Ivar Enevoldsen Borgmester i RKSK.

Orienterede om Lyngvig Fyr.

At der arbejdes med på etablering af et Oplevelses- og Videncenter , der tænkes placeret i Ringkøbing. Man skal her arbejde med ”sol, vind, vand og jord”. Der er givet tilsagn om 12 mio. kr. fra Regionen. Det samlede projekt er

på 250 mio. kr. De 50 mio. kr. kommer fra salg af RKSKs EL-aktier.


Hvide Sande Havn er blevet udvidet. Der er/skal bruges i alt 130 mio. kr., hvoraf en del af beløbet kommer fra EU. Hvide Sande Havn har lånt 75 mio. kr. til projektet. Hvide Sande Havn får herefter en vanddybde på 6 m mod de nuværende 4,5 m. Man forventer, at kunne få gods ind og ud af havnen.

Der er opstillet 3 vindmøller på stranden ved Hvide Sande, indtjeningen herfra forventes at kunne betale for renter og afdrag på lånet på de 75 mio. kroner.

At der arbejdes med placering af mellem 30 og 70 havvindmøller i havet mellem Hvide Sande og Søndervig. Alt efter størrelse så det svarer til en effekt på 200MW.
Besstyrelsesmøde den 06 oktober 2012.

På mødet blev det besluttet at ændre vedtægterne så de er i overensstemmelse med det faktum at RKSK har opsagt gældende vedligeholdelsesaftale af grusveje med Grundejerforeningerne på Klitten.

Ændringen medfører at vedtægternes § 2 ændres og vedtægternes §12 sløjfes.

De ændrede vedtægter kan ses på Grundejerforeningen Havklits hjemmeside.

Kresten havde stillet et forslag om at samle foreningens 2 kasser til en. Det blev besluttet at fortsætte med 2 kasser.

I overensstemmelse med beslutninger på det tidligere bestyrelsesmøde den 19 maj 2012 blev sagerne vedrørende : mailkultur, anmeldelse af et efter bestyrelsens opfattelse ulovligt opført plankeværk, tromling af vore grusveje og orientering om reglerne for tagtrin og tagstige, henlagt.

Herefter blev det taget til efterretning at der er blevet indkøbt og opstillet et skilt med tekst ” Sti til havet ” ved Havklitvej nrne. 51-55.

Arbejdsdagen blev fastsat til lørdag den 11 maj i Kr. Himmelfartsferien.

Indestående på Grundejerforeningens 2 konti var pr. 26 september 2012

Grundejerforeningens konto 48.930 kr. Vejfondens konto 22.501 kr.

Herefter orienterede Leif om mødet i Sammenslutningen den 25 august 2012.

Der var lidt snak om en henvendelse fra ” Lyngvig Fyrs Venner ” gående på en opfordring til indmeldelse i foreningen for at få ændret det nuværende lys til det oprindelige.

Interesserede kan få oplysninger om projektet på foreningens hjemmeside

www.lyngvigfyr.dk

Niels orienterede om Klitsynet den 22 september 2012 og oplyste at der vil blive leveret såvel hø som fyrris og lyngris hvis det kan fremskaffes.

Sidst men ikke mindst blev det besluttet at støvbekæmpe den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien første gang ved Påsketid og anden gang ultimo august. RKSK støvbekæmper Vestkyststien ultimo juni.Medio oktober 2012.

Vi får meddelelse om at vor reservation på Sømandshjemmet i Hvide Sande til afholdelse af Generalforsamlingen i 2013 annulleres, da ejendommen vil blive sat til salg. Der reserveres et lokale på Beach Bowl i Søndervig til afholdelse af Generalforsamlingen i 2013. Prisen er ca. det dobbelte af hvad vi har givet på Sømandshjemmet, så vi vil søge andetsteds til Generalforsamlingen i 2014.


Bestyrelsesmøde den 09 februar 2013.

Der blev truffet om indkøb yderligere et skilt med tekst ” sti til havet”, samt at ændre placeringen af at allerede opsat skilt på Havklitvej. Blind vej skiltene ven Vestklitvej og Milevej vil blive udskiftet i foråret. Vedligeholdelsen af vore grusveje i 2013 udføres af PJP i Hvide Sande. Milevej og Vestklitvej støvbekæmpes samtidig med at RKSK støvbekæmper Vestkyststien ultimo juni. Kresten gennemgik regnskabet for 2012 og det blev vedtaget at fremlægge regnskabet til godkendelse på Grundejerforeningens Generalforsamling den 28 marts 2013 til godkendelse. Regnskabet er udlagt på Grundejerforeningens hjemmeside. Bestyrelsen vedtog at fremlægge et forslag til ændring af kontingentet til såvel Vejfonden som Grundejerforeningen Havklit som Følger :

Vejfond : Helårsbeboelse fra 438,75 kr/år til 450,00 kr/år, Fritidshuse fra 338,70 kr/år til 400,00 kr/år og Ubebygget grund fra 112,50 kr/år til 125 kr/år.

Grundejerforeningen Havklit: Fra 200 kr/år til 120 kr/år.

Til godkendelse på Generalforsamlingen den 28 marts 2013 og med virkning fra den 01 januar 2014.

Det blev yderligere besluttet at oparbejde en kapital på 100.000 kr. i Vejfonden til større vedligeholdelsesarbejder af vore veje.


5. april 2012
 

BESTYRELSENS BERETNING PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 05 APRIL 2012

PÅ SØMANDSHJEMMET I HVIDE SANDE, VED FORMAND PER ESKILDSEN.


Inden jeg aflægger bestyrelsens beretning vil jeg lige orientere de fremmødte om at Grundejerforeningen Havklit i år har eksisteret i 10 år. Den 20 maj 2002 blev der afholdt stiftende generalforsamling og Grundejerforeningen Havklit var en realitet.


Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt et konstitueringsmøde og 4 ordinære bestyrelsesmøder.

Bestyrelsens dagsordner og beslutninger er udlagt på Grundejerforeningens Hjemmeside.


www.havklitgrundejerforening.dk


I det følgende vil jeg i kronologisk orden orientere om bestyrelsens behandling af udvalgte sager.

Alle sager har enten været behandlet på bestyrelsesmøder, på Sammenslutningen af Grundejerforeningers møder, eller er faktuelle oplysninger.


21 april 2011.

Umiddelbart efter Generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig som følger :

Per Eskildsen Formand

Aksel Hornstrup Næstformand

Kresten Toft Kasser og ansvarlig for hjemmesiden

Jytte Andersen Sekretær

Kaj Pedersen

Jens Lind 1` suppleant.

Steen Rosvang Andersen 2`suppleant


22 april 2011.

Dagen efter Generalforsamlingen kontaktes RKSK via mail for at få undersøgt om kommunen har ændret praksis med hensyn til udførelse af støvbekæmpning af grusveje.


24 april 2011.

RKSK svarer at Vestkyststien støvbekæmpes 1 gang om året, samt at der intet er til hinder for at Grundejerforeningen udfører støvbekæmpning med Calciumclorid.


27 april 2011.

RKSK fremsender et katalog omhandlende ” Sommerhuse på Klitten. Inspiration til bevaring og forbedring .”

Kataloget fremsendes til samtlige sommerhusejere.

I kataloget er der vist eksempler på placering af volde , stakit, afgrænsninger ved sommerhusene m. v.
01 maj 2011.

Jens Lind meddeler via mail at han med øjeblikkelig virkning nedlægger sit hverv som suppleant.

05 maj 2011.

Det årlige Klitsyn med deltagelse af :

Skov og Naturstyrelsen v/ Svend Wodschow,

Klitfoged Erling Christensen og

2 repræsentanter fra Miljøcenter Ringkøbing.

Til klitsynet var indbudt Klegod Grundejerforening og Grundejerforeningen Havklit. Der var kun fremmødt repræsentanter fra vores Grundejerforening, hvorfor gennemgangen startede ved nedgang 77 , 78 og 79. Alle stier blev gennemgået og for hele området blev vi endnu engang rost for vores arbejde i 2010. Vi fik lovning på høballer og granris til vores arbejdsdag den 04 juni 2011.


01 juni 2011.

Der er via Sammenslutningen på Klitten modtaget brev vedrørende Baderåd til forebyggelse af ulykker ved badning.

Brevet blev udlagt på Grundejerforeningens hjemmeside.


03 juni 2011. Bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tager Jens Linds mail om at han ikke ønsker at være suppleant mere til efterretning.

Ligeledes tages til efterretning at RKSK har meddelt at der ikke er forbud mod støvbekæmpning af grusveje med Calciumclorid, samt at bestyrelsen via mailmøder har vedtaget at støvbekæmpe Genvej samtidig med at RKSK støvbekæmper den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien.

Efter henvendelse fra en beboer ved Vestkyststien besluttede bestyrelsen at støvbekæmpe Genvej og den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien i august måned.

Den af RKSK og Sammenslutningen af Grundejererforeninger på Klitten udarbejdede hæfte omhandlende ” Sommerhuse på Klitten. Inspiration til bevaring og forbedring.” blev drøftet og taget til efterretning.

Bestyrelsen blev orienteret om det. den 05 maj 2011 afholdte Klitsyn hvor vi blev lovet såvel høballer som ris.

Herefter orienterede Kaj om den forestående arbejdsdag, og om hvilke arbejder der skulle udføres.

På Generalforsamlingen den 21 april 2011 blev det vedtaget at der blandt Grundejerforeningens medlemmer skulle laves en undersøgelse vedrørende den fremtidige vedligeholdelse af grusvejene i vort område. Et par forslag til spørgeskema blev drøftet og man enedes om at udsende et spørgeskema i september måned 2011, omhandlende vejene Genvej og den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien. At spørgeskemaet ikke omhandler de øvrige veje i området skal ses i lyset af at den nuværende bestyrelse ikke er indstillet på optage lån til en evt. asfaltering / OB, samt at tidshorisonten for en eventuel asfaltering / OB på Genvej og den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien er en 5-6 år.

Det blev besluttet at opsætte henvisningsskilte med tekst ” Sti til havet ” på de interne stier i området.

På Generalforsamlingen den 21 april 2011, blev der forespurgt hvad bestyrelsen vil gøre for at øge kystsikringen i vort område. Efter en del drøftelse enedes man om at opfordre Sammenslutningen af Grundejerforeninger på Klitten rette henvendelse til Kystinspektoratet.

Kresten orienterede om at beholdningen den 03 juni 2011 på :

Grundejerforeningens konto er 80.811 kr.

Vejfondens konto er 22.139 kr.


04 juni 2011. Arbejdsdag.

Arbejdsdagen startede kl. 09.00 hvor vi alle mødtes vedHavklitvej 109. Der var tilmeldt ca. 40 personer til arbejdsdagen, og efter en kort velkomst ved Per, orienterede Kaj om arbejdsdagens forløb. Arbejdsholdene blev inddelt hvorefter vi gik til vores arbejdssted. Herefter blev der arbejdet til den store guldmedalje, høballer blev rullet ud, granris placeret på de steder hvor vi ikke ønsker gående og grus udlagt ved overgangen fra sommerhusene til det fredede område. Efter en 3 -4 timers arbejde mødtes vi alle hos Jytte på Vestklitvej hvor der var landgangsbrød, øl / sodavand, kaffe og kage. Efter et par timers hyggelig samvær drog vi alle hver til sit efter en rigtig god dag.


Medio juni 2011.

RKSK fremsender brev til alle grundejere i kommunen vedr. private fællesveje. Af brevet fremgår at kommunen har besluttet at nedlægge den nuværende ordning med hjælp til udførelse af vedligeholdelse af private fællesveje ved udgangen af 2011.

Dog er dog sådan at en Grundejerforening kan entrere med RKSK Vejafdeling for udførelse af vejvedligeholdelsen.

Havklit Grundejerforening har allerede overtaget vedligeholdelsen af de private fællesveje i vort område, så RKSK`s beslutning betyder intet for os, udover en øget udgift for opkrævningen af vej og Grundejerforeningsbidrag.
Juli 2011.

Der opsættes skilte med tekst ” Sti til havet ” ved stierne på Vestklitvej og Havklitvej.


01 august 2011.

Efter 1 års eftersyn af den i 2010 udførte OB belægning, udførte NCC reperation af belægningen.


23 august 2011.

I overensstemmelse med bestyrelsens beslutning på mødet den 03 juni 2011 udføres støvbekæmpning på Genvej og den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien.


27 august 2011. Sammenslutningens årsmøde.

Såvel beretning som referatet fra mødet kan ses på Sammenslutningens hjemmeside

http://www.sam-grund-holmsland.dk

Årsmødet er opdelt i 2 dele. I første del afholdes generalforforsamling i Sammenslutningen og i anden del afholdes mødet med deltagelse af repræsentanter fra RKSK.

Generalforsamlingen :

Efter valg af ordstyrer aflagde formanden beretning for det forløbne år.

Hovedpunkter i beretningen var :

RKSK opsigelse af vejvedligeholdelsesaftalen, hvorledes en bestyrelse skal geberder sig i vejsager, hvad betyder den nye mole i Hvide Sande for forstranden på Klitten, en bestyrelses ansvar i forbindelse med udførelse af bestyrelsesarbejdet.

Oplysning om at der er faldet kendelse gående på at det ikke er lovligt at krydse privat grund.

Beretningen blev godkendt med alle stemmer undtagen en.

Regnskabet med en kassebeholdning på ca. 150.000 kr. blev godkendt.

Formand Thue Amstrup-Jørgensen

Forretningsudvalgsmedlem Gunnar Pedersen

Blev begge genvalgt for en 2 årig periode.

Under eventuelt blev spørgsmål med hensyn til veje og volde diskutteret ivrigt og det skinnede klart igennem at de fremmødte var lægfolk og ikke specialister på områderne.


Mødet med repræsentanter fra kommunen:

Deltagere fra kommunen var:

Borgmester Ivar Enevoldsen IE

Beredskabschef Ivar Sloth Kristensen ISK

Teknisk Chef Kjeld Christensen. KC


Ivar Slot Kristensen :

ISK pointerede at det var vigtigt at der er farbare veje i sommerhusområderne samt at der ikke opbevares brandfarligt materiale på grundene.

Yderligere nævnte ISK at det er en god ide med branddaskere , røgalarmer i husene samt at man skulle passe på ikke at komme varm aske i renovationssækkene.

Beredskabet vil i løbet af et stykke tid udarbejde en infofolder om brandsikring, beskæring af træer ved veje, oprydning på grundene m. v.


Borgmester Ivar Enevoldsen :

Nævner blandt andet at : RKSK arbejder hen mod en kassebeholdning på 100 mill. Kr. Der er få midler til veje og stier . Sti over Baggerdæmningen stadig ønskes, men at RKSK ikke har de 1,6 mill. kr. som arbejdet koster. Vejnettet vil blive tilrettet så det kommer til at passe til havneudvidelsen i Hvide Sande. Ivar Enevoldsen er tryg ved Kystdirektoratets håndtering af kystsikringen. Det er en god ide at boligpakken også omfatter sommerhuse. Det er en dårlig ide at der åbnes for salg af sommerhuse til udlændinge.


Kjeld Christensen :


Vestkyststien opprioriteres – vi er i gang med arbejdet som udføres således at belægningen er i orden til næste årsmøde.

Nyt regelsæt for renovation i forbindelse med ny udbudsrunde i efteråret med krav til både grundejer og renovatør – der er stillet ultimative krav fra arbejdstilsynet om skraldespandenes placering etc.

Der vil efter anmodning ske eftersyn af alle ind- udkørsler til landevejen.

Der benyttes 80 l. sække, er et krav fra Arbejdstilsynet grundet vægt på sækkene.


Referatet på Sammenslutningens hjemmeside er meget omfattende o g det kan anbefales at tjekke hjemmesiden løbende for informationer i området.


09 september 2011. Bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen havde ved mailmøder besluttet at lade opstille informationsskilte ved nedgangene 77, 78 og 79. Kaj fik ført til protokols at han ikke kunne acceptere at der opsættes informationsskilte ved nedgangene 77,78 og 79.

Bestyrelsen drøftede arbejdsdagen den 04. juni og fandt forløbet og arbejdsmængden passende.

På Generalforsamlingen i 2011 blev det aftalt at Grundejerforeningen blandt dens medlemmer skulle foretage en undersøgelse vedrørende OB / asfaltering af vejene i vort område. Bestyrelsen besluttede at undersøgelsen skulle omhandle Genvej og den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien. Disse 2 veje valgtes for at eventuelle arbejder skulle være overskuelig,med en tidshorisont på 5-6 år, samt at det forudsættes at eventuelle arbejder udføres for egne opsparede midler.

Kaj orienterede om den forestående arbejdsdag den 10. september.

Det blev besluttet at udsætte en henvendelse til Kystdirektoratet vedrørende kystsikringen et par år.

Aksel orienterede bestyrelsen om Sammenslutningens årsmøde på Beach Bowl.

Bestyrelsen tog til efterretning at NCC havde udført ny OB belægning på del af Vestklitvej.

Indestående på :

Vejkontoen: 8.000 kr.

Grundejerforeningen : 55.000 kr.10 september 2011, Plantedag.

Ca. 20 personer deltog i Plantedagen. Efter en grundig instruktion af 2 af Klitfogedens medhjælpere gik vi i gang med at plante hjælme i forreste klitrække ved nedgangene 77 og78. Ved 13 tiden var der frokost med landgangsbrød og sandwich, øl og sodavand.

Plantedagen sluttede med at vi ved 14.00 kørte ned til Klitfogedens minkfarm, hvor vi fik en rundvisning på farmen.

22 oktober 2011. Bestyrelsesmøde.

Den foretagne undersøgelse vedrørende grusvejene i vort område behandles på mødet.

I undersøgelsen er medtaget Genvej og den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien, grunden til at kun disse 2 veje er medtaget er at tidshorisonten så er overskuelig, 5-6 år, i det bestyrelsen ikke er sindet at optage til udførelse af eventuelle arbejder.

Af 147 mulige spørgeskemaer er der modtaget 58 retur, hvilke giver en svarprocent på ca. 40.

37 grundejere ønsker OB / asfaltering på Genvej og 30 grundejere ønsker OB / asfalt på den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien.

Ud fra ovennævnte resultat besluttede bestyrelsen :

At der udarbejdes forslag til OB / asfaltering af Genvej i 2012, forslaget fermlægges på Generalforsamlingen 2012.

At forslag til OB / asfaltering af den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien fremsætes året før der er opsparret midler til at arbejderne kan udføres af egne opsparede midler.

OB / asfaltering af Vestkyststien kræver ud over et flertal på Generalforsamlingen 2/3 flertal af alle vejberettigede i området ( altså også dem som ikke er med i grundejerforeningen )

At bestyrelsen ikke vil optage lån til OB / asfaltering, men at eventuelle arbejder udføres af egne opsparede midler.

Det blev taget til efterretning at der opsættes skilt med tekst ” Sti ti Havet ” ved Havklitvej nrne. 43-65.

Plantedagen drøftedes, og det blev besluttet at Kaj og Jytte planlægger en Arbejdsdag til den 19 maj 2012.

Der var fra en Grundejer modtaget forslag om at holde en fest for at markere at det er 10 år siden at Grundejerforeningen Havklit blev etableret. Det blev vedtaget at Bestyrelsen vil sørge for lidt ”ekstra” til Arbejdsdagen. Aksel vil ydermere under eventuelt komme med et indlæg om Grundejerforeningens første 10 år. Indlægget vil senere blive udlagt på Grundejerforeningens hjemmeside.

Det blev besluttet af Støvbekæmpe Genvej og den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien umiddelbart før Påsken 2012.

Arbejdet er udført opg vi kan håbe at det støver mindre i år end i 2011.

Der er indestående den 22 oktober 2012 på :

Vejkontoen : 22.000 kr.

Grundejerforeningen: 80.000 kr.


Ultimo februar 2012.

Der er fra ESØ ( RKSK renovationsselskab ) modtaget brev og orienteringsmateriale vedrørende placering af affaldsbeholdere ved sommerhusejendomme.

Af det medfølgende materiale fremgår hvorledes en affaldsbeholder / affaldsstativ skal være placeret for at overholde Arbejdstilsynets bestemmelse.

Oplysninger kan også findes på RKSK`s hjemmeside

www.rksk.dk/dagrenovation.10 marts bestyrelsesmøde.

Kresten havde fremsendt et punkt hvor han ønskede mailkultur og samarbejde drøftet.

Det blev vedtaget at Kresten til næste bestyrelsesmøde udarbejder en skriftlig redegørelse om mailkultur og samarbejde.

Ligeledes blev det drøftet hvorledes afstemning via mail skal foretages. Følgende procedure blev godkendt :

Kan en sag ikke afvente beslutning til næste fysiske møde, kan formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlange sagen afgjort ved mail afstemning.

Forslaget skal stilles klart og utvetydig således at der kan stemmes ja eller nej.

En stemme skal sendes senest 4 dage efter at forslag er stillet. Er svar ikke modtaget ved fristens udløb, gælder suppleanternes stemme jf. § 6.

Afgivne stemmer skal altid indledes med et klart ja eller nej. Evt. begrundelse kan skrives efterfølgende.

Alle mail beslutninger indføres i næstkommende referat som ”taget til efterretning”. Ligeledes blev det vedtaget at 3 bestyrelsesmedlemmer kan kræve at sagen først behandles på efterfølgende bestyrelsesmøde.”


Det blev taget til efterretning at det via mailmøder var besluttet at lade PJP fra Hvide Sande fortsætte med vedligeholdelse af vore grusveje i 2012.


Som tidligere nævnt fremsendte RKSK et brev med oplysninger om at RKSK opsiger gældende aftaler ved udgangen af 2011 vedrørende vedligeholdelse af private grusveje i sommerhusområderne.


Med hensyn til vedligeholdelse af grusvejene betyder det intet for os, da vi allerede i et par år selv har stået for arbejdet.


Dog er der et problem med Vedtægternes § 12 som lyder som følger:


§ 12. Vejfond.
1. Foreningen er entreprenør for kommunen.
2. Vejfondens midler stammer fra kommunens opkrævede beløb
for vejvedligehold. Beløbet indsættes på separat bankkonto.
3. Vejfondens midler må kun anvendes til vedligeholdelse af foreningens veje.
4. Ved vejfondens opløsning skal indestående beløb overføres til
Ringkøbing / Skjern kommune.Da det er et krav fra RKSK at de ikke længere vil vedligeholde private fællesveje, har bestyrelsen besluttet at udarbejde et forslag til næste bestyrelsesmøde til ændring af §12 ved brug af §10.

§10 lyder som følger:§ 10. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage justeringer af grundejerforeningens vedtægter, som måtte være nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegør for sådanne ændringer.


Det blev vedtaget at fremlægge følgende forslag til Generalforsamlingen vedrørende asfaltering / OB af Genvej :


Bestyrelsen for Grundejerforeningen Havklit anmoder om Generalforsamlingens bemyndigelse til at udføre asfaltering / OB af Genvej ca. 1000m2 til en pris af ca. 115.000 kr. incl. moms. Beløbet finansieres af opsparede midler på Vejkontoen og som et lån fra opsparede midler på Grundejerforeningen Havklit`s konto. Arbejdet udføres når økonomien tillader det.”


Herefter drøftedes et punkt fra Jytte vedrørende et plankeværk opført i ca. 2 meters højde.

Det blev vedtaget at Aksel bemyndiges til på Bestyrelsens vegne at anmelde plankeværket til RKSK. Per stemte i mod beslutningen.


Samtlige Grundejerforeninger i sommerhusområderne ved vestkysten har fra RKSK modtaget et brev vedrørende beplantningen langs private fællesveje. Brevet er udarbejdet af RKSK i samarbejde med Sammenslutningen af Grundejerforeninger på Holmsland Klit. I korthed går brevet ud på at RKSK gerne vil have at de forskellige Grundejerforeninger vil sørge for og bekoste tilbageklipning af udhængende grene ved private fællesveje i sommerhusområderne .

Bestyrelsen besluttede at meddele RKSK at vi ikke er interesseret i at foretage klipning af udhængende grene ved vore private fællesveje, da det er en myndighedsopgave for RKSK.

Kaj orienterede om den igangværende undersøgelse af vedligeholdelse af grusveje. Det blev besluttet at afvente og se hvad der sker når RKSK tromler Vestkyststien.

Ligeledes orienterede Kaj om gældende regler for tagtrin og tagstige ved skorstene.


Poul Lytzhøft havde fremsendt mail vedrørende kystsikringen ved nedgangene 77, 78 og 79. Poul mener at det er på tide at der gøres noget ved kystsikringen ved vores område før det er for sendt.

Bestyrelsen besluttede at drøfte kystsikringen på Generalforsamlingen i dag.


Regnskabsafslutning for året 2011 foreligger.

Såvel Grundejerforeningens som Vejkontoens konti udviser pr. 31 december 2011 en beholdning på:

Vejkontoen : kr. 12.876,18

Grundejerforeningen : kr. 78.923,36

Det besluttedes at fremlægge de 2 regnskaber til godkendelse på Generalforsamlingen i 2012.

Herefter drøtedes fordelingen af arbejdsopgaverne blandt bestyrelsesmedlemmerne til Generalforsamlingen i dag.


Midt i marts måned fremsendte RKSK et hæfte omhandlende Grundejernes forpligtelser i Sommerlandet.


Lidt om kystsikring.

I år har stormen været særlig hård ved klitterne i vores område nedgangene78 og 79 er nu så stejle at det er svært at komme op fra stranden og ind i området.

Vi har rettet henvendelse til Sammenslutningen for at høre hvad de gør i sagen og af et svar fremgår det fra Thue Amstrup:

Jeg har haft en løbende dialog med Kystdirektoratet – RKSK – Regionen og en række folketingspolitikere.

Vi skal have møder med dem primo marts.

Så har jeg forhåbentlig lidt mere info om deres holdninger – som udgangspunkt mener RKSK jo at det er en statsopgave – man har kun bevilget 3 mill.kr. til kystdirektoratet ud af et anlægsbudget på ca. 100 mill.”


Og sidste nyt fra Sammenslutningen via mail den 29 marts 2012.


Hej Per

Jeg har lovet dig lidt tilbagemelding

Det er lykkedes Geert og jeg at få nogle møder i gang med embedsmænd – lokale politikere og folketingspolitikere.

Vi har i marts haft strandvandring med Kystdirektoratet og Iver Enevoldsen.

Efterfølgende en tilsvarende besigtigelse med Harry Jensen fra regionsrådet og folketingsmand Flemming Dalgaard Larsen

Vi har besigtiget områder syd og nord for Hvide Sande.

Som udgangspunkt er de værste skader, efter de steder vi har set, fra nord for Nr. Lyngvig op til Krylen.

Kystdirektoratet er opmærksom på at dele af denne strækning har behov for yderligere sikring

Fra Hvide Sande og til Nr. lyngvig er der en rimelig høj og bred strand.

Ligeledes strækningen mod syd mellem c17 og c26. – Måske på grund af drænrør – måske på grund af sandfodring fra byggeriet i Hvide Sande samt den løbende uddybning af indsejlingen?

Holdningen hos RKSK borgmester er at kystsikring er en statsopgave!

Det er svært at trænge igennem til politikere – men det er politikerne, der sidder på ”løsningen” – hvad den så end måtte være.

Kystdirektoratet vil gerne stille op ved lokale grundejerforeningsmøder med orientering.

Vi har fra Kystdirektoratet fået tilsendt de første laserdata af kysten fra 2010 og vil nu lave en 3D-model af en teststrækning.

Med data også fra 2012 vil vi kunne påvise ændringer positiv/negativ i denne periode.

Der vil således være mulighed for info af ikke-tekniskkyndige politikere.

Der er efter Kystdirektoratets opfattelse ingen grund til bekymring (læs risiko for gennembrud af klitterne) i områderne Sivbjerg, Klegod og Holmsborgvejen.

Ved Klegod er der sket en kraftigt erosion i klitterne og forstranden er væk. På grund af de høje og brede klitter er der ikke fare for sommerhuse eller infrastruktur.

I Houvig området er der dog behov for yderligere tiltag hvilket også erkendes for Søndervig

Som udgangspunkt sandfodres i områder, hvor der er kraftig tilbagerykning samt risiko for infrastrukturen. De 50 mill. kr. der ekstra er tilført Kystdirektoratet i 2012 er kun en fremrykning af tidligere budgetterede bevillinger.

Kystdirektoratet indhenter løbende oplysninger om metoder og forsøg/erfaringer fra tilsvarende lokaliteter over hele verden. Det er ud fra dette deres erfaring at den optimale metode til kystsikring økonomisk og sikringsmæssigt er sandfodring.

Flemming Damgaard Larsen og Harry Jensen udtrykte ønske om en omprioritering af kystbeskyttelsesindsatsen, så der satses stærkere på området her, som er truet, for at mindske den fremtidige erosion.

Der var bred enighed om nødvendigheden af en målrettet kystsikrings indsats omkring de mest udsatte områder, og at en supplerende bevilling både nu og i fremtiden kræver en koordineret politisk indsats på tværs af partiskel, hvis Klitten som turistmagnet - ”de brede fine strande”- skal opretholdes.

Man har ligeledes drøftet sagen i Nordsøkommisionen, hvor man bl. a. oplyser om anvendelse af proportionalt meget større mængder af sandfodring i Holland. ”Kystdirektoratet har i Jyllands-Posten den 08 januar 2012 i en artikel beskrevet nogle af forholdene på Klitten. Herunder at der ved Houvig er taget så meget af forstranden og klitterne at man er nået til den sidste klit. I øvrigt beskrives at kystsikringen nu foretages som blød sikring med sand hvor man tidligere har brugt sten.


21. april 2011
BESTYRELSENS BERETNING PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 21 APRIL 2011

PÅ SØMANDSHJEMMET I HVIDE SANDE, VED FORMAND PER ESKILDSEN.

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder , et konstitueringsmøde og et bestyrelsesmøde pr. mail.

Bestyrelsens dagsordner og beslutninger er udlagt på Grundejerforeningen Hjemmeside.

www.havklitgrundejerforening.dk

I det følgende vil jeg i kronologisk orden orientere om bestyrelsens behandling af udvalgte sager.

Alle sager har enten været behandlet på bestyrelsesmøder, på Sammenslutningen af Grundejerforeningers møder, eller er faktuelle oplysninger.

01 april 2010.
Umiddelbart efter Generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig som følger :

Kjeld Bogetoft Formand
Per Eskildsen Næstformand
Kresten Toft Kasser
Jytte Andersen Sekretær
Aksel Hornstrup
Kaj Pedersen 1`suppleant
Jens Lind 2` suppleant.

14 maj 2010. Bestyrelsesmøde. 
På generalforsamlingen den 01 april 2010 blev det vedtaget at etablere Overfladebehandling på den del af Vestklitvej som går fra Fladsbjergvej og til Genvej / Vestklitvej. Bestyrelsen har i den anledning fremsendt skrivelse til de grundejere som ikke er medlem af Grundejerforeningen for at høre om de måtte have bemærkninger til arbejderne. Da der ikke var modtaget bemærkninger / indvendinger enedes man om at igangsætte arbejderne til udførelse hurtigst muligt. Per sørgede for at kontakte NCC som var det firma som skulle udføre arbejderne.

Kaj orienterede om hvorledes arbejdsdagen lørdag den 15 maj 2010 skulle forløbe.

Kjeld orienterede om at der indkøbes rebstiger til nedgangene 78 og 79.
Der tegnes en ansvarsforsikring.

15 maj 2010. Arbejdsdag.
Kaj havde sørget for at Grundejerforeningen gratis fik leveret såvel hø til udlægning på stierne som granris til de bare pletter i klitterne .

Inden arbejder gik i gang orienterede Kaj om hvad der skulle laves. De fremmødte, ca. 35 personer, blev inddelt i 3 arbejdshold.

Der blev udlagt hø på stierne ved nedgangene77,78 og 79. I klitterne blev der udlagt granris for at standse sandflugt.

Efter at materialerne var opbrugt, var der sandwich og øl / sodavand til alle.

Efter bestyrelsens opfattelse var der tale om nogle gode timer, hvor vi både hyggede os og fik lavet en masse arbejde, til gavn for os selv og de gæster som besøger vort område.

03.06.2010.
Der udføres OB på den del af Vestklitvej som går fra Fladsbjergvej og til Genvej / Vestklitvej.

21 juni 2010. Affaldshåndtering i sommerhusområderne.
RKSK afholdte ovennævnte dag et orienteringsmøde om den fremtidige affaldshåndtering i sommerhusområderne i RKSK. Mødet blev holdt i ROFI Hallen med deltagelse af såvel politikere som administrativt personale fra RKSK. Grundejere var indbudt og der var vel mødt ca. 300 sommerhusejere frem.

Kort fortalt gik mødet ud på at indføre et nyt renovationssystem i sommerhusområderne, da RKSK, efter deres mening får alt for mange klager fra sommerhusejerne om manglende tømninger.

Det forslag som blev forelagt var som følger.
Der skulle opstilles et antal Molokker for ca. hver 200-250 sommerhuse ( Molokker er den slags beholdere som er nedgravet hos Carsten Købmand til aviser og flasker)

I vores område ville det betyde at der ved Vestklitvej begyndelse skulle nedgraves at antal beholde til husholdningsaffald, grundejerne skulle så selv levere affaldet i molokkerne, hvilket vil betyde at renovationsbilen ikke mere skulle indsamle affaldet ved de enkelte sommerhuse.

Med hensyn til betaling ville den blive den samme om der var tale om et helårsbolig eller om en sommerbolig.

Den efterfølgende debat var endog meget livlig og kritikken til de politiske repræsentanter var ikke til at tage fejl af------------------ den nuværende indsamlingsmetode ønskes videreført, men med mindre renovationsbiler.

Hvis der er nogen som ønsker at se det materiale som blev vist på møde kan det findes på RKSK hjemmeside under affald.

www.rksk.dk


28 august 2010. Sammenslutningens møde med samtlige Grundejerforeninger.

Mødet blev afholdt på Beach Bowl i Søndervig med deltagelse af samtlige Grundeejerforeninger på Klitten excl. Søndervig Beboerforening.

Første del af mødet var for foreningens medlemmer hvor der blev drøftet spørgsmål som :
Arbejdstilsynets krav om at dæksler på vor trixtanke kun må veje 50 kg.

VK Beton og Byggemarked på Herningvej i Ringkøbing har tilbudt dæksler til

400 kg. til en pris af 375 kr. pr. stk. rabatten er 18 %

12,5t. til 675 kr. pr. stk. rabatten er 21%.
Dæksler kan købes på et tømmerhandel
Færdiggørelse af Vestkyststien
Bedre renovationsordning --- ikke Molokker.
Dårlig kommunikation med kommunen, lange svartider, manglende svar på henvendelser.

Anden del af mødet hvor der var deltagelse af Borgmesteren, Formanden for Teknik og Miljøudvalget samt 2 administrative medarbejdere hvor det kom frem.

At der ikke for nuværende er penge til Færdiggørelse af Vestkyststien.

At kystsikringen opretholdes i samarbejde med Kystdirektoratet.

At det er målet at få opsat redningsposter for hver 200 m. på stranden.

At der planlægges en sti over Baggers Dæmning, men at der ikke er penge til arbejderne for nuværende.

At alle højspændingsledninger på Klitten i løbet af 7 år vil blive lagt i jorden.

Fra salen blev der efterlyst en hurtigere sagsbehandling fra RKSK side, samt at man opfordrede RKSK til at tage sig af åbenlyse ulovligheder i forhold til Lokalplanerne for områderne.

Borgmesteren gav udtryk for at RKSK ikke vil drive opsøgende virksomhed for at gældende Lokalplaner overholdes.

Hele referatet fra mødet kan ses på Sammenslutningens hjemmeside

www.sam-grund-holmsland.dk .


18 september 2010. Bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen beslutter at :
Rette henvendelse til RKSK for at høre om farven gul på udvendig beklædning på sommerhuse er i overensstemmelse med Lokalplanes bestemmelser.

Rette henvendelse til RKSK om de vil deltage i asfaltering, OB, på den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien. Grundejerforeningen ikke støvbekæmper.

Der skal udlægges grus de første 25 meter af stierne 77, 78 og 79, samt på Stierne fra Vestklitvej og til Havklitvej.
At fjerne rebstigerne for vinteren.
Af lave en arbejdsdag lørdag den 04 juni 2011.

04.11.2010.
Gennemgang af arbejdsdagens arbejder med en repræsentant fra Skov og Naturstyrelsen i Oksbøl, Kaj og Per.

Nedgangene 77, 78 og 79 blev besigtiget sammen med stierne til havet. 

Skov og Naturstyrelsen var endog meget tilfreds med det arbejde som Grundejerforeningen havde udført. Repræsentanten fra SN ville undersøge om det var muligt at få leveret hø og granris til Grundejerforeningens arbejder i 2011.


Ultimo 2010.
Svar fra RKSK om at farven gul på udvendig beklædning er i overensstemmelse
Lokalplanens bestemmelser.

1
5-16 december 2010. Mailmøde
Efter Kjeld Bogetofts meddelelse om at han har sat sit sommerhus til salg og ønsker at udtræde af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning, har bestyrelsen afholdt ovennævnte mailmøde.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger :
Per Eskildsen Formand
Aksel Hornstrup Næstformand
Kresten Toft Kasserer og ansvarlig for hjemmesiden
Jytte Andersen Sekretær
Kaj Pedersen Indtrådt i bestyrelsen

14 januar 2011. Bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen beslutter at:
Tage konstitueringen fra mailmødet den 15-16.12.2010. til efterretning.
Fremlægge forslag til uændret kontingent for Grundejerforeningen 
på Generalforsamlingen.

Rette henvendelse til RKSK for at høre om der er afsat midler til asfaltering af den del af Vestkyststien som er sammenfalde med Havklitvej, da det svar som var modtaget fra RKSK ikke var entydigt.

Fremlægge et forslag til asfaltering, OB, af Genvej på Generalforsamlingen i 2011, til udførelse i 2012.

Afholde udgifterne til indkøb af hø og granris Arbejdsdagen, hvis Skov og Naturstyrelsen ikke vil levere vederlagsfrit.


Januar 2011.
Brev fra RKSK med meddelelse af at Kommunen vil deltage med 40% af udgifterne til asfaltering, OB, på den del af Vestkyststien som er sammenfaldende med Havklitvej, at de ikke vil deltage i den fremtidige vedligeholdelse af strækningen såfremt der udføres asfaltbelægning, OB, at de fortsat vil vedligeholde Vestkyststien i fuld bredde såfremt den stadigvæk er en grusvej.


19 marts 2011. Bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen vedtog at lade PJP fra Hvide Sande fortsætte med vedligeholdelse af Grundejerforeningens vejnet. Arbejdet udføres til uændret pris.

Et oplæg til OB / asfaltering af Genvej blev færdiggjort og vil senere på generalforsamlingen blive fremlagt.

Jens og Per tilmeldes Klitsynet den 05 maj 2011.

Det besluttes at udlevere materiale vedrørende arbejdsdagen den 04 juni og plantedagen den 10 september på Generalforsamlingen Skærtorsdag.

Der lægges sidste hånd på forarbejdet med Generalforsamlingen i dag.

Hvide Sande den 21 april 2011.

Per Eskildsen


Beretning 2010

Generelforsamling torsdag den 1. april 2010 kl. 09.00

Sømandshjemmet – Hvide Sande

Bestyrelsens beretning ved formanden : Kjeld Bogetoft

I det forløbne år har bestyrelsen afholdt tre ordinære møder og aflyst et. Møderne holdes her på – Sømandshjemmet. En meget stor del af det daglige bestyrelses-arbejde foregår over nettet. Det er let at kommunikere på denne måde og alle i bestyrelsen har været dygtige til at give deres meninger til kende via e – mails. I det følgende vil jeg kort nævne, hvilke emner, der har været til debat og afgørelse i bestyrelsen:

9. april 2009 -  Bestyrelsen beslutter, at kasserer og formand begge skal godkende betalinger i banken. Der indhentes tilbud på forsikring for bestyrelsens ansvar. Generalforsamlingens beslutning om at bestyrelsen skulle komme med forslag til næste generalforsamling om overfladebelægning af hovedvejene i området påbegyndes. Kritikken af de dårlige adgangsveje gennem klitterne til havet og manglen på et parkeringsareal i området bringes videre til blaavandshuk@skovognatur.  Der orienteres om at Klitsyn afholdes den 14. maj.

12. april 2009 –  Enkelte tyske feriegæster har medbragt terrængående kørertøjer på trailere. Området gennemkøres til stor forargelse for områdets beboere. Efter henvendelse til Novasol om situationen, får kørslen en brat ende. Gæsterne vil blive meldt til politiet meddeler udlejeren.

14. april 2009 – Vedvarende opsætning af reklameskilte er ikke tilladt. Efter foreningens henvendelse til Miljø og Natur i Ringkøbing, tager de affære og retter henvendelse til de rette om at bringe skiltningen til ophør.

23. april 2009 – Tilbud på bestyrelsesforsikring – 4.500 kr./år. Bestyrelsen siger nej tak i første omgang og vælger i stedet en ordning med banken, hvor både kasserer og formand skal skrive under før udbetaling finder sted.

 

4. maj 2009 – Der laves aftale med Vestjysk Bank Webbank om at kasserer og formand skal godkende alle udbetalinger fra foreningens konti.

1. juni 2009 – Vestkyststien / Havklitvej støver. Nogle beboere med grunde op til vejen føler sig meget plaget af støv og retter henvendelse til kommunen, som straks giver bolden videre til grundejerforeningen. På sidste generalforsamling orienterede vi om kommunens stop for støvbinder. Ikke desto mindre overholdt de ikke selv den vedtagne holdning.  I bestyrelsen er man opmærksom på et nyt - vistnok økologisk støvbekæmpningsmiddel. Kan det godkendes af myndig-hederne, var det måske et forsøg værd på de mest trafikerede veje. Men alle løsninger er kostbare.

7. juni 2009 – En grundejer foreslår, at bagsiden af informationstavlen anvendes til opslag primært fra bestyrelsen. Ideen er prøvekørt her i den sidste måned med henholdsvis en påmindelse for generalforsamlingen og en opfordring til at deltage i en arbejdsformiddag i forbindelse med ferien - Kr. Himmelfartsdag.

15. juli 2009 – RKSK stiller os i udsigt, at man vil drøfte støvbekæmpningsmidler i efteråret . Når der foreligger en afklaring, vil vi blive orienteret.

21. juli 2009 – RKSK meddeler Sammenslutningen af sommerhusgrundejer-foreninger, at man i marts og april har gennemgået Veskyststien og set på de opgaver, som skulle udføres for, at den lever op til den ønskede standard for en natursti.

23. juli 2009 – Vores område er blevet forsynet med skiltningen 30 km/t. Det er RKSK´s hensigt, at hele klitten skal have enslydende begrænsning. Bestyrelsen har bedt vejformanden om at fjerne ulovlige skilte. Arbejdet er delvis udført. Et skilt med privat vej er problematisk idet, det kun er ejeren og dennes gæster, som må benytte vejen ifølge vejformanden.

28. oktober 2009 – Bestyrelsen har indhentet tilbud fra ” Stimanden ” på levering og opsætning af rebstiger op og ned ved vore tre stier til havet. Stigerne vil blive monteret umiddelbart efter den annoncerede arbejdsdag. RKSK svarer sluttelig på en tvist om vejvedligeholdelse mellem en grundejer og grundejerforeningen. Vejen vil ikke blive vedligeholdt af grundejerforeningen.

1. november 2009 – Bestyrelsesmøde på Sømandshjemmet. Der diskuteres vej, som så ofte før. Endelige forslag ønskes klar til første møde i 2010. To suppleanter og et bestyrelsesmedlem påtager sig arbejdet med at tilrettelægge en arbejdsweekend. Formålet er klart. Vi ønsker, at styrke sammenholdet i foreningen ligesom udlægning af granris, plantning af hjelme og udlægning af halm anses som et anliggende, som kommer alle ved. Programmet er færdigt og udsendt. Forslag om et foredrag på generalforsamlingen for at lokke flere til blev besluttet. Som det fremgår af dagsordenen, er det lykkedes os at få en ekspert fra kystdirektoratet i Lemvig til at fortælle om vores strand. På mødet er bestyrelsen  uenige omkring lovligheden af at grundejerforeningen med sine 140 medlemmer på generalforsamlingen kan beslutte at påbegynde en overfladebelægning på Vestklitvej. Den 4. november 2009 bedes RKSK om en udtalelse.

23. november 2009 – RKSK svarer positivt på vores forespørgsel: ” I kan beslutte, at vejen skal asfalteres uden, at der forinden skal afholdes et egentlig vejsyn. Skrivelsen er naturligvis længere, men det vigtigste er nævnt.

30. november 2009 – RKSK orienterer om regler for etablering af havevandsboring. Ønsker man at vide mere, kan det ske til Miljø og Natur sagsnummer: 2009070380A.

18. januar 2010 – Havklit 1 – 27 ulige husnumre deltager ikke i vejvedligeholdelses-udgifterne . De betaler til Klegod Grundejerforening. I den anledning har vi rettet en forespørgsel til Vejdirektoratet om, hvorledes det forholder sig med juraen i denne situation. Forespørgselen er endnu ikke endeligt besvaret.

9. marts 2010 – Bestyrelsen retter henvendelse til RKSK om forholdet: Beskadigelse af vejnettet i forbindelse med ny, om, tilbygning. Svar foreligger allerede fra RKSK den 10. marts 2010 ved Gunnar Frandsen, Afdelingsleder og lyder således: AT EVENTUELLE SKADER PÅ OMRÅDETS VEJE I FORBINDELSE MED BYGGERIET STRAKS UDBEDRES

6. marts 2010 – Bestyrelsesmøde på Sømandshjemmet. Bestyrelsesmedlem og sekretær Jørgen Lerberg Jørgensen meddelte desværre, at han havde besluttet at udtræde af bestyrelsen. Ærgeligt fordi der var en masse godt arbejde og know how i ham. Vi håber, at vi stadig må trække på din viden om lokalområdet. Du har arbejdet i RAH – vores el forsyning – og har naturligvis oparbejdet et meget stort lokalkendskab. Vi ønsker dig en god pensionisttilværelse og håber, at se dig til den kommende arbejdsweekend.

Der er en anden, som vi skal tage afsked med og det er: JUL PÅ KLITTEN.  Vi har indkøbt 50 eksemplarer, som ligger til afhentning hos købmanden. Halvdelen er ikke blevet afhentet. For eftertiden henviser vi til at man køber bladet i Fiskeriets Hus i Hvide Sande. Bestyrelsens forslag til generalforsamlingens afgørelse er udsendt i god tid. Bestyrelsen ønsker en skriftlig afstemning. Ikke medlemmer af grundejerforeningen har fået en reminder tilsendt. Vores mål er klart: Alle skulle gerne være medlem af foreningen.

Generel information:

Opfordring til alle, læs og overhold vores lokalplan. De tilbagevendende problematikker som forkert placerede jordvolde, uklippede hybenroser, manglende omsorg for på egen grund at sørge for regnvands frie afløb, ombygning / reparation af sommerhuse med valg af ikke tilladte materialer og farver, indhegning af grund med jernrør, tove og pælsætning i overstørrelse – enkelte endda  med rester af gammelt pigtråd.

Hjertestarteren kan man finde ved vores lokale købmand. Brugsanvisningen finder man på nettet, men starteren taler også selv, hvis uheldet er ude.

Mange grundejerforeninger i vort nabolag har valgt at forsyne deres mest trafikerede veje med asfalt / fattigmandsasfalt / eller korrekt OB belægning. Herved opnås en vandtæt vej, hvorfra vandet vil løbe væk og ud i siderne til videre afløb ud i terrænet, hvis lodsejerne vel at mærke vil drage omsorg for, at grave små render og vedligeholde dem. Indvendingerne er de kendte: Så vil man sætte farten op. Men man må jo kun køre 30 km/t i hele området. Vi vil altid møde folk, som tilsidesætter regler – det er ikke alene gæsterne i udlejningshuse, men lige så tit ejerne selv. Hastighedsdæmpende foranstaltninger som skiltning og bump har en tvivlsom effekt. Udrykningskøretøjer skal altså også kunne komme hurtigt frem. Vi er endnu ikke med på den nye type veje, men bestyrelsens hensigt er, at efterhånden, som økonomien gør det muligt, vil man bede general-forsamlingen om tilladelse til at overfladebehandle de mest trafikerede veje med OB. Men det ville være meget lettere at gennemføre projektet, hvis generalforsamlingen her i dag ville give bestyrelsen en generel tilladelse til at fortsætte det projekt, som her løseligt er skitseret. Det vil senere  fremgå af bestyrelsens forslag, at vi ønsker at starte OB i forlængelse af det allerede asfalterede stykke af Vestklitvej og hen til Genvej i 2010.  Hele projektet er langsigtet og vil ikke kunne gennemføres før 2015, medmindre alle grundejere melder sig ind i foreningen og i fællesskab udvikler hurtigere løsninger. ( Vi mangler godt 60 medlemmer i, at alle er med til at løfte opgaverne – hjælp din nabo med at blive medlem ). Om vore veje er der kun det at sige, at de er lovet gjort i stand før Påske. Aldrig har vi vist oplevet, at de har været så jævne, men glatte at køre på siden den første sne den 17. december 2009 og helt hen i marts 2010. Fra og med 2009 har vi selv stået for vedligeholdelsen af vejene gennem etablering af en vejfond i henhold til bemyndigelsen fra sidste generalforsamling. På sidste generalforsamling fik bestyrelsen generalforsamlingens positive opbakning til at fortsætte samarbejdet med entreprenør PJP i Hvide Sande. Vi aftaler pris hvert år. Prisen er uændret 18.750 kr. for 2010. Vi har kunnet konstatere en mærkbar forbedring af vejene.

Skulle jeg have medtaget, hvad der er foregået i Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit, ville denne beretning være blevet meget længere. Jeg opfordrer derfor interesserede til selv at gå på hjemmesiden. Den er et besøg værd.

 


Beretning 2009

Året, som det gik:

Kommunikationen i grundejerforeningen ser vi gerne foregår over nettet. Bestyrelsen benytter i sit arbejde mellem møderne flittigt denne mulighed. Som nævnt i indkaldelsen til denne generalforsamling er det nu muligt at gå gratis på nettet ved vores lokale købmand. Vores hjemmeside er meget set og alle har her mulighed for at give deres meninger til kende. Vi opfordrer til at alle giver foreningen deres e- mail adresse.

Generalforsamlingen fik sidste gang lov til at udvide bestyrelsen fra fem til seks – en beslutning, som der efterfølgende blev gjort skriftlig indsigelse imod. Men, Kresten Toft blev valgt og fik straks overdraget posten som kasserer, hvilket han har varetaget på bedste vis. Bestyrelsen ønsker, at komme tilbage til de oprindelige vedtægters fem medlemmer. Vi har nemlig valgt, at invitere de to suppleanter med til alle bestyrelsesmøder (uden stemmeret), hvilket senere vil fremgå af forslag til vedtægtsændringer.

Aftalen med kommunen om vejvedligeholdelse er efter sidste generalforsamlingsbeslutning opsagt med virkning fra 1. januar 2009.

Den 27. marts 2008 indleder bestyrelsen sit samarbejde med kommunen om den endelige overdragelse. Det skulle vise sig at blive et ualmindeligt langt sejt træk. Der var mange små og store ting, som vi skulle tage højde for og kommunen: "Ridder ikke den dag de sadler ".

Telefoni, bredbånd og kabel Tv er i en så rivende udvikling, at vi midlertidig har sat vore undersøgelse i ro. Vi tror, at medlemmerne bedst selv kan klare deres behov med de mange tilbud, der er på området.

19. april 2008 afholdes bestyrelsesmøde hos Kresten.

5. juni 2008 - RKSK afholder møde om affaldssortering på Fjordgården. Aksel og Kjeld deltog.

4. Juli 2008 - afholdes møde med ingeniør og vejformand fra RKSK på Havklitvej – Kjeld deltog.

5.juli 2008 – Preben tager kontakt til to personer - Medlem i folketinget (S) for at få dem til at se på den hastige nedbrydning af vores kyst i Klegod.

15.juli 2009 - Klitsyn – Jørgen og Kjeld deltog.

4. september 2008 – Vi ser det første udkast til vejvedligehold fra kommunen.

20. september 2008 – Bestyrelsesmøde hos Per – I referatets punkt 7 vedtog bestyrelsen at orientere generalforsamlingen om det rimelige / ikke rimelige i, at man orienterede kommunen, hvis veje ødelægges på grund af byggeri eller at vores lokalplan 44 B ikke overholdes.

31. oktober 2008 deltager Per og Kjeld i et møde på RKSK´s rådhus i Skjern om betingelserne for vores overtagelse af vejvedligeholdet. På mødet deltog vejchef Kud Erik Pedersen og ingeniør Heidi Vang Grosmann.

8. november 2008 sender vi et kort tilbage til Kort- og geodata i RKSK, hvor vi med rødt har indtegnet det område, som vi mener hører til vores område. Der foreligger ikke svar d.d..

12. november 2008 foreligger referat fra kommunen for det afholdte møde den 31. oktober 2008.

12. december 2008 – Brev fra kommunen, hvori ingeniør Heidi Vang Grosmann gør rede for, at beboerne på ulige numre på Havklitvej 1 – 29 skal betale til vores vejvedligehold. De er imidlertid medlem i Klegod grundejerforening, som ikke vil afgive dem som medlemmer. Denne sag er endnu ikke afgjort. Bestyrelsen har besluttet, at give sig god tid til at forhøre sig de rigtige steder, inden man tager en beslutning.

14. december 2008 – bestyrelsesmøde hos Jørgen – vigtigste punkt var beslutningen om overtagelse af vejvedligeholdet. Et flertal i bestyrelsen stemte for.

21. januar 2009 – Aftalen om vejvedligehold kommer tilbage i underskrevet stand fra kommunen. Pengeoverdragelse og viderestilling af tilfredse/utilfredse grundejeres henvendelse til kommunen, har fået grønt lys. Trods mange henvendelser om udbetaling af pengene, har vi d.d. ikke set noget på den specielle vejfond konto, som vi har oprettet til formålet.

22. januar 2009 – Bestyrelsen arbejder med vedtægtsændringer.

14. februar 2009 – bestyrelsesmøde på Sømandshjemmet i Hvide Sande. Vedtægtsændringer i forslag gøres færdig ligesom teksten i to skrivelser til alle grundejere rettes til.

2. marts 2009 – får vi den årlige invitation til Klitsyn 2009 – vi deltager med to personer.

6. marts 2009 – RKSK´s Teknik og forsyning udsender en forkert meddelelse om affaldssække. Fejlen er rettet.

Oplysninger, synspunkter, henstillinger, holdninger og fakta:
Vi havde gerne kunnet uddele bladet: Jul på klitten, men vores ide med at lade folk selv hente den ved købmanden slog fejl. Formanden måtte selv køre rundt med dem. Den kan altid købes før jul på turistkontoret i Hvide Sande for omkring 35 kr. og den er pengene værd.

På Havklitvej ud for nr. 127 er der lagt en dynge med stabilt grus. Det er til fri afbenyttelse under forudsætning af, at det anvendes til huller i vejene.

I sammenslutningen af grundejerforeninger på Holmsland Klit er vi d.d. 22 grundejerforeninger repræsenteret. Al information foregår via mails. Årskontingent er 2000 kr.. Kjeld Bogetoft er medlem af bestyrelsen.

Sammenslutningen har foreslået kommunen at se på en fælles skiltning med 30 km/t ved indkørslerne til vore områder. Den anviste hastighed ville hjælpe på støvproblemerne i sommertiden. Kommunen er ved at udfase de tidligere anvendte kemikalier til støvbekæmpelse og vores grundejerforeningen har ingen planer om kemisk bekæmpelse.

Hvordan holder vi vort område, som de fleste af os ønsker, at det skal gøres. Det er der nogle, som allerede har taget sig af, da de lavede de gældende planer for de enkelte områder. Vi har allerede en Lokalplan nr. 44 B, som i detaljer beskriver, hvorledes den enkelte grundejer skal pleje og vedligeholde sin grund. Lokalplanen er lagt ud på vores hjemmeside, hvor alle har let adgang til regelsættet. Planen kan også hentes på kommunekontoret. Bestyrelsen opfordrer så mindeligt alle om at overholde den til punkt og prikke. Er man i tvivl om fortolkningerne, kan man spørge kommunen.

Hvad er det så for en aftale, som bestyrelsen har indgået om vejvedligeholdet?

Alle betaler over ejendomsskattebilletten årligt til vejvedligehold:
Sommerhuse 255 kr.
Helårshuse 331 kr.
Ubebyggede grunde 85 kr.
Kommunen beregner sig et opkrævningsgebyr på 15,50 kr..

Kassereren vil senere vise de samlede beløb. Til formålet har vi oprettet en selvstændig konto (Vejfond), for de indkomne penge må kun anvendes til vejforbedringer. Altså ingen sammenblanding af grundejerforeningens midler og vejfondens.

Vi har forpligtet os til at holde vejene i samme standard som før. Én eller to gange høvling om året på de små veje og fem til seks gange høvling på de store og mest trafikerede. Havklitvej, hvor den er sammenfaldende med VESTKYSTSTIEN, holdes af kommunen. Vi håber, at vi kan højne standarden, nu hvor vi selv står for det.

Til at udføre arbejdet for os har vi lavet aftale med entreprenørfirmaet PJP i Hvide Sande. Dette firma har allerede ni grundejerforeninger her på klitten, som de varetager arbejdet for. Fordelen ved at have en lokal entreprenør til at varetage opgaven er indlysende alene af den grund, at en eventuel ekstra udkørsel til vort område kan ske hurtigt og billigt. Taxameteret for den slags store maskiner og lastbiler tæller allerede, når de kører hjemmefra. Endelig finder vi det klogt, at støtte de erhvervsdrivende, som lever i og af vort område. Jeg mener personligt, at det vil være ødelæggende for samarbejdet, hvis vi vil indhente flere tilbud på et stykke arbejde til omkring 20.000 kr.. Så længe det aftalte arbejde udføres efter aftale og til alles tilfredshed, ser jeg ingen grund til at indhente tilbud fra andre. Jeg hører gerne generalforsamlingens syn på denne holdning.

Se på din grund udefra og se på den som en del af et sammenhængende naturområde. Gå en tur i de fredede eller beskyttede naturområder, som måtte støde op til sommerhusområdet. Få inspiration og ideer til, hvilke naturtyper der engang lå på din sommerhusgrund, og hvilken natur du kan genskabe med den rigtige pleje.


Beretning 2008

Generalforsamling den 20. marts 2008 kl. 10.00 på Sandslottet

Beretning om foreningens virksomhed ved formanden.

Her kommer en kort redegørelse for året, som er gået. På generalforsamlingen sidste år den 5. april 2007 blev det vedtaget, at kommunikationen mellem bestyrelse og medlemmerne så vidt muligt skulle foregå via e-mail.

Vi er d.d. 125 medlemmer i vores grundejerforening af 210 mulige. 

67 modtager informationer via mail, mens 58 får med alm. post.  Udviklingen går klart den vej, som vi ønsker i bestyrelsen. Vores hjemmeside er nærmest blevet et tilløbsstykke. Der er rigtig mange, som besøger den og venlige kommentarer og rosende bemærkninger, når heldigvis frem til bestyrelsen nu og da - ikke mindst fra andre grundejerforeninger. Bestyrelsen efterlyser forslag fra medlemmerne til emner og indhold, som kan være med til at gøre siden endnu mere attraktiv. Ligger man inde med interessant materiale, bedes man sende det som filer, som let kan lægges på nettet.

Der er mange grundejere, som ikke er medlemmer i vores område. Jeg havde gerne set, at vi kunne bruge foreningens penge til andre formål end veje og porto. Vores forening mangler det sociale aspekt. Derfor hører jeg gerne forslag til aktiviteter, som kunne styrke kvaliteten i vores grundejerforening.

For vores sommerhusområde er der udarbejdet en lokalplan nr. 44 B.
Planen kan findes på vores hjemmeside eller købes for et mindre beløb ved kommunen.  Planen er lavet for at sikre, at vort område udvikler sig i pagt med den natur, som altid har været her.  Alligevel er der eksempler på, at man hegner grunde ind med jernstolper og tovværk.  Jordvolde bestående af landbrugsjord ses flere steder alt for tæt på vej og skel. Faunen ødelægges med ukrudt af værste slags stik imod intentionerne og lovgivningen i lokalplanen.  Lovgivningen giver mulighed for at rejse skure på indtil 10 m2 på grunden uden byggetilladelse. Et fornuftigt valg af materialer og grundig omtanke før placeringen ville kunne være med til at højne områdets kvalitet.

Forebyggende foranstaltninger mod havets hastige indtrængen er vi som egen forening magtesløse overfor, men vi har i fællesskab med sammenslutningen gjort, hvad der er muligt for at påvirke de myndigheder, som har mulighederne.  Men i følge aviserne er de heller ikke enige om, hvilke foranstaltninger - der er de rigtige.

På årsmødet den 25. August 2007 i sammenslutningen af
sommerhusgrundejerforeninger blev der valgt ny formand (Thue Amstrup Jørgensen). Det blev enstemmigt besluttet, at hæve kontingentet til 2000 kr. – formålet er, at skabe lidt kapital til brug ved eventuelle tvister, som foreningen kunne risikere at blive indblandet i. Der var generel stor betænkelighed ved det store byggeri i Søndervig, som er planlagt af købmand Kjeld Hansen . Man frygter trafikkaos og store problemer med adgangsvejene til havet i højsæsoner.  Forhold som uden tvivl også vil øge belastningen i vores område. Skriftlig indsigelse er sendt til Ringkøbing/ Skjern kommune den 28. August 2007. Vores forening havde til mødet stillet forslag til en undersøgelse af de sammensluttede grundejerforeningers måde at opkræve kontingent og vedligeholde veje på. Undersøgelsens resultat foreligger allerede.

Et oplevelseseksperimentarium , et syvtakket stjernebyggeri ved Ringkøbing Fjord er af et ekspertpanel indstillet til at få en million til at udvikle projektet.

Farvandsvæsenet skal sælge Nr. Lyngvig fyr før 2010 .

Ringkøbing-Skjern kommune arbejder med planer for den fremtidige drift. Planen er, at ansætte en naturvejleder, indrette atelier med arbejdende kunstnere og lave løbende  udstillinger.

I sommeren 2008 kommer der ved Trygfondens økonomiske hjælp livreddere på stranden ved Søndervig. Perioden er juli og august. I første omgang er der tale om en mobil patrulje.

Vi synes selv, at vi har bestilt noget i bestyrelsen.  Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder med sammenlagt 80 punkter på dagsordenen. Vi er kommet vidt omkring og har haft nogle gode møder. Vi har besluttet og praktiseret, at vi indkalder vore suppleanter til møderne. Vi får således glæde af deres ekspertise – ligesom vi gør dem klar til at træde velforberedt ind i bestyrelsen den dag, hvor det bliver aktuelt.

I starten af 2008 har vi haft et par forespørgsler fra TDC og R/S
kommune om tilladelse til at grave rør og fiber ned fra landevejen til centralen på Vestklitvej og ligeledes fra Havklitvej 7 under vejen til Havklitvej 27.   Jeg   talte med montøren den dag, da de samlede ledningerne i centralen. Der er tale om fiber, som kan klare alle de behov, som vi måtte have. De eksisterende kobberledninger til vore telefoner vil med den nye teknik kunne forsyne os med tlf., bredbånd og TDC`s pakkeløsninger med TV signaler. Man mangler kun at skifte et modul ud i centralen før løsningen er der. Det afhænger af den kommende tids efterspørgsel på produkterne.

Jeg har punkter nok til at blive ved længe endnu.  En liste med stikord og henvisning til bilag bliver nu lagt ud på bordene.  Under eventuelt er man velkommen til at spørge ind til punkterne. Men - da jeg ved, at forslag fra bestyrelsen kan tage meget lang tid at komme igennem, foreslår jeg, at vi skynder os med dagsordenen, så påskens måltider kan indtages til rette tid.

På bestyrelsens vegne Kjeld Bogetoft - formand

 


Beretning 2007.Grundejerforeningen HAVKLIT

 

Generalforsamlingen på Sandslottet Skærtorsdag d. 5. april 2007

 

Referat.

 

Næstformanden Aksel Hornstrup (AH) bød velkommen – og oplæste et brev fra formanden Poul Lützhøft, som 8 dage forinden havde meddelt bestyrelsen, at han ville trække sig med omgående virkning af helbredsmæssige årsager.

Bestyrelsen kunne kun beklage denne beslutning, men forstod fuldt ud formandens bevægegrunde herfor. Næstformanden takkede på bestyrelsens vegne Poul Lützhøft for det store arbejde, som han havde udført siden foreningens start – dels som initiativtager og tovholder i foreningens opstart og som flittigt arbejdende formand gennem alle årene.

 

Derefter gik man over til dagsordenens punkt l – valg af dirigent: Leif Lund blev foreslået og enstemmigt valgt.

 

Dirigenten takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

Formandens beretning og dagsorden, som var blevet udsendt sammen med indkaldelsen, blev livligt debatteret – AH besvarede de stillede spørgsmål angående vejenes tilstand/fartbegrænsning/klit- og strandforhold/stier til havet/adgang til Internet/opfølgning hos myndighederne m.v. – Beretningen blev godkendt.

 

Kasserer Lilian Dyg Pedersen fremlagde regnskabet. – En bemærkning fra revisionen vedr. en mindre udgiftspost i forbindelse med købet af branddaskere blev drøftet – kasserens redegørelse herfor blev accepteret og efterfølgende blev regnskabet enstemmigt godkendt.

 

Dagsordenens punkt 4 – Valg af bestyrelsesmedlemmer: følgende medlemmer var på valg: Svend Aage Pedersen og Poul Erik Skram ønskede ikke genvalg. Lilian Dyg Pedersen, som var villig til at modtage genvalg.

 

Følgende blev valgt til bestyrelsen: Lillian Dyg Pedersen. Genvej 6 – genvalgt

                                                         Kjeld Bogetoft, Havklitvej 16 og Preben Husted, Vestklitvej 40

 

Suppleanter: 1. suppleant Jørgen Lerberg Jørgensen på valg i år

                    2. -             Vivian Edlund    næste år

 

Jørgen L. Jørgensen indgår i bestyrelsen som afløser for den afgående formand.

Vivian Edlund ”rykker op” som 1. suppleant

 

                       Som ny 2. suppleant valgtes Per Eskildsen, Havklitvej 18

                     

Revisor:          

A.C. Vejgaard er valgt for 2 år, Kristian Toft er valgt for 1 år, og herefter er denne post 2 årig, da der er 1 revisorer er på valg hvert år.

 

 

Dagsordenens punkt 6 – Evt. forslag: Det blev vedtaget, at den fremtidige kommunikation mellem bestyrelsen og medlemmerne – det være sig indkaldelse til generalforsamling – udsendelse af referat m.v. kan foregå over nettet i den udstrækning, det enkelte medlem selv ønsker det. – For at sikre sig dette, blev det vedtaget, at medlemmerne efter modtagelse af referater m.m. Mailer tilbage til sekretæren, at man ønsker at tilslutte sig denne ordning. Der vil i det første omgang postede materiale til medlemmerne blive givet en nøje anvisning på, hvordan man tilmelder sig ordningen.

 

Bestyrelsen forventer på denne måde på sigt at kunne spare mange penge til porto og andre udgifter - som kan anvendes til andre nyttige formål.

 

Det blev foreslået at sammensætte arbejdshold til udførelse af div. Opgaver som f.eks. udlægning af halm på stierne der fører til havet.

 

Forsamlingen foreslog, at bestyrelsen sammen med sammenslutningen af grundejerforeninger på Vestkysten gør myndighederne opmærksom på nødvendigheden af at foretage forebyggende foranstaltninger mod havets indtrængen på de udsatte steder i vores område.

 

Dirigenten sluttede af med at takke for den store og positive interesse, som havde været kendetegnende for denne generalforsamling.

 

AH takkede forsamlingen for det store fremmøde – og de afgående bestyrelsesmedlemmer Poul Erik Skram og Svend Aage Pedersen for deres store indsats i bestyrelsesarbejdet – begge fik tildelt en vingave.

 

 

Hvis du er indstillet på at modtage fremtidige indkaldelser/referater m.m. fra bestyrelsen, så tilkendegiv venligst din accept ved at maile til sekretæren: Jeg acceptere at den fremtidige kommunikation med bestyrelsen foregår via nettet. Min mail adresse er:……….... Og sendes til Jørgen L. Jørgensen, lerberg@post10.tele.dk .

 

 

 

 

Mvh.

Jørgen L. Jørgensen

Sekretær