Foreningens Referater

Bestyrelsesmøder

Alle møder fra 24.3.19 og frem

Bestyrelses møder fra 24.3.19 og fremefter kan ses på følgende link :

19. august 2018

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET I GRUNDEJERFORENINGEN HAVKLIT DEN 19. AUGUST 2018.

MØDESTED HOS PER HAVKLITVEJ 18 KL 10.00

Fraværende: Jørgen, Christer og Lisbeth med afbud.

PUNKT 1.

På Generalforsamlingen den 29. marts 2018 blev der under eventuelt forespurgt, om Bestyrelsen vil opsætte ”spejle” i T-krydsene Genvej/Havklitvej og Havklitvej/Milevej. Begrundelsen skulle være at oversigt i de to T-kryds er meget dårlig, samt at der er mulighed for at der sker uheld.

På Generalforsamlingen den 05. april 2012 blev et lignende forslag, om opsætning af ”spejl” ved Genvejs tilslutning til Havklitvej, forkastet af Generalforsamlingen.

Vejene Vestklitvej, Genvej, Havklitvej og Milevej er alle beliggende i et lukket område med hastighedsbegrænsning på 30 km/h.

Skiltning med hastighedsbegrænsning er opsat ved Landevejens tilslutning til Vestklitvej og fremgår også af det store informationsskilt på Genvej.

Det foreslås at der ikke opstilles yderligere ”skiltning” de to nævnte steder.

BESLUTNING:

Godkendt.

PUNKT 2.

Bestyrelsen har tidligere haft en forsikring som skulle dække eventuelle fejl som Bestyrelsen måtte gøre. Vilkårene i forsikringen er blevet ændret, så den ikke omfatter bestyrelses fejl, hvorfor det via mailmøde er blevet besluttet at opsige forsikringen.

BESLUTNING:

Til efterretning.

PUNKT 3.

Evaluering af Arbejdsdagen lørdag den 12. maj 2018.

BESLUTNING:

Arbejdsdag i 2019 afholdes lørdag den 1. juni 2019 i Kr. Himmelfartsferien, efter samme retningslinjer som i 2018.

PUNKT 4. 

Der er på Grundejerforeningens konti pr. 01 august 2018 indestående på:

Vejfonden:   109.612,94 kr.                                  

Grundejerforeningen: 79.937,17 kr.          

BESLUTNING:

Til efterretning.

PUNKT 5:

Med indførelse af den nye Persondatalov er det ikke længere tilladt at videregive personoplysninger uden

accept fra personen. Hvorfor Grundejerforeningen Havklit fra den 1. maj 2018 ikke får oplysninger om ejernavne på sommerhusene i vort område.

For Grundejerforeningens medlemmer er den eneste oplysning som vi har sommerhusadresse og mailadresse eks:

Havklitvej 018 per7490@gmail.com

Hvis der sker ændring af ejerforhold og Grundejerforeningen Havklit ikke bliver oplyst om ændring af mailadresse, så vil fremtidig information / indkaldelse Generalforsamling foregå ved brev ved aflevering af brev på sommerhusadressen.

Der ønskes en drøftelse af hvordan Bestyrelsen håndterer ovenstående.

BESLUTNING :

Kresten lægger oplysninger om personerdata på hjemmesiden.

PUNKT 6.

I forbindelse med indførelse af en ny Persondatalov modtager Grundejerforeningen ikke længere oplysninger fra Ringkøbing-Skjern Kommune om ejernavne og bopælsadresser for sommerhusejere.

Tidligere har Grundejerforeningen fået oplysninger om ejere og bopæl på sommerhusadresserne, således at det har været muligt at opkræve gebyr til vejvedligeholdelse for:

Sommerhuse til helårsbeboelse. Ubebyggede grunde, og. Fritidsboliger.

Taksterne for 2019 er godkendt på Generalforsamlingen den 29. marts 2018, hvorfor der ikke foretages nogen ændring.

I fremtiden er det ikke længere muligt af få oplysninger om en ejendom er en Fritidsbolig, en ubebygget grund, eller et Fritidshus der anvendes til helårsbeboelse, hvorfor det ikke længere er muligt at differentiere taksterne for vejvedligeholdelse.

For 2020 foreslås følgende takster fremlagt til godkendelse på Generalforsamlingen den 18 april 2019.

Ejendomme som er medlemmer af Grundejerforeningen: Betaling til Grundejerforeningen 100,00 kr./år. Betaling til Vejvedligeholdelse 400,00 kr./år.

Ejendomme som ikke er medlem af Grundejerforeningen: Betaling til vejvedligeholdelse 500,00 kr./år. Af dette beløb betales til Grundejerforeningen for administration og udførelse af vejvedligeholdelsen 100,00 kr./år.

BESLUTNING :

For at forenkle regnskabsføringen udføres fælles regnskab for Vejfond og Grundejerforeningen Havklit fra den 1. januar 2019.

PUNKT 7:

Der er modtaget indkaldelse til årsmøde i Sammenslutningen af Grundejerforeninger på Klitten. Årsmødet afholdes lørdag den 25. august 2018 i Kloster med start kl. 09.00 og afslutning kl. ca.14.00. Der er mulighed for at 2 personer kan deltage i mødet fra hver Grundejerforening. Jørgen og Kresten har meddelt at de ikke har mulighed for at deltage.

BESLUTNING :

Svend Erik og Per deltager i Sammenslutningens møde.

PUNKT 8:

Der er fra Christer den 30. juli 2018 modtaget sålydende mail:

” Kære Per ” Jeg vil gerne udtræde af Bestyrelsen i Grundejerforeningen, og vil gerne evt. overgå til at være suppleant” Venlig Hilsen Christer Zøylner Swan.”

BESLUTNING :

Da Lisbeth har sommerhuset til salg, indtræder Svend Erik i Bestyrelsen. Christer overtager pladsen som 2`den suppleant.

EVENTUELT :

Mødet slut Kl.: 11.30.

Næste Møde:

Søndag den 24. marts 2019 hos Kresten Vestklitvej 33. kl. 10.00.

29. marts 2018

Mødet afholdtes umiddelbart efter Generalforsamlingen på Strandkroen i Søndervig

Fraværende: Christer Swan

Bestyrelsen konstituerede sig som følger.:

Per Eskildsen Formand
Jørgen Lauersen Næstformand
Kresten Toft Kasser og ansvarlig for hjemmesiden
Niels Kjeldtoft Sekretær
Christer Swan 

1` suppleant. Lisbeth Baltzer Havklitvej 22
2`suppleant .
Svend-Erik Graversen Vestklitvej 31

Næste møde søndag den . 19 august 2018, kl. 10.00, hos Per på Havklitvej 18. 

4. marts 2018

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET I GRUNDEJERFORENINGEN HAVKLIT DEN 4 MARTS 2018.

MØDESTED HOS KRESTEN, VESTKLITVEJ 33, KL 09.00

Fraværende : Crister med afbud.

PUNKT 1.

Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret 2017. 

Kresten gennemgik regnskabet på mødet.
Regnskabet udviser følgende indestående pr. 31. december 2017 på:

Vejfonden: 75.542,82 kr.

Grundejerforeningen: 77.781,17 kr.

Det reviderede regnskab er tidligere udsendt til bestyrelsens medlemmer.

Efter vedtægternes § 4 skal grundejernes kontingent fastsættes på den årlige Generalforsamling. Kontingentet for 2017 er 120,00 kr.pr. medlemsenhed.

Det foreslås at regnskabet for 2017 forelægges på Generalforsamlingen til godkendelse, samt at medlemskontingentet for 2019 anbefales uændret til 120,00 kr. pr. medlemsenhed.

Ligeledes foreslås at vejbidraget for 2019 fastsættes uændret til:

Ubebygget Grund: 125,00 kr. pr. år

Fritidshus: 400,00 kr. pr. år

Helårshus: 450,00 kr. pr. år

Et helårshus er et sommerhus hvor ejerens registrerede adresse er sommerhusets adresse.  

BESLUTNING:

Regnskabet godkendes og forelægges til godkendelse på Generalforsamlingen. Ligeledes forelægges til godkendelse på Generalforsamlingen uændrede takster til Grundejerforeningen og Vejfonden.

PUNKT 2.

Som nævnt på Bestyrelsesmødet den 27. august 2017, punkt 4, afholdtes den 31, august 2017 i Fiskeriets hus i Hvide Sande et møde om overdragelse af en del af stierne i RKSK til Grundejerne. For Grundejerforeningen Havklit vil det medføre, ad åre, at vedligeholdelsen af den del af Havklitvej som er sammenfalden med Vestkyststien ”overdrages” Grundejerforeningen.

En grundig orientering om hvorfor/ hvordan overdragelsen skal foregå er beskrevet på nedenstående link:

https://www.rksk.dk/borger/vej-trafik-transport/harmonisering-af-stier

Per orienter på bestyrelsesmødet om overdragelsesforløbet.

BESLUTNING

Orienteringen blev taget til efterretning.

PUNKT 3:

Det er via mailmøde besluttet, at overdrage vejvedligeholdelsen af grusvejene i vort område til Entreprenørfirmaet PJP i Hvide Sande. I forhold til tidligere år indeholder tilbuddet 3 gange høvling af den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien, ellers ingen ændring i vejvedligeholdelsen.

BESLUTNING :

Til efterretning.

PUNKT 4:

Fordeling af arbejdsopgaverne på Generalforsamlingen den Skærtorsdag den29 marts 2018.

BESLUTNING :

Opgaverne blev fordelt.

EVENTUELT :

Mødet slut Kl.: 10.15

Næste Møde:

27. august 2017

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET I GRUNDEJERFORENINGEN HAVKLIT DEN 27 AUGUST 2017.

MØDESTED HOS PER HAVKLITVEJ 18, KL 09.00

Fraværende : Lisbeth og Christer med afbud.

PUNKT 1.

Der er fra Ringkøbing-Skjern Kommune modtaget nedenstående indbydelse til møde den 23 maj 2017.

Kære Grundejerforeninger langs den jyske vestkyst

Ringkøbing-Skjern Kommune har modtaget henvendelse fra grundejere om kystsikringen langs den jyske vestkyst.

 Desuden har Kystdirektoratet netop udgivet midtvejsrapporten for perioden 2014-2018 http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10852/36/Midtvejsrapport_dec2016FællesaftaleLodbjerg_Nymindegab.pdf

 

På den baggrund inviteres bestyrelsen for sommerhusgrundejerforeningen til møde med Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune den 23. maj 2017 kl. 15:00 på Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing.

 

Kystdirektoratet vil også deltage i mødet, hvor de vil fortælle om den nuværende kystsikring.

Udover medlemmerne af Teknik og Miljøudvalget var der ca. 20 deltagende bestyrelsesmedlemmer fra de forskellige Grundejerforeninger.

Kystdirektoratet gennemgik Midtvejsrapporten, og efterfølgende var der mulighed for at stille spørgsmål.

Mødet var fuldstændig identisk med det møde som Sammenslutningen afholdte i Kloster den 15 oktober 2016, og intet nyt ”kom for dagen.”

Det mest opsigtsvækkende var at formanden for Teknik og Miljøudvalget et par gange pointerede at mødet blev afholdt i udvalgets kaffepause, samt at mødet helst ikke skulle tage for lang tid, da udvalget havde store sager på dagsorden som de endnu manglede at behandle.

Og, der var ganske få at tilhørerne som kunne høre hvad der blev sagt da der ikke var mikrofon til rådighed.

Per orienterer om mødet.

BESLUTNING :

Til efterretning.

PUNKT 2.

Evaluering af Arbejdsdagen lørdag den 27 maj 2017.

BESLUTNING :

Arbejdsdag i Kr. Himmelfarts ferien lørdag den 12 maj 2018. . Samme program /aktivitet som i 2017.

PUNKT 3

Grundejerforeningens 2 konti udviser følgende den 13 august 2017 :

Vejfonden: 97.325 kr.

Grundejerforeningen 79.296 kr.

BESLUTNING :

Til efterretning.

PUNKT 4.

Ringkøbing Skjern Kommune er i gang med at udarbejde ensartede retningslinier for vedligeholdelsen af stierne i Kommunen. Kriterierne er som nedennævnt:

Ens kriterier for vedligehold af stier i hele kommunen

Nogle steder er de private grundejere ude med salt om vinteren og græsslå-maskinen om sommeren. På andre sammenlignelige stier er det kommunen, der rykker ud med mandskab og materiel. Det er arven fra de fem tidligere kommuner, der skinner igennem.

Nu skal der være ens regler i hele kommunen, og det betyder, at nogle stier skal om-klassificeres fra offentlig til privat og i nogle tilfælde omvendt. I de tilfælde, hvor en sti om-klassificeres fra offentlig til privat gælder det, at kommunen har pligt til at overdrage stien i god stand. 

- Det er mest retfærdigt, at der gælder ens regler for alle. Samtidig giver det også folkene i Vej og Park et bedre overblik og dermed bedre muligheder for at prioritere ressourcerne, siger Ole Kamp, formand for Teknik- og Miljøudvalget. 

En større oprydning i sti-registeret står dermed for døren, og i samme manøvre er det, at nogle stier bliver opklassificeret og overtaget af kommunen, mens andre bliver nedklassificeret og på sigt bliver overdraget til grundejerne. 

En gruppe stier, som aldrig har været kommunale, men som helt eller delvist er blevet passet af kommunen, bliver overdraget til grundejerne med det samme. 

Grundig information på nettet og på møder
Interesserede grundejere kan se kort, læse om processen og finde svar på ofte stillede spørgsmål på kommunens hjemmeside
www.rksk.dk/stier . Her er det også muligt at indsende bemærkninger. 

- Det hele kommer til at foregå i et roligt tempo. Vi vil meget gerne have hjælp til at kvalificere beslutningerne. Så vi indbyder til, at man går ind på hjemmesiden og sender en besked, hvis man synes, der er noget, vi bør være opmærksomme på, siger Heidi Vang Grosmann, ingeniør i Trafik og Vej.  

Mere information følger på fire offentlige møder efter sommerferien. 

På møderne bliver oplægget til ny sti-struktur præsenteret, og alle er velkomne til at komme og debattere, hvordan man bedst sikrer et godt og harmonisk sti-net til gavn for alle borgere. 

  • Mandag den 28. august kl. 18.30 i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, Ranunkelvej 1-3, 6900 Skjern

  • Tirsdag den 29. august kl. 18.30 i Annekset, Rofi Centret, Kirkevej 26, 6950 Ringkøbing

  • Onsdag den 30. august kl. 18.30 Videbæk Idræts- og Fritidscenter, Vestervang 28, 6920 Videbæk

  • Torsdag den 31. august kl. 18.30 i Fiskeriets Hus, Nørregade 2B, 6960 Hvide Sande 

Møderne er åbne for alle, og man behøver ikke tilmelde sig. .  Efter møderne vil en høringsfase træde i kraft.

Fakta: udgangspunktet bliver stier som er meget korte eller har begrænset offentlig færdsel privatiserede.Grundejere, der er berørt af ændringen, vil modtage besked efter høringsfasen er afsluttet. Herefter går der fire år inden stien overdrages. Kommunen har pligt til at overdrage stien i god stand.

Til efterretning. Per deltager.

PUNKT 5

Der er modtaget en ejendomsliste omhandlende de ejendomme, som har søgt om erstatning efter reglerne i Værditabsordningen.

Energinet oplyser at det forventes at Taksationsmyndigheden opstarter besigtigelserne i første halvdel af 2018.

Per orienterer om indholdet i listen.

BESLUTNING :

Til efterretning.

PUNKT 6:

Der er modtaget invitation til Sammenslutningens Årsmøde lørdag den 26 August .

Kresten og Per deltager i mødet og vil på bestyrelsesmødet orientere Bestyrelsen om indholdet.

Invitationen er tidligere udsendt til Bestyrelsen.

BESLUTNING:

Kresten og Per orienterede om mødet. På Sammenslutningens hjemmeside vil et fyldigt referat blive udlagt senere :

http://sam-grund-holmsland.dk/

EVENTUELT :

Mødet slut Kl.: 11.00

Næste Møde: 4 marts 2018 hos Kresten Vestklitvej 33.

13. april 2017

REFERAT FRA KONSTITUERINGSMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN HAVKLIT DEN 13 APRIL 2017.

Mødet afholdtes umiddelbart efter Generalforsamlingen på Strandkroen i Søndervig

Fraværende: Christer Swan

Bestyrelsen konstituerede sig som følger.:

Per Eskildsen Formand
Jørgen Lauersen Næstformand
Kresten Toft Kasser og ansvarlig for hjemmesiden
Niels Kjeldtoft Sekretær
Christer Swan 

1` suppleant. Lisbeth Baltzer Havklitvej 22
2`suppleant .
Svend-Erik Graversen Vestklitvej 31

Næste møde søndag den 27. august 2017, kl. 09.00, hos Per på Havklitvej 18. 

12. marts 2017

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET I GRUNDEJERFORENINGEN HAVKLIT DEN 12. MARTS 2017.

MØDESTED HOS NIELS VESTKLITVEJ 20, KL 09.00

Fraværende: Christer og Jørgen.

PUNKT 1:

Den 15. oktober 2016 blev der afholdt et møde i Holmsland Idræts-og Kulturcenter i Kloster om Kystbeskyttelsen af Holmsland Klit med deltagelse af Kystteknisk Chef Per Sørensen fra Kystdirektoratet. Mødet var arrangeret af Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit, på opfordring af flere Grundejerforeninger som ønskede en grundig orientering om kystbeskyttelsen på Klitten.

Til mødet var der ca. 120-130 deltagere og fra Grundejerforeningen Havklit var ca.10-15 deltagere. Indbudt til mødet var der ca. 1500 sommerhusejere.

 

Følgende emner blev omtalt og uddybet:

Hvordan har kystlinjen flyttet sig igennem de senere år ud for Holmsland Klit?

Hvordan forventer Kystdirektoratet at udviklingen vil være de kommende år?

Overvejelser om mulige kystsikringsmetoder, hvad virker og hvad virker ikke på vores kyststrækning?  Hvad er statens strategi for at sikre Holmslands Klit, herunder sikre et gennembrud til Ringkøbing Fjord?

Hvordan kan vi som grundejere medvirke til at skabe fokus og øget politisk interesse for at få igangsat en langsigtet plan for kystbeskyttelsen af Holmsland Klit?

 

Jørgen og Per orienterer om mødets forløb.

BESLUTNING :

Orienteringen blev taget til efterretning. Link til Kystdirektoratet http://kysterne.kyst.dk/kystbeskyttelse.html

 

PUNKT 2.

Det er via mail mødebesluttet at overdrage vejvedligeholdelsen af grusvejene i vort område til Entreprenørfirmaet PJP i Hvide Sande.

BESLUTNING :

Til efterretning.

 

PUNKT 3.

Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret 2016. 

Kresten gennemgår regnskabet på mødet.
Regnskabet udviser følgende indestående pr. 31. december 2016 på:

Vejfonden:                                     52.533,19 kr.

Grundejerforeningens                 83.839,81 kr.

Det reviderede regnskab er tidligere udsendt til bestyrelsens medlemmer.

Efter vedtægternes § 4 skal grundejernes kontingent fastsættes på den årlige Generalforsamling. Kontingentet for 2017 er 120,00 kr.pr. medlemsenhed.

Det foreslås at regnskabet for 2016 forelægges på Generalforsamlingen til godkendelse, samt at medlemskontingentet for 2018 anbefales uændret til 120,00 kr. pr. medlemsenhed.

Ligeledes foreslås at vejbidraget for 2018 fastsættes uændret til:

Ubebygget Grund: 125,00 kr. pr. år

Fritidshus: 400,00 kr. pr. år

Helårshus: 450,00 kr. pr. år

Et helårshus er et sommerhus hvor ejerens registrerede adresse er sommerhusets adresse .  

Det foreslås at vejbidraget for 2018 forelægges Generalforsamlingen til godkendelse.

BESLUTNING:

Regnskabet godkendes og forelægges til godkendelse på Generalforsamlingen.

 

PUNKT 4.

Der har den 06. februar 2017 været afholdt et ”Informationsmøde om kystnære vindmøller ved Vesterhav Syd”. Mødet blev afholdt i Holmsland Idræts- og Kulturcenter i Kloster.                                                            Mødet blev afholdt i forlængelse af at Energistyrelsen den 22. december 2016 har udstedt etableringstilladelse vedrørende opførelse af vindmøller ved Vesterhav Syd, med en installeret kapacitet på 170 MW.

Indbydelse til mødet er tidligere udsendt til de af vore medlemmer som vi har en mailadresse på.

Til mødet var der i alt ca. 350 deltagere og fra Grundejerforeningen Havklit var der 15-20 deltagere. 

 

Aftenens program blev gennemgået, hvorefter selskabet Vattenfall blev præsenteret. Vattenfall har i Danmark ca. 200 medarbejdere og på Verdensplan ca. 32.000 medarbejdere. Det blev pointeret, at Vattenfall i licitation, havde vundet ordren på opstilling af havvindmøller i området Vesterhav Syd. De møller som vil blive opstillet vil få en højde på 190 meter, en effekt på 170 MW og i alt 20 møller. 

Energistyrelsen orienterede om lovgrundlaget for opstillingen af havvindmøllerne i Vesterhav Syd, hvorefter Energinet orienterede om værditabsordningen. Oplysninger om værditabsordningen kan fås på

www.taksationsmyndigheden.dk

Efter kaffe var der spørgsmål og efter en livlig spørgerunde sluttede mødet ved 21.00 tiden.

Yderligere information om han fås hos Vattenfall  per.stenholt@vattenfall.com om orienteringsmaterialet, og hos Energinet,  fo@energinet.dk om værditabsordningen.

BESLUTNING :

Til efterretning.

af vindmøller

PUNKT 5.

Efter mødet er der fra Sammenslutningen modtaget følgende                                                                                   

Mange grundejere var ikke orienteret om mødet, da der kun blev annonceret lokalt derfor lidt info fra mødet.

 

Til  information af jeres  medlemmer

Ved informationsmødet på Holmsland Kulturcenter i Kloster den 06. februar 2017 var der ca. 360 deltagere.

Vattenfall stod som arrangør med information om projektet med de kystnære møller.

Det skulle danne grundlag for evt. erstatningssager.

Desværre fremviste Vattenfall ikke orientering eller visualiseringer, der  kunne give klarhed -  måske fordi  det er Vattenfall der skal udrede  erstatninger. 

Herefter var det energinet.dk der stod for informationen om værditabsordningen. God,  professionel og sober information.

 

Efter præsentationen og spørgsmål stod det vist klart for de fleste, at man skal anmelde sit krav overfor www.taksationsmyndigheden.dk  inden den 3. april 2017 kl 16.00.

Det koster et depositum på 4.000,- kr. Det kan synes af meget med et depositum på 4.000,- kr- men det er bl.a. til dækning af vurdering på stedet fortaget af en uvildig ejendomsmægler.

Hvis man får tilkendt erstatning får man sit depositum retur.

En evt. erstatning skal betales af Vattenfall.  Der findes en vejledning på www.taksationsmyndigheden.dk

Hvis man ikke anmelder et værditab, kan man ikke på et senere tidspunkt få sin sag taget op!

Vi skal opfordre til, at man anmelder sit krav efter værditabsordningen.

Husk det man vurderer er, hvor meget ejendommen har mistet i værdi i en salgssituation.

-          Det kan være, at det bliver mere vanskeligt at leje ejendommen ud – eller måske til en lavere pris.

-          Det kan være, at man kan se møllerne fra huset eller fra grunden. Dette er dog ingen betingelse.

-          Det kan være at området generelt bliver mindre attraktivt og dermed får en lavere vurdering. Værdien af sommerhuset afhænger meget af nærheden og kontakten til havet. Men nu bliver havet mindre værdifuldt, og derved mister huset værdi, da der ikke vil være samme interesse og herlighed i forhold til et sommerhus ved et hav uden møller.

Der kan også være andre ting, der får indflydelse  på en salgspris efter møllerne er sat op.

En valuar oplyser, at værdiforringelsen kan ligge mellem 5 og 20 % af den vejledende salgspris.

Dvs. at et sommerhus med en salgspris på 1,5 mio. kr., kan risikere et værditab på måske 10% svarende til 150.000,- kr.

En sådan nedsættelse vil efterfølgende kunne danne grundlag for en nedsættelse af grundskylden Men ingen kender svarene, for det er første gang man står med et sådant projekt. Skulle det ske, at man ikke er tilfreds med taksationsmyndighedens afgørelse, kan man anlægge sag ved domstolene.

 

Der har været talt en del om at retshjælpsforsikringen – som for de flestes vedkommende er en del af ejendomsforsikringen – ville betalte depositum. Det gør forsikringsselskaberne ikke.  Reglerne for retshjælpsforsikringen er ens i alle selskaber, mens beløbets størrelse kan være forskellig.

 

Retshjælpsforsikringen træder først i kraft, hvis man er uenig i taksationsmyndighedens afgørelse, og man vælger at få denne afgørelse prøvet ved domstolene. Man skal så via sin advokat kontakte sin retshjælpsforsikring, der så tager over og dækker udgifterne i henhold til forsikringsbetingelserne. Ring evt til dit forsikringsselskab for at sikre dig, hvordan du er stillet.

 

Af værditabsordningen fremgår, at det opstillerens pligt at fremlægge et visualiseringsgrundlag for projektet!

Det mener vi ikke blev opfyldt af Vattenfall.

Visualiseringen skal bl. a. bruges når taksationsmyndigheden skal vurdere, om der er tale om en værdiforringelse. Man kunne måske tillade sig at sige, at jo dårligere billederne er, jo lavere vurderer man virkningerne af møllerne. Det er Vattenfall, der skal betale erstatningerne. Vi vil derfor forsøge at få nogen til at se på, hvordan vi får visualiseringer (billeder), som vi også anser for dækkende for den situation, der vil være efter at møllerne er sat op.

Endelig har vi tænkt os at forsøge at få nogle enkle retningslinier (eller gode råd) til, hvad en klagesag skal indeholde. Og i den forbindelse måske også et råd om, hvordan man bedst vurderer størrelsen af det værditab man skal anmelde.

Vi kunne tænke os at få et samlet overblik over hvor mange der anmelder krav og gerne hvor meget. Giv venligst en tilbagemelding.

Vi behandler den oplysning fortroligt, og vil kun bruge den samlede sum og det samlede antal sager.

 

 

Med venlig hilsen

 

Thue Amstrup-Jørgensen

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit

Birkhøjen 52

DK-8382 Hinnerup

Tlf.nr. +45 23 73 47 60

 

Email: tajconsult@mail.dk

www.sam-grund-holmsland.dk

 

Forinden mødets afholdelse er der udsendt indbydelse til ”Vattenfallmødet” den 06. februar 2017 til de Grundejere som vi har mailadresse på.

Der ønskes en drøftelse af om Sammenslutningens henvendelse skal udsendes til Grundejerforeningens medlemmer, herunder om vi som Bestyrelse skal anbefale at der søges erstatning.

 

BESLUTNING:

Bestyrelsen kan ikke anbefale ovenstående overfor vore medlemmer, og ovenstående vil ikke blive udsendt. Al øvrig information fra Sammenslutningen vil, for eftertiden, blive lagt på Grundejerforeningen Havklits hjemmeside. rA0 MW. Opstilleren af vindmøllerne,

inviterer hermed alle

PUNKT 6. Der ønskes en drøftelse af hvad vi i fremtiden skal gøre, når bestyrelsen modtager henvendelser vedr. byggeri / etablering af volde.

 

BESLUTNING:

Ved fremtidige henvendelser fra grundejere vil Bestyrelsen overfor RKSK opfordre til at Lokalplanens bestemmelser overholdes.            

 

PUNKT 7

Fordeling af arbejdsopgaver til Generalforsamlingen den 13. april 2017.

BESLUTNING:

Arbejdsopgaverne blev fordelt.

 

EVENTUELT:

Mødet slut Kl.: 10.30.

Næste Møde: Aftales på GF.

25. september 2016

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET I GRUNDEJERFORENINGEN HAVKLIT DEN 25 SEPTEMBER 2016.

MØDESTED HOS PER HAVKLITVEJ 18, KL 14.30

Fraværende :  Christer med afbud.

PUNKT 1.

Der ønskes en drøftelse af, om vi til Generalforsamlingen i 2017 skal have en foredragsholder inden Generalforsamlingens afholdelse, og eventuelt hvem det skal være.

BESLUTNING :

Niels undersøger med Kong Hans, eller alternativ en person med tilknytning til området.

PUNKT 2.

Der er pr. 15 september 2016 indestående på:

Vejfonden: Kr. 26.930,11.

Grundejerforeningen Havklit : Kr. 75.023,70.

BESLUTNING:

Til efterretning.

PUNKT 3.

Der er fra en Grundejer modtaget henvendelse vedrørende etablering af en vold mod Havklitvej. Henvendelsen er tidligere fremsendt til Bestyrelsens medlemmer.

Der ønskes en drøftelse af om vi skal / alternativt hvad bestyrelsen skal foretage sig i sagen.

BESLUTNING :

RKSK opfordres til at meddele tilladelser i overensstemmelse med Lokalplanens bestemmelser, hvilket vil sige at volden skal udføres i nær tilknytning til bebyggelsen og i øvrigt ikke være højere end Lokalplanen tillader. 

PUNKT 4.

På Generalforsamlingen i 2016 blev der rejst spørgsmål med hensyn til hastigheden på Milevej. Der er tidligere udsendt mails med RKSK kommentar / bemærkninger vedrørende hastighedsdæmpende foranstaltninger.

BESLUTNING :

Der opstilles ikke et 30km. skilt.

PUNKT 5.

Der har den 27. august været afholdt Årsmøde i Sammenslutningen af Grundejerforeninger på Klitten, med efterfølgende møde med en repræsentant fra RKSK. Der foreligger endnu ikke referat fra møde, som vil blive udlagt på Sammenslutningen hjemmeside: http://sam-grund-holmsland.dk/

Der vil på mødet blive orienteret om hovedpunkterne fra mødet.

BESLUTNING :

Per orienterede om mødets hovedpunkter. Et fuldstændigt referat fra mødet kan senere ses på Sammenslutningens hjemmeside.

PUNKT 6.

Der har den 25 september kl. 10.00 været afholdt et møde med  

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) om Kystnære Havvindmøller.                                                                                        

Der vil på mødet blive orienteret om mødet.

BESLUTNING :

Svend Erik, Kresten og Per deltog, og orienterede om mødet med Ministeren.

PUNKT 7.

Drøftelse af forløbet af Arbejdsdagen den 07 maj 2016.

BESLUTNING :

Arbejdsdag i 2017 afholdes lørdag den 27 maj i Kr. Himmelfartsferien. Forinden afholdelse udlægges lidt grus på stierne og der indkøbes høballer til stierne.

EVENTUELT :

Mødet slut Kl.: 16.30.

Næste Møde: 12 marts 2017, hos Niels kl. 09.00.

24. marts 2016

REFERAT FRA KONSTITUERINGSMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN HAVKLIT DEN 24 MARTS 2016.

Mødet afholdtes umiddelbart efter Generalforsamlingen på Strandkroen i Søndervig

Bestyrelsen konstituerede sig som følger.:

Fraværende: Christer Swan med afbud

Per Eskildsen Formand
Jørgen Lauersen Næstformand
Kresten Toft Kasser og ansvarlig for hjemmesiden
Niels Kjeldtoft Sekretær
Christer Swan

1` suppleant. Lisbeth Baltzer Havklitvej 22
2`suppleant . Svend-Erik Graversen Vestklitvej 31

Næste møde søndag den 25 september 2016, kl. 09.00, hos Per på Havklitvej 18. 

6. marts 2016

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET I GRUNDEJERFORENINGEN HAVKLIT DEN 06 MARTS 2016.

MØDESTED HOS KRESTEN PÅ VESTKLITVEJ 33, KL 09.00

Fraværende : Christer, Jørgen og Niels med afbud. Lisbeth indtræder i Bestyrelsen i dag.

PUNKT 1.

Det er via mailmøde besluttet at overdrage vedligeholdelsen af vore grusveje i 2016 til PJP i Hvide Sande. Prisen er uændret fra 2015.

BESLUTNING:

Til efterretning.

PUNKT 2.

Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret 2015. 

Kresten gennemgår regnskabet på mødet.
Regnskabet udviser følgende indestående pr. 31. december 2015 på:

Vejfonden: 34.186,85 kr.

Grundejerforeningens konto: 91.161.24 Kr.

Det reviderede regnskab er tidligere udsendt til bestyrelsens medlemmer.

Efter vedtægternes § 4 skal grundejernes kontingent fastsættes på den årlige Generalforsamling. Kontingentet for 2016 er 120,00 kr.pr. medlemsenhed.

Det foreslås at regnskabet for 2015 forelægges på Generalforsamlingen til godkendelse, samt at medlemskontingentet for 2017 anbefales uændret til 120,00 kr. pr. medlemsenhed.

BESLUTNING :

Forslaget godkendes.

PUNKT 3.

Fastlæggelse af Vejbidrag for 2017

Vejbidrag for de forskellige enheder i 2016 er fastsat som følger: Ubebygget grund: 125,00 kr. pr. år Fritidshus : 400,00 kr. pr. år Helårshus : 450,00 kr. pr. år Et helårshus er et sommerhus hvor ejerens registrerede adresse er sommerhusets adresse.

Det foreslås at vejbidragene for 2017 fastsættes uændret .

BESLUTNING :

Forslaget godkendes.

PUNKT 4.

Der ønskes en drøftelse af hvad vi gør med Rebstigerne. Uagtet at de blev fjernet i efteråret 2015 og lagt i depot bag klitterne, er der en eller anden som har lagt rebstigerne ud igen.

BESLUTNING :

Rebstigerne udlægges efter Påske, der hvor de stadigvæk findes. Afhængig af hvad Generalforsamlingen har af forslag.

P UNKT 5.

Fordeling af arbejdsopgaver til Generalforsamlingen Skærtorsdag den 24 marts 2016 på Strandkroen i Søndervig, herunder om vi til Generalforsamlingen i 2017 skal have en ”foredragsholder”.

BESLUTNING :

Arbejdsopgaverne blev fordelt, der tages stilling til foredragsholder på Bestyrelsens næste møde.

EVENTUELT:

Næste møde : Konstituerende møde efter Generalforsamlingen.

Mødet slut Kl.: 11.00.

4. oktober 2016

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET I GRUNDEJERFORENINGEN HAVKLIT DEN 04 OKTOBER 2015.

 

MØDESTED HOS PER HAVKLITVEJ 18, KL 09.00

 

Fraværende :   Niels og Lisbeth med afbud

 

PUNKT 1.

Det er via mailmøde besluttet at øge rebstigerne ved nedgang C 077 med en længde.

BESLUTNING:

Til efterretning.

 

PUNKT 2.

Der er pr. 23 september 2015 indestående på:                       

 Vejfonden :                                                              45.744 kr.                                                                                                                             Grundejerforeningen Havklit :                          91.289 kr.

BESLUTNING :

Til efterretning.

 

 PUNKT 3.

Drøftelse af forløbet af Arbejdsdagen den 16 maj 2015.

BESLUTNING :.

Der indkøbes hø og grus i 2016.

Arbejdsdag lørdag den 7 maj 2016

 

PUNKT 4.

Det er via mailmøde besluttet at opsætte et vejnavneskilt med tekst ” Vestklitvej ” i krydset                     Genvej / Vestklitvej. 

BESLUTNING:

Til efterretning.

 

PUNKT 5.

I år har det været meget vanskelig at holde rebstigerne ved nedgangene til havet fri for sand.                         Der ønskes en drøftelse af hvad vi skal gøre i 2016 for at holde dem fri for sand, om der i det hele taget skal være rebstiger, eller om de først skal udlægges i de 3 sommermåneder.

BESLUTNING :  

Rebstigerne tages ned.

Seddel til grundejerne med stigerne

 

EVENTUELT:

GF torsdag den 24 marts 2016.         

 Arnvig har meddelt at han gerne vil udtræde af bestyrelsen da han er blevet syg.

 Jørgen er indtrådt i Bestyrelsen.

Næste møde : 

Søndag den 6 marts 2016, hos Kresten.

 

Mødet slut Kl.: 10.15.

2. april 2015

REFERAT FRA KONSTITUERINGSMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN HAVKLIT DEN 02 APRIL 2015.

Mødet afholdtes umiddelbart efter Generalforsamlingen på Strandkroen i Søndervig

Bestyrelsen konstituerede sig som flg.:

Fraværende: Christer Swan med afbud

Per Eskildsen Formand
Leif Arnvig Næstformand
Kresten Toft Kasser og ansvarlig for hjemmesiden
Niels Kjeldtoft Sekretær
Christer Swan

1` suppleant. Jørgen Laursen Havklitvej 49
2`suppleant Lisbeth Baltzer Havklitvej 22

Næste møde søndag den 04 oktober 2015 kl. 09.00, hos Per på Havklitvej 18. 

8. marts 2015

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET I GRUNDEJERFORENINGEN HAVKLIT DEN 08 MARTS 2015.

MØDESTED HOS KRESTEN VESTKLITVEJ 33, KL 09.00

Fraværende: Christer med afbud.

PUNKT 1.

Sammenslutningen har primo oktober fremsendt en henvendelse vedrørende den fremtidige behandling af havvindmøller i vort område. Henvendelsen er via mailmøde behandlet i Bestyrelsen og det blev vedtaget at godkende fremgangsmåden som er beskrevet i nedennævnte notat fra Sammenslutningen.                                                                                                                                                                                           Hinnerup 2014.10.06

Til Grundejerforeningerne på Holmslands Klit

Som det sikkert er de enkelte foreninger bekendt, er der planer om at etablere en havvindmøllepark i et område mellem ca. 4 og 8 km fra kysten i Vesterhavet fra Hvide Sande i syd til Houvig i nord. Forretningsudvalget har i den forbindelse drøftet, hvorledes sommerhusejernes synspunkter bedst muligt kommer til at indgå i planlægningen.                                                                                       For at afprøve Forretningsudvalgets mandat for den videre proces vil vi bede om foreningernes stillingtagen til nedenstående tilkendegivelser og for tiltag, som måske vil kunne blive aktuelle fremover. På baggrund af tilbagemeldingerne fra foreningerne, vil vi i Forretningsudvalget tage stilling til, hvordan vi skal agere fremadrettet.

Forretningsudvalget skal anmode om foreningernes holdninger til følgende udsagn:

Sommerhusejerne på Holmslands Klit bakker fuldt og helt op om, at der skal ske en udbygning af havvindmøller for at sikre en grøn energiforsyning i Danmark, men det skal ske med respekt for de natur- og rekreative værdier, som findes i området, værdier som også er ganske afgørende for turisterhvervet i området og den fortsatte udvikling heraf,  bl.a. som det kommer til udtryk i den seneste vækstplan omkring kystturisme.

 

Sommerhusejerne på Holmslands klit er modstandere af, at havvindmøllepark Vesterhav Syd etableres som der netop nu planlægges, idet den påtænkte placering kraftigt vil påvirke kystområdets natur og rekreative værdier.

Sommerhusejerne vil anmode Sammenslutningen om at arbejde aktivt for, at vindmølleparken rykkes op til 15 – 20 km ud i havet.

 

Forretningsudvalget skal samtidig anmode om foreningernes syn på følgende muligheder, som forretningsudvalget evt. kan benytte for at fremme sommerhusejernes interesser.

Forretningsudvalget kan rette henvendelse til Klima- og Energiministeren, og anmode om foretræde for det energipolitiske udvalg og forligskredsen bag energiforliget for at søge at få revurderet beslutningen om at etablere kystnære havvindmølleområder kun 4 km fra land, i de tilfælde, hvor store natur og rekreative interesser gør sig gældende, som det i høj grad er tilfældet på Holmsland Klit.

Forretningsudvalget kan forsøge at påvirke politikerne i Ringkøbing- Skjern Kommune og lokale folketingsmedlemmer og gøre opmærksom på de uheldige konsekvenser for området, herunder turisterhvervet.

 Forretningsudvalget kan søge at få konkretiseret de mulige erhvervsmæssige konsekvenser for turisterhvervet af havvindmølleparken Vesterhav Syd

Forretningsudvalget kan gå i dialog med lokale interessenter og meningsdannere for at skabe forståelse for og opbakning om sommerhusejernes interesser

Forretningsudvalget skal analysere de kommende VVM redegørelser nøje og om nødvendigt bruge ankemulighederne, hvis der er tvivlsspørgsmål og usikkerheder mv. i VVM redegørelsen.

 

Følgende fakta foreligger om status for planlægningen af Havvindmølleområde Syd

 Samlet effekt: Op til 200 MW

Der er udpeget i alt 6 kystnære områder langs de danske kyster, hvor der kan placeres kystnære vindmøller. Der planlægges opsat møller med en samlet effekt på 400 MW indenfor disse 6 områder.

Møllehøjde:  Mellem 123 og 220 m (afhængig af effekt)

Samlet antal møller: Maks. 67, min ca. 35 (afhængig af møllehøjden)

Afstand fra kysten: Undersøgelsesområdet ligger fra ca. 4 km. og indtil ca. 8 km. fra kysten

 

Mølletype (effekt og højde) er ikke besluttet, beror på den valgte operatør efter udbud.

 

Ringkøbing-Skjern kommune tilslutter sig den foreslåede placering for vindmøllerne i Havvindmøllepark Syd, bl.a. begrundet i de erhvervsmæssige muligheder for Hvide Sande Havn i forbindelse med etablering og drift af vindmølleparken.

 

Primo/medio 2015 vil der blive udarbejdet VVM redegørelser for de 6 områder. Projekterne med VVM redegørelserne sendes herefter først i myndighedshøring og derefter i borgerhøring, hvorefter der i 2016 bliver gennemført en udbudsrunde, der omfatter alle de 6 områder. Herefter træffer staten beslutning om, hvor de 400 MW havvindmøller skal opsættes med grundlag i den mest optimale produktionspris.

 

Det er aftalt mellem forligspartierne (alle Folketingets partier undtagen Liberal Alliance), at de kystnære vindmøller skal stå færdige i 2020. Forligspartierne er indforstået med de mulige placeringer af de kystnære vindmøller.

Foreningernes tilkendegivelser bedes meddelt snarest muligt og om muligt inden 25. oktober 2014 til undertegnede.

Thue Amstrup Jørgensen

Formand – Sammenslutningen

Birkhøjen 52

8382 Hinnerup

Telf. 23734760     Email: tajconsult@mail.dk

 

BESLUTNING :

Til efterretning.

 

PUNKT 2.

Det er via mailmøde besluttet at overdrage arbejdet med vedligeholdelse af vore grusveje i 2015 til PJP i Hvide Sande. I forhold til tidligere år er der en stigning på arbejdet på 1250 kr./ år incl. moms.

 

BESLUTNING:

Til efterretning.

   
PUNKT 3.

Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret 2014. 
Kresten gennemgår regnskabet på mødet og orienterer om forrentningen af de indestående midler.
Regnskabet udviser følgende indestående pr. 31. december 2014 på:

Vejfonden: 3.573,51 Kr.

Grundejerforeningens konto:  92.256,10 Kr.

Det reviderede regnskab er udsendt med dagsordenen.

BESLUTNING:

Regnskabet blev godkendt og forelægges Generalforsamlingen til godkendelse sammen med forslag til uændret kontingent.

PUNKT 4.
Fordeling af arbejdsopgaver til Generalforsamlingen Skærtorsdag den 02 april 2015 på Strandkroen  i Søndervig

BESLUTNING:

Arbejdsopgaverne blev fordelt.

PUNKT 5.

Det store informationskilt ved Genvej er nu ved at være så dårligt at det trænger til at blive skiftet ud.      Det foreslås at skiltet udskiftes tidlig forår 2015.

BESLUTNING:  

Forslaget godkendes.

 

EVENTUELT:

Næste møde: Aftales efter Generalforsamlingen.

Mødet slut Kl.: 11.00.

28. september 2014

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET I GRUNDEJERFORENINGEN HAVKLIT DEN 28 SEPTEMBER 2014.

MØDESTED HOS PER HAVKLITVEJ 18, KL 09.00
Fraværende : Afbud fra Christer.

PUNKT 1.
Det er via mailmøde besluttet at etablere Rebstiger ved nedgang C077.

BESLUTNING :
Til efterretning.

PUNKT 2.
Evaluering af Arbejdsdagen lørdag den 31 maj 2014.

BESLUTNING:
Arbejdsdagen i 2015 afholdes lørdag den 16 maj 2015 i Kr. Himmelfartsferien

PUNKT 3.
Der har lørdag den 30 august været afholdt årsmøde i Sammenslutningen af Grundejerforeninger på Klitten. Leif orienterer om årsmødet. På et senere tidspunkt vil der på Sammenslutningens hjemmeside - http://www.sam-grund-holmsland.dk/ - blive udlagt er referat fra mødet.

BESLUTNING :.
Orienteringen blev taget til efterretning.

PUNKT 4.
På Sammenslutningens årsmøde var der en del kritik af RKSK´s vedligeholdelse af Vestkyststien på de strækninger hvor denne er sammenfaldende med de private fællesveje. Der var primært utilfredshed med den manglende høvling og støvbekæmpning. Grundejerforeningen Havklit har adskillige gange forsøgt at få RKSK til at høvle og støvbekæmpe den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien, men forgæves. Lederen af Vejafdelingen i RKSK Helene Helstrup har via mail oplyst : Budgetkonferencen ser ikke ud til give os mulighed for at gøre andet end det mest nødvendige - og det vil sige at vi vedligeholder som vi plejer at gøre med grus og høvling et par gange om året - ved behov, men der kan ikke forventes støvbinding fremover på vestkyststien.” Grundejerforeningen Havklit har tidligere støvbekæmpet Vestkyststien i vort område 2 gange pr. år, forår og efterår, medens RKSK har støvbekæmpet umiddelbart før sommerferien.

Det foreslåes at Grundejerforeningen Havklit støvbekæmper den del af Vestkyststien som er sammenfaldende med Havklitvej, 3 gange pr.år nemlig forår, sommer og efterår.

BESLUTNING:
Godkendes. Herefter vedligeholdes følgende veje med støvdæmpning : Havklitvej, den del som er sammenfaldende med Vestkyststien 3 gange pr. år. Forår, sommer og efterår. Milevej og Vestklitvej 1 gang pr. år. , eller efter behov.

PUNKT 5.
På Sammenslutningens årsmøde var der en del utilfredshed med RKSK`s behandling af sagen vedrørende etablering af Havvindmøller i området , Hvide Sande – Søndervig Nord. Per orienterer om de informationer som vi fik på mødet.

BESLUTNING :
Orienteringen blev taget til efterretning.

PUNKT 6.
På arbejdsdagen i maj fik vi udlagt grus på stierne fra Vestklitvej og til Havklitvej. Stierne fra sommerhusområdet og til stranden er tidligere vedligeholdt med hø, som Klitfogeden har leveret. Men i år har Klitfogeden ikke haft mulighed for at levere hø, og om han kan levere i fremtiden er usikker.

Der ønskes en drøftelse af, om Vejfonden skal beskoste indkøb af hø / andet materiale til forbedring af stierne C077, C078 og C079.

Ligeledes ønskes en drøftelse af hvad der skal gøres for at holde rebstigerne fri for sand og i øvrigt om vi skal gøre noget ved klitterne mod stranden.

BESLUTNING:
Der udføres et forsøg med grus på de dårligste steder på stierne 77,78 og 79 til Arbejdsdagen i 2015. Kresten og Niels fjerner rebstigerne efter Efterårsferien..

PUNKT 7.
De sidste par år har vi holdt Generalforsamling på Beach Bowl i Søndervig. Kresten har undersøgt om der skulle være steder hvor vi kan afholde GF i 2015 og lavet aftale med Strandkroen i Søndervig.

BESLUTNING :
Generalforsamlingen i 2015 afholdes på Hotel Strandkroen i Søndervig i 2015. Det undersøges om der skulle være en person som kan fortælle om Klitten på GF i 2015.

PUNKT 8.
Af vedtægterne for Grundejerforeningen Havklit fremgår blandt andet : Enhver generalforsamling indvarsles med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden. E-mail betragtes som skriftlig.” Nu hvor alle skal have en mailadresse foreslåes det : 1) At indkaldelse til GF i 2015 foretages via mail til de medlemmer som vi har mailadresse på. 2)At indkaldelse til GF i 2015 foretages via brev til de medlemmer som vi ikke har mailadresse på.

3)At indkaldelse til GF i 2016 foretages via mail til de medlemmer som vi har mailadresse på. 4)At indkaldelse til GF i 2016 foretages ved brev afleveret på sommerhusadressen. 5)At indkaldelse til GF i 2015 udlægges på Grundejerforeningens hjemmeside. 6)At korrespondance til medlemmer efter GF i 2015 foretages som beskrevet under 3,4 og 5.

BESLUTNING:
Godkendes.

PUNKT 9.
Der er pr. 18 september 2014 indestående på: Vejfonden : 16.259 kr. Grundejerforeningen Havklit : 92.386 kr.

BESLUTNING :
Til efterretning.

EVENTUELT:
Næste møde : Søndag den 08 marts 2015 kl. 09.00 hos Kresten.

Mødet slut Kl.: 11.30.

17. april 2014

 

REFERAT FRA KONSTITUERINGSMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN HAVKLIT DEN 17 APRIL 2014.

Mødet afholdtes umiddelbart efter Generalforsamlingen på Beach Bowl i Søndervig

Bestyrelsen konstituerede sig som flg.:

Per Eskildsen Formand
Leif Arnvig Næstformand
Kresten Toft Kasser og ansvarlig for hjemmesiden
Niels Kjeldtoft Sekretær
Christer Swan

1` suppleant. Jørgen Laursen Havklitvej 49
2`suppleant Lisbeth Baltzer Havklitvej 22

Næste møde søndag den 28 september 2014 kl. 09.00, hos Per på Havklitvej 18.


30. marts 2014

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET I GRUNDEJERFORENINGEN HAVKLIT DEN 30 MARTS 2014.

MØDESTED HOS KRESTEN VESTKLITVEJ 33, KL 09.00

Fraværende :
Christer med afbud

PUNKT 1.
Der har den 16 september 2013 været afholdt Klitsyn. 
Per orienterer om Klitsynet på mødet.

BESLUTNING :
Orienteringen blev taget til efterretning

PUNKT 2.
Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret 2013.  Regnskabet er tidligere udsendt til Bestyrelsen. Kresten gennemgår regnskabet.

BESLUTNING:
Kresten gennemgik regnskabet. Bestyrelsen godkendte regnskabet, som forelægges Generalforsamlingen til godkendelse.

PUNKT 3.
Det er via mailmøde besluttet at overdrage Entreprenørfirmaet PJP i Hvide Sande vedligeholdelse af vore grusveje i 2014.

Prisen for arbejdet er den samme som for 2013.

BESLUTNING:

Til efterretning.


PUNKT 4.
Der har den 27 februar været afholdt et møde med fokus på forebyggelse af indbrud i fritidshuse i Rådhushallen i Ringkøbing. Mødet var indkaldt af Ringkøbing-Skjern, Thisted, Lemvig, Holstebro kommuner og Midt- og Vestjyllands Politi.
Per orienterer om mødet.

BESLUTNING :
Orienteringen blev taget til efterretning.  

PUNKT 5.
Fordeling af arbejdsopgaver til Generalforsamlingen Skærtorsdag den 17 april på Beach Bowl i Søndervig 

BESLUTNING :  
Arbejdsopgaverne blev fordelt .

PUNKT 6.
Drøftelse af Bestyrelsens foreløbige Beretning. Den foreløbige Beretning er tidligere udsendt til Bestyrelsen.

BESLUTNING:
Beretningen gøres færdig med bemærkninger om at det vil være en god ide om grundejerne ” løfter ” rebstigerne når man er i området.

Næste møde : Aftales efter Generalforsamlingen.
Mødet slut Kl.: 11.00.

25. august 2013

 

MØDESTED HOS PER HAVKLITVEJ 18, KL 09.00

Fraværende : Christer med afbud.

PUNKT 1.
Evaluering af Arbejdsdagen den 11 maj 2013.

Der deltog ca. 45 personer på Arbejdsdagen og der kom forslag til fremtidige arbejdsopgaver

– Udlægning af grus på de 2 midterste stier fra Vestklitvej og til Havklitvej. – Etablering af Rebstiger ved nedgang 77.

BESLUTNING:
Arbejdsdag afholdes Lørdag den 31 maj 2014i Kristi Himmelfartsferien.
Grus udlægges på de 2 stier på arbejdsdagen.

PUNKT 2.
Der er indestående den 10 august 2013 på
Vejfondens konto 3.685 kr.
Grundejerforeningens konto 21.083 kr.

BESLUTNING:
Til efterretning.

PUNKT 3.
Primo juni 2013 modtog Grundejerforeningen et høringsbrev fra Ringkøbing Skjern Kommune vedrørende udvendig beklædning på en tilbygning ved et sommerhus på Havklitvej.

Der ønskes en drøftelse af hvorledes Bestyrelsen skal forholde sig til eventuelle nye høringsbreve fra RKSK.

BESLUTNING:
Bestyrelsen udtaler sig kun i planlægningssager, og ikke i enkeltsager.

PUNKT 4.
Primo april 2013 opstod der brand ved ejendommen beliggende Havklitvej 12. Efterfølgende har et par medlemmer af grundejerforeningen foreslået at der opstilles branddaskere en 3 til 4 steder i vort område.

Er det noget vi skal gøre?

BESLUTNING :
Vi foretager os intet.
Deenkelte sommerhuse opfordres til selv at anskaffe branddaskere.
Der udarbejdes vejledning i brug af branddaskere til uddeling på Generalforsamlingen i 2014.

PUNKT 5.
Der er modtaget henvendelse vedrørende hastigheden og standarden på vore veje.
Der ønskes en drøftelse af om Bestyrelsen skal foretage sig noget.

BESLUTNING :
Den nuværende vedligeholdelse af vejene fortsættes.

PUNKT 6.
Fastlæggelse af sted for afholdelse af Generalforsamling i 2014.

BESLUTNING:
Afholdes på Beach Bowl.
Generalforsamlingen afholdes Skærtorsdag den 17 april 2014.

Næste møde : Søndag 30 marts 2014 kl. 09.00 Kresten Vestklitvej 33.

Mødet slut Kl.: 11.00.

28. marts 2013

 

REFERAT FRA KONSTITUERINGSMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN HAVKLIT DEN 28 marts 2013

Mødet afholdtes umiddelbart efter Generalforsamlingen på Beach Bowl i Søndervig

Bestyrelsen konstituerede sig som flg.:

Per Eskildsen Formand
Leif Arnvig Næstformand
Kresten Toft Kasser og ansvarlig for hjemmesiden
Niels Kjeldtoft Sekretær
Christer Swan

1` suppleant. Jørgen Laursen Havklitvej 49
2`suppleant Lisbeth Baltzer Havklitvej 22

9. februar 2013

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET I GRUNDEJERFORENINGEN HAVKLIT DEN 09 FEB. 2013.

MØDESTED HOS KRESTEN VESTKLITVEJ 33, KL 09.00

Fraværende : Ingen.

PUNKT 1.
Det er via mailmøde besluttet at opsætte et skilt med tekst ” Sti til havet” på det sted hvor der på Havklitvej er opstillet et henvisningsskilt med tekst 133-137.

Skiltet vil blive opsat tidlig forår 2013.

BESLUTNING:
Til efterretning.

PUNKT 2.
På sidste bestyrelsesmøde den 06 oktober 2012 blev det udenfor dagsordenen drøftet at flytte det skilt med tekst ” Sti til havet” som er placeret ved stikvejen på Havklitvej med nrne. 43-63, til Havklitvej ved nr. 65-67.

BESLUTNING:
Skiltet flyttes som beskrevet ovenfor.

PUNKT 3.
Fremlæggelse af regnskab for regnskabsåret 2012.
Kresten gennemgår regnskabet.


BESLUTNING:
Regnskabet fremlægges på Generalforsamlingen den 28 marts 2013 til godkendelse.
Kresten lægger regnskabet på Grundejerforeningens hjemmeside.

PUNKT 4.
På Bestyrelsesmødet den 06 oktober 2012 blev det blandt andet besluttet at Grundejerforeningen Havklit beskoster støvbekæmpning af den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien 2 gange pr. år ved Påsketid og ultimo august.

Det foreslåes at der støvbekæmpes på Vestklitvej og Milvej samtidig med at RKSK ultimo juni støvbekæmper Vestkyststien

BESLUTNING :
Vestklitvej og Milevej støvbekæmpes ultimo juni samtidig med at RKSK støvbekæmper Vestkyststien.

PUNKT 5.
På sidste bestyrelsesmøde den 06 oktober 2012 blev det udenfor dagsordenen drøftet at udskifte ” BLIND VEJ ” skiltene ved Milevej og Vestklitvej.

Indkøb af Skilte og stander vil beløbe sig til ca.3000 kr. incl. moms.

BESLUTNING :
Skiltene indkøbes og opstilles.

PUNKT 6.
Det er via mailmøde besluttet at overdrage PJP i Hvide Sande vedligeholdelsen af vore grusveje og udføre støvbekæmpning i 2013 på de grusveje ,hvor bestyrelsen har beslutte at udføre støvbekæmpning

BESLUTNING:
Til efterretning.

PUNKT 7.
Drøftelse af eventuel henlæggelse af midler til vedligeholdelse af strækninger hvor der er udført OB.

BESLUTNING :
Der oparbejdes en kapital på 100.000 kr. til større vedligeholdelsesarbejder af vore veje.

PUNKT 8.
Fordeling af arbejdsopgaverne til Generalforsamlingen den 28 marts 2013, herunder indkaldelse til samme.

BESLUTNING :
Per udsender dagsorden til Generalforsamlingen 2013.

PUNKT 9.
Drøftelse af størrelsen af kontingentet i Grundejerforeningen og Vejfonden.

Kresten rundsender model for eventuel ændring af størrelsen af kontingent for de 2 kasser.

BESLUTNING :
Bestyrelsen indstiller til Generalforsamlingens godkendelse følgende ændring af taksterne for Vejfonden og Grundejerforeningen Havklit som følger:

Vejfond : Helårsbeboelse fra 438,75 kr/år til 450,00 kr/år, Fritidshuse fra 338,70 kr/år til 400,00 kr/år og Ubebygget grund fra 112,50 kr/år til 125 kr/år.

Grundejerforeningen Havklit fra 200 kr/år til 120 kr/år.

Næste møde : Ikke aftalt
Mødet slut Kl.: 11.00.

6. oktober 2012

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET I GRUNDEJERFORENINGEN HAVKLIT DEN 06 OKT. 2012.

MØDESTED HOS NIELS, VESTKLITVEJ 20, KL 09.00

Fraværende : Ingen.

PUNKT 1.
På bestyrelsesmødet den 19 maj 2012 under punkt 2, blev det blandt andet besluttet at lave ændring af Vedtægternes § 12 ved brug af Vedtægternes § 10.

Ringkøbing-Skjern Kommunes Teknik og Miljøudvalg har ved brev i eftersommeren 2011 meddelt til samtlige brugere af vejvedligeholdelsesordningen for private fællesveje at den nuværende ordning med hjælp til udførelse af vejvedligeholdelse på private fællesveje, nedlægges ved udgangen af 2011.

Grundejerforeningen Havklit overtog vejvedligeholdelsen af de private fællesveje i vort område pr. 01 januar 2009. Ved overtagelsen og den efterfølgende vejvedligeholdelse, arbejdede Grundejerforeningen Havklit, som entreprenør for Ringkøbing-Skjern Kommune. Da dette ikke længere er tilfældet er en ændring af Vedtægterne krævet. Hjemlen findes i Vedtægternes §10 som har følgende tekst:

§ 10. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage justeringer af grundejerforeningens vedtægter, som måtte være nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

Vedtægternes §12 har følgende tekst:

§ 12. Vejfond.
1. Foreningen er entreprenør for kommunen.
2. Vejfondens midler stammer fra kommunens opkrævede beløb
for vejvedligehold. Beløbet indsættes på separat bankkonto.
3. Vejfondens midler må kun anvendes til vedligeholdelse af foreningens veje.
4. Ved vejfondens opløsning skal indestående beløb overføres til
Ringkøbing / Skjern kommune.

Ved gennemgang af Vedtægterne er det vurderet at Vedtægternes § 12 helt kan undværes, hvis der foretages en mindre ændring af Vedtægternes § 2, som har følgende tekst :

§ 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser i almindelighed, samt vedligeholdelse af vore veje jvf. § 12.

Ved en ændring af Vedtægternes § 2 til :

§ 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser i almindelighed, samt vedligeholdelse af vore veje.

Skulle Vedtægterne være i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Der foreslåes at :

Vedtægternes §12 sløjfes.

Vedtægternes § 2 ændres fra :

§ 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser i almindelighed, samt vedligeholdelse af vore veje jvf. § 12.

til

§ 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser i almindelighed, samt vedligeholdelse af vore veje.

Der som påtegnelse på vedtægterne tilføjes:

§ 12 er fjernet og § 2 er ændret på Bestyrelsesmødet den 06 oktober 2012.

BESLUTNING :
Forslaget godkendes.

PUNKT 2.
Der er fra Kresten modtaget nedenstående forslag :

Da vejfonden fremover bliver en integreret del af grundejerforeningen foreslås at samle de 2 bankkonti til én med virkning fra 1.1.12.


BESLUTNING :
Vi fortsætter med 2 kasser.

PUNKT 3.
På bestyrelsesmødet den 10 marts 2012 under punkt 2 blev det besluttet at :

Kresten udarbejder en skriftlig redegørelse for fremtidig mailkultur og samarbejde i Bestyrelsen. Den skriftlige redegørelse medtages på næste bestyrelsesmøde.

På bestyrelsesmødet den 19 maj 2012 blev det besluttet at medtage sagen på næste møde med henblik på henlæggelse.

Det foreslås at sagen henlægges.

BESLUTNING :
Forslaget godkendes.

PUNKT 4.
På bestyrelsesmødet den 10 marts 2012 under punkt 6 blev det besluttet at :

Aksel bemyndiges til at anmelde et nærmere angivet plankeværk til RKSK på bestyrelsens vegne.


På bestyrelsesmødet den 19 maj 2012 blev det besluttet at medtage sagen på næste møde med henblik på henlæggelse.


Det foreslås at sagen henlægges.

BESLUTNING :
Forslaget godkendes.

PUNKT 5.
På bestyrelsesmødet den 10 marts 2012 under punkt 8 blev det besluttet at :

Afvente og se hvad der sker når RKSK tromler Vestkyststien.


På bestyrelsesmødet den 19 maj 2012 blev det besluttet at medtage sagen på næste møde med henblik på henlæggelse.


Det foreslås at sagen henlægges.


BESLUTNING:
Forslaget godkendes.

PUNKT 6.
På bestyrelsesmødet den 10 marts 2012 under punkt 9 orienterede Kaj om gældende regler for tagtrin og tagstige :


På bestyrelsesmødet den 19 maj 2012 blev det besluttet at medtage sagen på næste møde med henblik på henlæggelse.


Det foreslås at sagen henlægges.


BESLUTNING:
F
orslaget godkendes.

PUNKT 7.
På Bestyrelsesmødet den 19 maj 2012 blev det under punkt 6, Eventuelt , aftalt at der indkøbes et skilt med tekst ” Sti til havet ” til opstilling ved Havklitvej nrne. 51-55. Skiltet er indkøbt og opstillet.

BESLUTNING :
Til efterretning.

PUNKT 8.
Evaluering af arbejdsdagen

BESLUTNING :
Arbejdsdagen i 2013 afholdes lørdag den 11 maj i Kr. Himmelfartsferien.

Vi forsøger at fremskaffe granris, fyrris, lyngris , ellers anvendes hø.

PUNKT 9.
Der er indestående den 26 september 2012 på

Vejfondens konto 22.501 kr.

Grundejerforeningens konto 48.930 kr.

BESLUTNING :
Til efterretning.

PUNKT 10. Møde i Sammenslutningen
Der har den 25 august 2012 været afholdt møde i Sammenslutningen af Grundejerforeninger på Klitten.

Leif vil på mødet give en kort orientering om mødets forløb.

Såvel referat fra Sammenslutningens møde som Formandens beretning , regnskab for 2012, budget for 2013 og mødet med repræsentanter fra RKSK er udlagt på Sammenslutningens Hjemmeside

www.sam-grund-holmsland.dk

BESLUTNING.
Orienteringen blev taget til efterretning.

PUNKT 11. Lyngvig Fyr.
Der er fra bestyrelsen for ” Lyngvig Fyrs Venner” modtaget opfordring til indmeldelse i foreningen med det formål at få ændret det nuværende lys til det oprindelige roterende lys.

En kort beskrivelse af fyret, dets historie, formålet med ændring af det originale lys er beskrevet på foreningens web-side,

www.lyngvigfyr.dk

som også indeholder oplysninger om kontaktpersoner, vedtægter m. m..

Opfordringen er vedhæftet det udsendte materiale til Bestyrelsesmødet.

BESLUTNING :
Der henvises til Sammenslutningens hjemmeside hvoraf ovennævnte fremgår.

PUNKT 12.
Grundejerforeningen Havklit har de sidste par år støvbekæmpet den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien 2 gange om året. Første gang ved Påsketid og anden gang ultimo august.

Det foreslåes at Grundejerforeningen Havklit støvbekæmper den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien 2 gange om året. Første gang ved Påsketid og anden gang ultimo august.

BESLUTNING:
Der støvbekæmpes 2 gange pr. år.

PUNKT 13.
Der har den 11 september været afholdt Klitsyn i vort område med deltagelse ag Skov og Naturstyrelsen, Klitfogeden og Niels.

Niels vil på mødet orientere om klitsynets forløb.

BESLUTNING:
Niels orienterede om Klitsynet og oplyste at der til arbejdsdagen vil blive leveret hø og ris og måske lyngris hvis det kan fremskaffes.

PUNK T 14
Drøfteles af vedhæftede Idekatalog

BESLUTNING:
Til efterretning.

PUNKT 15 : Efterretningssager.
Holmsland Maskinstation fremsender tilbud på etablering af standpladser for renovationsstativer. Tilbuddet er vedhæftet det udsendte materiale til bestyrelsesmødet

BESLUTNING :
Til efterretning.

Næste møde : Hos Kresten lørdag den 09 februar 2013.

Mødet slut Kl.: 12.00

19.05.12

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET I GRUNDEJERFORENINGEN HAVKLIT DEN 19 MAJ 2012.

MØDESTED HOS PER, HAVKLITVEJ 18, KL 07.30

Fraværende :

PUNKT 1.
Kresten og Per vil orientere om aftaler med:
Ringkøbing-Skjern Kommune. PJP, vores entreprenør som vedligeholder vore grusveje. Sammenslutningen af Grundejerforeninger på Klitten.

BESLUTNING :
Kresten og Per orienterede om gældende aftaler.

PUNKT 2.
Fra sidste bestyrelsesmøde den 10 marts 2012 er der en del hængepartier, som vi skal have taget stilling til. I det følgende henvises til beslutningsprotokollen fra mødet den 10 marts 2012 på Grundejerforeningens hjemmeside.

www.havklitgrundejerforening.dk

Punkt 1. vedrørende mailkultur og Samarbejde
Punkt 4 vedrørende ændring af vedtægternes § 12 ved brug af vedtægternes § 10.
Punkt 6 vedrørende henvendelse til Ringkøbing Skjern Kommune angående et plankeværk.
Punkt 8 vedrørende vedligehold af vore grusveje.
Punkt 9 vedrørende tagtrin og tagstiger ved skorstene.

BESLUTNING :
Kresten og Per laver et forslag til ændring af Vedtægternes § 12 ved brug af Vedtægternes § 10. Forslaget medtages på næste Bestyrelsesmøde.

De øvrige 4 punkter medtages på næste Bestyrelsesmøde med henblik på henlæggelse.

PUNKT 3.
Drøftelse af arbejdsopgaver på arbejdsdagen i dag.

BESLUTNING:
Per orienterede om hvad der skulle laves og arbejdsopgaverne blev fordelt.

PUNKT 4.
Der er indestående den 10 maj 2012 på
Vejfondens konto 80.750 kr.
Grundejerforeningens konto 37.106 kr.

BESLUTNING:
Indestående på de 2 konti er rettelig k
Grundejerforeningens konto 80.750 kr.
Vejfondens konto konto 37.106 kr.

PUNKT 5. Orienteringssager.

BESLUTNING.

PUNKT 6. Eventuelt

Næste møde : Lørdag den 06 oktober 2012 hos Niels på Vestklitvej nr. 20, kl. 09.00

Mødet slut Kl.: 08.45

4. april 2012

REFERAT FRA KONSTITUERINGSMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN HAVKLIT DEN 05 APRIL 2012.

Mødet afholdtes umiddelbart efter Generalforsamlingen på Sømandshjemmet i Hvide Sande.

Bestyrelsen konstituerede sig som flg.:

Per Eskildsen Formand
Leif Arnvig Næstformand
Kresten Toft Kasser og ansvarlig for hjemmesiden
Niels Kjeldtoft Sekretær
Christer Swan

1` suppleant.
2`suppleant


10. marts 2012

DAGSORDEN TIL  BESTYRELSESMØDET I GRUNDEJERFORENINGEN HAVKLIT DEN 10 MARTS 2012.

 

MØDESTED HOS JYTTE, SKOVHUSET ARENDALSVEJ 424, 8600 SILKEBORG KL 09.00.

 

Fraværende :  Steen med afbud.


PUNKT 1.

Der er fra Kresten modtaget nedennævnte punkt til dagsordenen:

Mailkultur og samarbejde.

 

BESLUTNING :

Kresten udarbejder en skriftlig redegørelse for fremtidig mailkultur og samarbejde i Bestyrelsen. Den skriftlige redegørelse medtages på næste bestyrelsesmøde.

 

PUNKT 2.

Bestyrelsen har ved et par lejligheder foretaget afstemning via mail.
For at få en fast procedure foreslås at vedtægternes §6 anvendes ved mail afstemning.

Vedtægternes § 6 lyder som følger:

” Formanden sammenkalder bestyrelsen, når han finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. For at bestyrelsen kan være beslutningsdygtig, må mindst 3 medlemmer være til stede. Sagerne afgøres ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Hvis et bestyrelsesmedlem ikke deltager i et bestyrelsesmøde, træder første suppleant ind i hans sted med samme rettigheder og pligter på mødet.
2. suppleant fungerer på samme måde, hvis mere end et bestyrelsesmedlem ikke deltager i bestyrelsesmødet.”

Følgende procedure foreslås:

 

Kan en sag ikke afvente beslutning til næste fysiske møde, kan formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlange sagen afgjort ved mail afstemning.

Forslaget skal stilles klart og utvetydig således at der kan stemmes ja eller nej.

En stemme skal sendes senest 4 dage efter at forslag er stillet. Er svar ikke modtaget ved fristens udløb, gælder suppleanternes stemme jf. § 6.

Afgivne stemmer skal altid indledes med et klart ja eller nej. Evt. begrundelse kan skrives efterfølgende.

Alle mail beslutninger indføres i næstkommende referat som ”taget til efterretning”.

 

 

BESLUTNING :

Godkendt med den tilføjelse at 3 bestyrelsesmedlemmer kan kræve at sagen først behandles på efterfølgende bestyrelsesmøde.

 

PUNKT 3.

Det er via mailmøde besluttet at lade Entreprenørfirmaet PJP i Hvide Sande fortsætte med vedligeholdelsen af vore grusveje i 2012, dog med den ændring at der vil blive anvendt vejgrus med en kornstørrelse på 0-20 mm i stedet for mekanisk stabilt grus.

 

BESLUTNING:

Til efterretning.

 

PUNKT 4.

I forbindelse med Ringkøbing-Skjern Kommunes beslutning om at kommunen ikke længere vil foretage vedligeholdelse af de private fællesveje, er  vedtægtens § 12 ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Der ønskes en drøftelse om vi skal :

Afvente nærmere retningslinjer fra Kommunen.                                                                                                    Stille forslag til ændringer af vedtægter på førstkommende generalforsamling? Bringe § 10 i anvendelse?

 

BESLUTNING

Der udarbejdes et forslag til ændring af Vedtægternes § 12 til næste bestyrelsesmøde. På Generalforsamlingen den 05 april 2012 orienteres om at Bestyrelsen vil anvende Vedtægternes § 10 til ændring af § 12. 

 

PUNKT 5.

På bestyrelsesmødet den 22 oktober 2011 blev det under punkt 1 blandt andet besluttet at

Der udarbejdes forslag til asfaltering / OB af Genvej i 2012, forslag fremlægges på Generalforsamlingen i 2012.

Det foreslåes at følgende tekst fremlægges på Generalforsamlingen den 05 april 2012.

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Havklit fremlægger til Generalforsamlingens godkendelse forslag om asfaltering / OB af Genvej ca. 1000m2 til en pris af ca. 110.000 kr. incl. moms. Beløbet finansieres af opsparede midler på Vejkontoen og som et lån fra opsparede midler på Grundejerforeningen Havklit`s konto.

 

BESLUTNING:

Følgende tekst forelægges på Generalforsamlingen den 05 april 2012.

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Havklit anmoder om  Generalforsamlingens bemyndigelse til at udføre asfaltering / OB af Genvej ca. 1000m2 til en pris af ca. 115.000 kr. incl. moms. Beløbet finansieres af opsparede midler på Vejkontoen og som et lån fra opsparede midler på Grundejerforeningen Havklit`s konto. Arbejdet udføres når økonomien tillader det.

 

 

 

PUNKT 6.

Der er fra Jytte modtaget nedennævnte punkt til dagsordenen. 

Hej Alle

Har af et par naboer fået henv. vedr. et opført plankeværk i 2 m s højde m. nedgravede sorte jerndragere, i hele grundens længde og bredde.(Rødbrun teak)

Det strider mod lokalplan 44 d.

Jeg havde desværre ikke fotoapparat med.

 

BESLUTNING:

Aksel bemyndiges til at anmelde plankeværket til RKSK på bestyrelsens vegne.

Per stemmer imod beslutningen.

 

PUNKT  7.

Der er fra RKSK modtaget brev som er stilet til de Grundejerforeninger som er beliggende i sommerhusområdet ved Vestkysten og som har beplantning langs private fællesveje.

Brevet er tidligere udsendt til bestyrelsen via mail.

Af brevet fremgår blandt andet at det er kommunen som er myndighed med hensyn til beskæring af udhængende grene ved private fællesveje. Hjemlen findes i Lov om Private Fællesvejes § 47, hvoraf det fremgår et der er den enkelte grundejer som skal sørge for at tilbageklippe udhængende grene. RKSK har mulighed for at påbyde tilbageklipning. Proceduren er at der først sendes en henstilling og siden et påbud. Udføres der ikke tilbageklipning, efter et påbud, kan kommunen udføre arbejdet på den enkelte grundejers bekostning.

Da ovennævnte procedure er tidskrævende, foreslår RKSK at klipning af udhængende grene over private fællesveje foreståes af de enkelte Grundejerforeninger.

Det foreslåes at Grundejerforeningen Havklit meddeler RKSK at vi ikke er interesseret i at foretage klipning af udhængende grene ved vore private fællesveje da det er en myndighedsopgave for RKSK.

 

BESLUTNING :

Forslaget godkendes.

 

PUNKT 8.

Der er fra Kaj modtaget nedennævnte punkt til dagsorden.

Orientering / status på undersøgelse af vedligehold af grusveje.

BESLUTNING :

Kaj orienterede om den igangværende undersøgelse vedrørende  grusveje . Det besluttes at afvente og se hvad der sker når RKSK tromler  Vestkyststien.

 

PUNKT 9.

Der er fra Kaj modtaget nedennævnte punkt til dagsorden.

Orientering / status på undersøgelse af tagtrin.

BESLUTNING:

Kaj orienterede om gældende regler for tagtrin og tagstige.

 

PUNKT 10.

Der er fra Poul Lützhøft Havklitvej 141 modtaget mail vedrørende kystsikringen ved nedgangene 77,78 og79.

Mailen er tidligere udsendt til bestyrelsens medlemmer.

 

Mailen ønskes drøftet på mødet.

 

BESLUTNING:

Det vedtoges at drøfte kystsikringen  på Generalforsamlingen den 05 april 2012. 

 

Punkt 11.

Regnskabsafslutning for året  2011.

Indestående på såvel Grundejerforeningens som Vejkontoens konti .                                                                  De to konti udviser den 31 december 2011 en beholdning på :

Vejkontoen :                               kr.   12.876,18   

Grundejerforeningen :            kr.   78.923,36

Kresten fremsender særskilt regnskab for de 2 kasser.

Det indstilles at regnskaberne, når de er revideret af vore revisorer, fremlægges til godkendelse på Generalforsamlingen den 05 april 2012. 

BESLUTNING:

Regnskabet er revideret og udlagt på Grundejerforeningens hjemmeside. Regnskabet fremlægges til godkendelse på Generalforsamlingen den 05 april 2012.

 

PUNKT 12.

Drøftelse af fordeling af arbejdsopgaver til Generalforsamlingen den 05 april 2012.

Oplæg til indkaldelse til Generalforsamlingen er vedhæftet som fil.

BESLUTNING:

De forskellige arbejdsopgaver blev fordelt.

 

PUNKT 13. Orienteringssager.

 

BESLUTNING.

 

PUNKT 14.  Eventuelt

Kommende punkter :

BESLUTNING:

Næste møde : Der afholdes konstitueringsmøde umiddelbart efter Generalforsamlingen den 05 april 2012.

Dagsordenspunkter til mødet inden den

Mødet slut Kl.: 12.00

 

22. oktober 2011

 

REFERAT FAR BESTYRELSESMØDET I GRUNDEJERFORENINGEN HAVKLIT DEN 22 OKT. 2011.

MØDESTED HOS PER HAVKLITVEJ 18, KL 09.00.

Fraværende : Steen med afbud.

PUNKT 1.
På bestyrelsesmødet den 09 september 2011, punkt nr. 4 blev det besluttet at udsende følgebrev og spørgeskema vedrørende ” asfaltering ” af Genvej og den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien. Følgebrev og spørgeskema blev udsendt medio september enten pr. mail eller som brev til samtlige medlemmer af Grundejerforeningen Havklit. Af følgebrevet fremgår blandt andet at spørgeskemaet skal være Grundejerforeningen i hænde senest mandag den 03 oktober 2011.

Ved fristens udløb er der modtaget 57 spørgeskemaer retur ud af 147 mulige, hvilket medfører en svarprocent på 38,8. På et af spørgeskemaerne var der kun udfyldt besvarelse under Genvej, og 7 skemaer er modtaget efter fristens udløb hvorfor de ikke er medtaget i undersøgelsen.

Resultat af svarene er som følger:
GENVEJ : 37 grundejere ønsker OB belægning og 20 grundejere ønsker grusvej som i dag med støvbinder .

HAVKLITVEJ : 29 grundejere ønsker OB belægning og 27 grundejere ønsker grusvej som i dag med støvbinder.

Fra de forskellige veje er der modtaget følgende antal besvarelser. Genvej 1 besvarelse. Havklitvej 34 besvarelser. Milevej 13 besvarelser. Vestklitvej 9 besvarelser.

Af bemærkningerne til de fremsendte skemaer fremgår blandt andet for :

OB Belægning : Det er behageligere at køre på en fast belægning. Det støver ikke. Bilen bliver beskidt når man kører på grusveje. Det er svært at undgå huller på grusveje. Det er behageligere at cykle på et fast underlag. Vandpytter undgås.

Grusveje: Området bør bevares som et sommerhusområde – ikke et parcelhuskvarter. Der vil blive kørt for hurtig på asfaltveje. Bilerne kører langsommere når der er lidt huller i vejen. Brug støvbinder så er alle tilfredse. Det passer bedst med grusveje i et naturområde. Vi er fri for at lave chikaner når det er en grusvej

På en del af spørgeskemaerne er der forslag om at Grundejerforeningen Havklit skal optage et lån således at der kan udføres ” asfaltering ” på både Genvej og den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien allerede i 2012.

Bestyrelsen har tidligere udmeldt at denne ikke vil optage lån til den nævnte asfaltering, men at eventuelle asfaltarbejder skal udføres af egne opsparede midler. Dette er også nævnt i følgebrevet.

I overensstemmelse med hvad der blev lovet på Generalforsamlingen i 2011 skal bestyrelsen nu udarbejde et forslag til OB / asfaltering af både Genvej og den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien, da der er et flertal for dette af de afgivne stemmer.

DET FORESLÅES :
At der på Generalforsamlingen i 2012 fremsættes et forslag til OB / asfaltering af Genvej i 2012.

At der på Generalforsamlingen i 2012 fremsættes forslag om OB / asfaltering af den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien når der er opsparret midler til arbejderne.

For den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien kræves der udover et flertal på Generalforsamlingen også et flertal på 2/3 af de vejberettigede, altså af alle grundejere i området, også dem som ikke er medlem af Grundejerforeningen.

LIGELEDES FORESLÅES AT :

At der træffes beslutning om at bestyrelsen ikke vil optage lån til OB / asfaltering, men at eventuelle arbejder udføres for egne opsparede midler.

BESLUTNING :
Et spørgeskema er afleveret rettidigt, men ikke medtaget i ovennævnte sammentælling , da skemaet er afleveret til Aksel og først i dag afleveret til Per. Af besvarelsen fremgår at der ønskes OB på Genvej og Havklitvej.

Der udarbejdes forslag til OB / asfaltering af Genvej i 2012 , forslaget fremlægges på Generalforsamlingen i 2012.

Forslag til OB / asfaltering af den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien fremsættes året før der er opsparret midler til at arbejderne kan udføres af egne opsparede midler.

Forslaget om at arbejder kun udføres af egne opsparede midler godkendes.

PUNKT 2.
På bestyrelsesmødet den 09 september punkt nr. 1 vedrørende skiltning aftaltes det, at der skulle indkøbes yderligere 1 stk. skilt med tekst ” Sti til havet ” til opstilling ved Havklitvej nrne. 43-65. Skiltet er indkøbt og opstillet.

BESLUTNING:
Til efterretning.

PUNKT 3.
Evaluering af Plantedagen den 10 september 2011.

BESLUTNING :
Kaj orienterede om dagen, som forløb tilfredsstillende .
Kaj og Jytte planlægger en Arbejdsdag lørdag den 19 maj 2012.

PUNKT 4.
Der er den 12 august 2011 modtaget sålydende mail:

"Kære Havklit bestyrelse.

Næste år d. 20.maj er det 10 år siden at jeg tog initiativ til at starte rundejerforeningen Havklit, og siden da er den, med forskellige estyrelser, vokset til det det som jeg, idag, vil kalde et godt og velfungerende samlingspunkt mkring en fælles interesse, vores dejlige huse i Klegod.

Som jeg ser det, har disse ti år kun været arbejde , arbejde og atter arbejde. Man må godt more sig, en gang imellem.

Stiftelsesdatoen, d. 20 maj er i 2012 en søndag i.f.m. Kr. Himmelfatsdag, hvor mange ejere er i sommerhuset.
Jeg vil derfor gerne foreslå at disse første 10 år markeres/fejres med en jubilæumsfest, og stedet kunne være sømandhjemmet i Hvide Sande, hvor salen, som vi kender fra den årlige generalforsamling, kunne være en passende ramme.

Ligeledes vil jeg foreslå at datoen blive lørdag d. 19 ( dagen før), og håber at mit forslag bliver modtaget.

Det skulle glæde mig om bestyrelsen vil arbejde videre med ideen, tage kontakt med sømandshjemmet

og advisere Havklits medlemmer.

Med venlig hilsen

Poul Lützhøft

Havklitvej 141

Klegod."

BESLUTNING:
Bestyrelsen vil sørge for lidt ”extra” på arbejdsdagen.
Aksel udarbejder et indlæg vedrørende starten af Grundejerforeningen for 10 år siden, til fremlæggelse på Generalforsamlingen i 2012.

PUNKT 5.
På bestyrelsesmødet den 03 juni 2011, punkt nr. 4, blev det besluttet at udføre støvbekæmpning på Genvej og den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien i august måned 2011. Ligeledes blev det taget til efterretning, punkt nr. 3, at det ved mailmøder var vedtaget at udføre støvbekæmpning af Genvej samtidig med at RKSK udførte støvbekæmpning på Vestkyststien.

Støvbekæmpningen af Genvej i juni måned var effektfuld, medens støvbekæmpningen i august måned var lidt spildt, grundet en lang regnvandsperiode efter udførelsen af støvbekæmpningen.

Det foreslåes :
Grundejerforeningen bekoster støvbekæmpning på Genvej og den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien umiddelbart før Påsken 2012.

BESLUTNING :
Godkendt.

Punkt 6.
Indestående på såvel Grundejerforeningens som Vejkontoens konti . De to konti udviser den 10 oktober 2011 en beholdning på :

Vejkontoen : kr. 3.803 kr.
Grundejerforeningen : kr. 52.365 kr.

BESLUTNING:
Der er efter udsendelse af dagsorden modtaget indbetaling til Grundejerforeningen fra RKSK således at indestående på de 2 konti den 22 oktober 2011 er :
Vejfonden. 22.000 kr.
Grundejerforeningen. 80.000 kr.

PUNKT 7. Orienteringssager.
Den 31 oktober 2011 kl. 19.30 afholdes på Beach Bowl i Søndervig et møde med Kystdirektoratet. Se hjemmesiden

http://borgere.kyst.dk/infomder-for-fllesaftalen.html

Kaj orienterede om regler vedrørende tagtrin. Kaj laver en sag til næste møde hvor der orienteres om gældende regler.

Kaj orienterede om grusveje i området. Kaj undersøger med hensyn til priser på vedligeholdelse af vejene i vores område, udført af RKSK. Kaj laver en sag til næste møde.


BESLUTNING.
Til efterretning.

PUNKT 7. Eventuelt.
Husk aflæsning af vandmåler når huset lukkes af for vinteren.

Kommende punkter :
Undersøgelse vedrørende eventuelt krav om stiger på taget i forbindelse med skorstensfejning ( Kaj ).
Undersøgelse vedrørende vejbelægning på vore grusveje ( Kaj )
Næste møde : Hos Aksel Havklitvej 143 den 18 februar 2012, kl. 09.00.
Dagsordenspunkter til mødet inden den 4 februar 2012.

Mødet slut Kl.: 11.30.

9. september 2011

REFERAT FRA  BESTYRELSESMØDET  I GRUNDEJERFORENINGEN HAVKLIT DEN 09 SEPT. 2011.

 

MØDESTED HOS KAJ HAVKLITVEJ 48, KL 09.00.

 

Fraværende: Kresten og Steen med afbud.


PUNKT 1.

Det er ved mailmøde vedtaget at indkøbe yderligere 1 stk. skilt med tekst ”Sti til havet” til opstilling ved Vestklitvej, samt 3 stk. informationsskilte til opstilling ved stierne 77, 78 og 79. Tre medlemmer af bestyrelsen har tilkendegivet at de er indstillet på indkøb af de ovennævnte skilte, to medlemmer har ikke tilkendegivet hverken for eller imod, herefter har formanden besluttet indkøb, da der er et flertal i bestyrelsen for indkøb. Efterfølgende har Kaj Pedersen krævet fremgangsmåden behandlet på bestyrelsesmødet, da han ikke kan acceptere at Formanden har valgt at træffe beslutning efter et mail møde.


BESLUTNING:

Kaj Pedersen er imod opsætning af skiltene ved nedgang 77,78 og 79(informationsskiltene)

 

PUNKT 2.

Til Bestyrelsen for Grundejerforeningen Havklit.

Herning d. 28.5.2011.

Vejbelægningen på den lange del af Havklitvej.

På vegne af sommerhusejerne på Havklitvej 86, 88 og mig selv, vil vi gerne fremsende følgende:

På dette års generalforsamling var der der en del diskussion omkring støvgenerne, s.f.a. den høje hastighed som der ofte praktiseres.

Disse støvgener er meget belastende for flere huse, langs vejen, samt fodgængere og cyklister.

Vi vil derfor gerne fremsætte følgende forslag:

Selve det øverste kørelag gøres bedre.

I øjeblikket består det af for store sten, med sand, som, når der køres for hurtigt, meget nemt bliver løsnet, og der opstår huller, så sandet har lettere ved at fyge.

Vi foreslår at det kørelaget enten udskiftes helt, eller forstærkes med en mere lerholdig blanding af grus.

Samtidlig skal der sørges for at vandet, ved, og efter, kraftige regnskyl kan løbe væk, i stedet for at blive som små søer.

Vi håber at denne henvendelse må indgå i planlægningen af en bedre løsning end som forholdene er, og har været, i for mange år.

Med venlig hilsen

På vegne af

Jacob Bjerggaard

Christer Swan Andreassen

Poul Lützhøft

PS: Christer Swan Andreassen, Havklitvej 88 har foreslået noget som de bruger i Norge.

Det hedder ”oliegrus” og jeg har bedt ham finde ud af noget mere.

 

Kvittering for henvendelsen

Hej Poul.

Tak for din mail.
Som du måske ved er det ikke Grundejerforeningen som forestår vedligeholdelsen af den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien, men RKSK.

Når Christer har fremskaffet materiale vedrørende det "grus" som bruges i Norge vil jeg gerne have det fremsendt, om ikke andet så kunne det måske være en ide at videresende det til RKSK som et alternativ.

Din henvendelse vil i øvrigt blive medtaget på næste bestyrelsesmøde den 09 september 2011.

Venlig Hilsen

Per Eskildsen

BESLUTNING:

Poul har efterfølgende meddelt at der kan ses bort fra henvendelsen.

 

PUNKT 3.

Evaluering af arbejdsdagen, lørdag den 04. juni 2011.

BESLUTNING:

Dagen forløb på en tilfredsstillende måde.

 

PUNKT 4.

På Generalforsamlingen den 21 april 2011 blev det vedtaget at der skulle foretages en undersøgelse blandt Grundejerforeningens medlemmer om blandt andet hvilke veje der eventuelt skal ”asfalteres” i årene fremover.

Der er udarbejdet et spørgeskema med vedhæftet følgebrev som foreslås udsendt til Grundejerforeningens medlemmer. Spørgeskemaet omhandler vejene Genvej og den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien.

Begrundelsen for at disse 2 veje er medtaget, er at tidshorisonten for en eventuel udførelse er overskuelig, samt at udgift til en eventuel ”asfaltering” forudsættes betalt udelukkende af de midler, som opspares via nuværende indbetalte vejbidrag.

Forslag til såvel spørgeskema som følgebrev brev er vedhæftet dagsordenen.

 

BESLUTNING:

Det foreslåede følgebrev og spørgeskema udsendes.

 

PUNKT 5.

Orientering om Plantedagen den 10. september og evaluering af opgravningen af hjælme den 08. september 2011 ved Kaj.

BESLUTNING:

Kaj orienterede om forløbet af dagen.

 

PUNKT 6.

Fornyet behandling af punkt 10 på mødet den 03. juni 2011 vedrørende kystsikringen i vort område.

Efter sidste bestyrelsesmøde blev der rettet henvendelse til Sammenslutningen af Grundejerforeninger på Klitten for at få dem til at henvende sig til Kystdirektoratet. Formanden for Sammenslutningen mente at det er en opgave for Klegod, Lyngvejens og Havklit Grundejerforeninger. Det viser sig nu at Lyngvejens Grundejerforening sidste efterår rettede henvendelse til Kystdirektoratet for at påpege at der er kraftig erosion ved nedgang 80.

Kystdirektoratet nævner i deres svar til Lyngvejens Grundejerforening blandt andet ” I den nuværende fællesaftale mellem staten og kystkommunerne om kystbeskyttelsesindsatsen på strækningen Lodbjerg-Nymindegab er der ingen målsætning for kystudviklingen ved Klegod. Det betyder, at kysten vil rykke tilbage med ca. 1 meter om året, som er den gennemsnitlige kysttilbagerykningshastighed på strækningen”. Da Lyngvejens nedgange ligger i umiddelbart forlængelse af vort område vil det være usandsynligt at Kystinspektoratet ændrer holdning til kystsikringen hvorfor Formanden indstiller, at sagen henlægges og at der rettes henvendelse til Kystinspektoratet om et par år.


BESLUTNING:

Godkendt.

 

PUNKT 7.

Aksel og Per deltog den 27 august 2011 i Sammenslutningen af Grundejerforeninger på Klittens årsmøde på Beach Bowl i Søndervig.

Aksel orienterer om mødet.

Referat fra mødet findes på Sammenslutningens hjemmeside.

http://www.sam-grund-holmsland.dk/

 

BESLUTNING:

Til efterretning.

 

PUNKT 8.

Der er fra NCC modtaget mail med sålydende tekst.

”N CC Roads A/S, har vurderet OB-belægningen som vi udførte oppe ved dig sidste år som mangelfuld, hvorfor der udføres et nyt toplag uden beregning. Dette vil ske i forbindelse med andet arbejde i området ”

 

BESLUTNING:

Til efterretning.

 

Punkt 9.

Indestående på såvel Grundejerforeningens som Vejkontoens konti. De to konti udviser den 01. september 2011 en beholdning på:

Vejkontoen: 8.000 kr.

Grundejerforeningen: 55.ooo kr.

Regnskab for der 2 kasser fremsendes særskilt af Kresten.

BESLUTNING.

Til efterretning.

 

PUNKT 10. Orienteringssager.

1. Der er modtaget brev fra RKSK med meddelelse om at den nuværende ordning med hjælp til udførelse af vejvedligehold på private fællesveje ophører ved udgangen af 2011.

2. Der er fra Holmslands Maskinstation modtaget tilbud på vedligeholdelse af vejene i vort område.

BESLUTNING.

Til efterretning.

 

PUNKT 11. EVENTUELT

Kaj undersøger med hensyn til stige til skorstensfejer på tage.

Kaj vil undersøge med hensyn til vejbelægning til grusveje.

Næste møde: Lørdag den 22. oktober.  Hos Per kl.09.00.

Dagsordenspunkter til mødet inden den 12. oktober.

Mødet slut Kl.: 11.30

3. juni 2011

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET I HAVKLIT GRUNDEJERFORENINGEN DEN 03 JUNI 2011.

MØDESTED HOS JYTTE VESTKLITVEJ 30 D, KL 09.00.

PUNKT 1.
Der er den 01 maj 2011 modtaget mail fra Jens Lind om at han med øjeblikkelig virkning ønsker at udtræde som 1`suppleant bestyrelsen for Havklit Grundejerforening.
BESLUTNING : Til efterretning.

PUNKT 2.
Der har været rettet henvendelse til RKSK for at undersøge om der er forbud mod at støvbekæmpe med calciumclorid på grusveje.

Af svaret fremgår at der ikke er forbud mod støvbekæmpning af vejene med calciumclorid, men at man forsøger at minimere anvendelsen så vidt muligt, også af økonomiske årsager.
BESLUTNING : Til efterretning.

PUNKT 3.
Bestyrelsen har via mailmøder vedtaget at udføre støvbekæmpning på Genvej samtidig med at RKSK støvbekæmper den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien.
BESLUTNING : Til efterretning.

PUNKT 4.
Der er fra Frede Larsen Havklitvej 109 modtaget sålydende mail :

” Efter en Påske i vort sommerhus Havklitvej 109 sammen med ægtefælle og 2 børnebørn på 2 og 6 år hvor vi i den grad blev udsat for støvgener fra vejen.Jeg vil indtrængende bede bestyrelsen om hjælp til at få løst problemet så vi og andre kan få et udeliv ved sommerhuset uden at tænke på allergi eller luftvejssygdomme på grund af støvet fra vejen.Det er min overbevisning at hvis det var en arbejdsplads,skole,dagpleje eller andet hvor mennesker opholder sig så ville der straks være en myndighed der gav forbud mod at opholde sig der.Det er svært for os at give vore børn/svigerbørn og børnebørn lov til at bruge sommerhuset vel vidende at de kan blive udsat for store mængder støv som de må indånde og dermed lægge grunden til luftvejssygdomme.Jeg blev opfordret af Per Eskildsen til at klage til RSK kommune men her er ikke hjælp at hente de kører støvbinder ud 1 gang om året(juli).Kaj Pedersen oplyste ved samtale Påskedag at man ville arbejde på at finde en mere støvvenlig belægning. Den løsning har jeg ikke meget tiltro til da det jo er RSK kommune der vedligeholder Havklitvej og hvis der fandtes en mere støvfri grusblanding til vej er jeg sikker på at kommunen ville benytte det der er i hvert fald ikke noget der tyder på at kommunen ikke vil gøre alt for at holde på sommerhusgæsterne.Det er mit håb bestyrlsen vil hjælpe med at få løst støvproblemet det er jo et problem vi har drøftet så mange gange på generalforsamlinger.Jeg er godt klar over at bestyrelsen ikke har sommerhuse så tæt på den mest befærdigede strækning som er Genvej-Havklitvej til Milevej men vi mangler jeres hjælp til at få løst støvproblemet hurtigst mulig.

Venlig hilsen Frede larsen Havklitvej 109 ”

BESLUTNING : Der støvbekæmpes på Genvej og den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien i august måned. RKSK bestilles til arbejdet.

PUNKT 5.
RKSK udsendte ultimo april til samtlige sommerhusejere på Klitten et hæfte omhandlende ” Sommerhuse på Klitten. Inspiration til bevaring og forbedring ”

Hæftet indeholder eksempler til plantevalg, forslag til indretning på grunden, placering af volde, belægningstyper, veje og indkørsler, fritstående elementer, samt forslag til facader.
BESLUTNING : Til efterretning.

PUNKT 6.
Den 5 maj 2011 afholdtes Klitsyn med deltagelse af Skov og Naturstyrelsen, Klitfogeden, 2 repræsentanter fra Miljøcentret i Ringkøbing og Havklit Grundejerforening.

På Klitsynet blev det lovet et der omkostningsfrit leveres høballer og granris til arbejdsdagen den 04 juni 2011.
BESLUTNING : Til efterretning.

PUNKT 7.
Gennemgang af forløbet af Arbejdsdagen den 04 juni ved Kaj.
BESLUTNING : Kaj gennemgik de forskellige arbejder som skal udføres på arbejdsdagen.

PUNKT 8.
På Generalforsamlingen den 21 april 2011 blev det vedtaget at der blandt Grundejerforeningens medlemmer skal laves en undersøgelse vedrørende vedligeholdelse af grusvejene i vort område.

Såvel Kresten som Kaj har udarbejdet forslag til et spørgeskema .
Forslagene drøftes på mødet.
BESLUTNING : Kaj reviderer skemaet. Kresten og Per laver forslag til følgebrev til grundejerne.
Skemaet udsendes i september måned.

PUNKT 9.
På arbejdsdagen i morgen vil der blive udlagt mekanisk stabilt grus på de ”offentlige ” stier fra Vestklitvej og til Havklitvej, samt på stierne ved nedgangene 77, 78 og 79.

For at få præciseret hvor stier til havet er beliggende er der indhentet forslag og pris på henvisningsskilte med tekst ” Sti til havet ”

Forslaget fremlægges på mødet.
BESLUTNING : Per sørger for indkøb af skiltene.

PUNKT 10.
På Generalforsamlingen den 21 april 2011 blev der fra salen forespurgt hvad bestyrelsen vil gøre for at øge kystsikringen i vores område.

Det foreslåes at Sammenslutningen af Grundejerforeninger på Klitten opfordres til at rette henvendelse til Kystdirektoratet for at få kystsikringen på Klitten øget.
BESLUTNING : Der rettes henvendelse til Sammenslutningen for at få dem til at henvende sig til Kystinspektoratet.

PUNKT 11.
Kresten gennemgår såvel Grundejerforeningens som Vejfondens konti.
BESLUTNING: Kresten orienterede om de 2 kontis beholdninger.
Pr. 03.06.11 Grundejerforening : 80.881 kr. Vejfonden : 22.139 kr.

PUNKT 12.
Eventuelt.
BESLUTNING : Næste møde fredag den 09 september kl. 09.00 hos Kaj Havklitvej 48.

Mødet slut Kl.: 12,00.

21. april 2011

Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsen konstituerende bestyrelsesmøde på Sømandshjemmet i Hvide Sande.

Bestyrelsen konstituerede sig som flg.:

Per Eskildsen Formand
Aksel Hornstrup Næstformand
Kresten Toft Kasserer og ansvarlig for hjemmesiden
Jytte Andersen Sekretær
Kaj Pedersen

Jens Lind 1. suppleandt
Steen Rosvang Andersen 2. suppleant.

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET I GRUNDEJERFORENINGEN HAVKLIT DEN 19 MARTS 2011.

MØDESTED HOS PER, HAVKLITVEJ 18, KL 09.00.

PUNKT  1.
Der er indhentet  pris på vedligeholdelse af grusvejene i 2011 fra Entreprenør virksomheden PJP i Hvide Sande.

PJP tilbyder at udføre vedligeholdelsen af grusvejene i vort område til samme pris som i 2010.

BESLUTNING : Tilbuddet accepteres.


PUNKT 2.
På mødet den 14.01.11. punkt nr. 4 blev det besluttet at Bestyrelsen på Generalforsamlingen i 2011 skal fremlægge et forslag til asfaltering af Genvej i 2012.

Forslag til tekst :
Til Generalforsamlingens godkendelse fremlægger Bestyrelsen forslag om udførelse af OB/ asfaltbelægning på Genvej i 2012 i alt ca. 1000 m2.
Arbejdet omhandler afretning af vejarealet med grus og efterfølgende udførelse af OB/ asfaltbelægning.
Overslag viser at arbejdet vil beløbe sig til ca. 100.000 kr. incl. moms
Udgiften finansieres delvis ved lån i Grundejerforeningen. Vejfonden og Grundejerforeningen forventes ultimo 2011 at råde over 100.000 kr.
Arbejdet vil ikke blive igangsat hvis Vejfonden og Grundejerforenin en ikke tilsammen har ovennævnte midler.

BESLUTNING : Følgende tekst fremlægges.
Til Generalforsamlingens godkendelse fremlægges oplæg om udførelse af OB/ asfaltbelægning på Genvej i 2012 eller 2013 i alt ca. 1000 m2 .
Forslag til finansiering fremlægges af kassereren.


PUNKT 3.
Der er modtaget svar fra RKSK vedrørende henvendelse om deltagelse i en evt. asfaltering af den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien, jvf. punkt nr.4 fra mødet den 14 .01.11
Af svaret fremgår blandt andet : 
-
at RKSK vil deltage med 40% af udgifterne til asfaltering, OB, på den del af Vestkyststien som er sammenfaldende med Havklitvej.
-
at RKSK ikke vil deltage i den fremtidige vedligeholdelse af strækningen såfremt der udføres asfaltbelægning, OB.
-
at RKSK fortsat vil vedligeholde Vestkyststien i fuld bredde såfremt den stadigvæk er en grusvej.

BESLUTNING : Til efterretning.

PUNKT 4.
Der afholdes Klitsyn enten den  05 maj eller den 06 maj 2011 kl. 10.00.
Hvis Grundejerforeningen indbydes til deltagelse, foreslås at formand og næstformand deltager.

BESLUTNING :
Klitsyn afholdes den 05 maj 2001, kl. 09.00. Jens og Per deltager.

PUNKT 5.
På mødet den 14.01.11, punkt  nr. 5 blev det besluttet at der skulle planlægges en Plantedag i efteråret 2011.
Kaj har haft rettet henvendelse til  Klitfoged Erling Christensen om dette, og Erling Christensen indgår gerne i et sådant samarbejde. Det er aftalt at der forsøges at fastsætte plantedagen til lørdag 10 september 2011.
Kaj orienterer om henvendelsen til Erling Christensen.

BESLUTNING :
Plantedag fastsættes til lørdag den 10 september 2011.fra kl. 09.00-13.00.
Kaj udarbejder materiale vedr. arbejdsdagen .
Materialet udleveres på Generalforsamlingen.

PUNKT 6.
Drøftelse af arbejdsopgaver i forbindelse med afholdelse af Generalforsamlingen.

BESLUTNING :
Kaj snakker med Leif Lund vedr. dirigent. Ella og Inge foretager registrering. Per tjekker af med Sømandshjemmet vedr. mikrofon.

PUNKT 7.
Drøftelse af arbejdsdagen den 04 juni 2011. Kaj orienterer om planlægningen af dagen.

BESLUTNING : Det præciseres af arbejdsdagen er lørdag den 04 juni 2011. Kaj udleverer materiale vedr. arbejdsdagen på Generalforsamlingen.


PUNKT 8.  
Eventuelt. Ingen punkter.

Mødet slut kl. 11.30.

14.1.2011

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET I GRUNDEJERFORENINGEN HAVKLIT DEN 14 JANUAR 2011.

MØDESTED HOS KRESTEN VESTKLITVEJ 33, KL 09.00.

PUNKT  1.
Grundet Kjelds udtræden af bestyrelsen, har der den 15-16. 12.10 været afholdt et mailmøde, og bestyrelsen har konstitueret sig som følger.
Per Eskildsen                               Formand
Aksel Hornstrup                         Næstformand
Kresten Toft                                 Kasserer og ansvarlig for hjemmesiden
Jytte Andersen                           Sekretær
Kaj Pedersen                               Indtrådt i bestyrelsen

BESLUTNING :
Til  efterretning.

PUNKT 2.
Gennemgang af regnskabet for 2010 for henholdsvis Grundejerforeningen og Vejfonden.
Kresten udleverer og gennemgår regnskaberne

BESLUTNING :
Bestyrelsen godkendte regnskaberne og indstiller dem til godkendelse på den kommende generalforsamling. Der fremlægges forslag til uændret kontingent til grundejerforeningen.

PUNKT 3.
Fornyet behandling af punkt 1 på mødet den 18.09.10. vedr. om gul farve på udvendig beklædning er i overensstemmelse med Lokalplanens bestemmelser.

RKSK  har svaret at gul farve på udvendig beklædning er i overensstemmelse med Lokalplanens bestemmelser.

Der ønskes en drøftelse vedrørende bestyrelsens viden / konstateringer om forhold som strider mod lovgivningen eller Lokalplanens bestemmelser.

BESLUTNING :
Sagen henlægges.

PUNKT 4.

Fornyet behandling af punkt 7 på mødet den 18.09.10. vedr. Genvej næste etape.

Kjeld har undersøgt ved RKSK om der er afsat midler til asfaltering af RKSK andel af Vestkyststien i vort område. Det gælder strækningen på Havklitvej, fra Genvej og til  Milevej. RKSK andel udgør 40% af udgifterne og Grundejerforeningens andel 60%.

Svaret fra RKSK er ikke fuldstændig entydig, men det ser ud til at pengene er afsat.

Der er efterfølgende rettet henvendelse til RKSK Vejafdelingen, for at høre :
-
om der er afsat midler til RKSK andel af asfaltering af Vestkyststien i 2011.
- om RKSK vil fortsætte med at  vedligeholde Vestkyststien i vejens fulde bredde. 
- om RKSK  har afsat midler til asfaltering af Vestkyststien  på et eventuelt senere udførelsestidspunkt.

Kjeld har ligeledes rettet henvendelse til Sammenslutningen for at høre om Vejfonden lovligt kan optage et lån til ovennævnte arbejder.
Svaret fra Sammenslutningen er så vagt at det ikke kan bruges.

BESLUTNING :
På Generalforsamlingen i 2011 fremlægges et forslag til asfaltering af Genvej i 2012.

PUNKT 5.
Der har den 4 november 2010 været gennemgang af det arbejde som Grundejerforeningens medlemmer udførte Kr. Himmelfartsdag. Ved gennemgangen deltog en repræsentant fra Skov og Naturstyrelsen, Kaj og Per, Aksel var forhindret grundet anden mødeaktivitet.

Kaj vil orientere om gennemgangen og komme med et oplæg til det videre arbejde jvf. punkt 18 fra mødet den 18.09.10.

Til arbejdsdagen skal vi have uddelegeret arbejdsopgaverne, Kaj kommer med et forslag. Ligeledes skal vi have fastsat et max beløb til forplejning, og et max beløb, hvis vi selv skal betale for hø og ris.  

På bestyrelsens møde den 18.09.10, punkt 15 blev det besluttet at udlægge grus på nogle nærmere angivne stier.

Skal denne aktivitet medtages på arbejdsdagen, eller skal arbejdet udføres ved entreprenør ?

Kaj vil komme med et oplæg til en eventuel plantedag i sensommeren eller i efterårsferien.

BESLUTNING :
Kr. Himmelfartsdag den 04 Juni er arbejdsdag, Kaj sørger for planlægning.
Der afsættes 8000 kr. til indkøb af materialer.
Der afsættes 3000 kr. til bespisning.
Plantedag planlægges til efteråret af Kaj.
Der afsættes 2000 kr. til bespisning.
Jytte står for bespisning.

PUNKT 6.
Generalforsamling 2011.

Vi skal have fastlagt hvem der gør hvad i forbindelse med afholdelse af Generalforsamlingen. Sømandshjemmet i Hvide Sande er reserveret .

BESLUTNING :
Jytte rundsender indbydelser og invitationer til arbejdsdagen til medlemmer og ikke medlemmer.
Kresten sørger for reviderede regnskaber for Grundejerforeningen og Vejfonden.
Start på Generalforsamlingen kl. 09.30.
Forplejning som sidste år.

PUNKT 7.  
Eventuelt.

BESLUTNING :
Næste møde den 19 marts kl. 09.00 hos Per.

Mail konstituering 16.12.10

Der har i dagene 15. - 16.12.10 været afholdt møde via mail.

I forbindelse med Kjeld Bogetofts meddelelse om udtræden har bestyrelsen konstitueret sig som følgende:

Per Eskildsen, formand
Aksel Hornstrup, næstformand
Kresten Toft, kasserer og ansvarlig for hjemmeside
Jytte Andersen, sekretær

Kaj Pedersen er som første suppleant indtrådt i bestyrelsen.

Møde 18.9.10

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. september 2010
På Sømandshjemmet i Hvide Sande kl. 09.30

Kaj Pedersen indtræder som bestyrelsesmedlem i stedet for Jytte som har meldt afbud i dag.
1.Punkt  5 fra sidste møde (anmeldelser af ulovligheder til RKSK). 
   
Beslutning : 
   
Kjeld orienterede om, at Sammenslutningens holdning er, at konstaterede ulovligheder skal anmeldes til RKSK. 
   
Der rettes henvendelse til RKSK for at høre om farven gul på udvendig beklædning er i overensstemmelse med Lokalplanens bestemmelser.  

2. Stramning af proceduren på generalforsamlingen, når forslag skal behandles. Vedtægterne skal overholdes. Indlæg, som ikke er rettidigt indkommet, henvises til punktet eventuel.
Beslutning :
Vedtægternes bestemmelser skal overholdes.
Proceduren opstrammes.

3. Vedtægtsændringer? Evt. omtale af bestyrelsesansvarsforsikring.
Beslutning :
Der foretages ikke ændring af Vedtægterne.
På Generalforsamlingen i 2011 nævnes det i formandens beretning, at der er tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring.

4. Konstituering efter generalforsamling. Forslag om, at kun bestyrelsesmedlemmer deltager.
Beslutning :
Konstituering af bestyrelsen foretages alene af de 5 bestyrelsesmedlemmer. 

5. Lokalplaner ? Henvises til Sammenslutningens hjemmeside.
Beslutning :
Lokalplanerne i RKSK kan findes på Sammenslutningens hjemmeside alternativt på RKSK hjemmeside.

6. Skal bestyrelsen have forslag parat til generalforsamlingen og hvorledes skal de se ud.
Beslutning :
Formanden opfordrer til fremsendelse af punkter som skal med på Generalforsamlingen i 2011.

7. Genvej næste etape?
Beslutning :
Der laves et forslag til godkendelse på Generalforsamlingen i 2011 om asfaltering / DOB på Genvej.
Det undersøges ved RKSK om kommunen eventuelt vil deltage i udførelse, asfaltering, af Havklitvej ( Vestkyststien ) i 2011.
Kjeld undersøger ved Sammenslutningen om Vejfonden lovligt kan optage lån. 

 
8. Møde med udlejningsbureauerne. Kjeld

Beslutning :
Kjeld orienterede om mødet. 

9. Afholdt møde vedrørende dagrenovation. Per
Beslutning :
Per orienterede om mødet. 

10. Orientering om udskiftning af dæksler. Per

Beslutning :
Per oplyste at dæksler over 40 kg. skal udskiftes.
Sammenslutningen arbejder på et fælles indkøb.
 11. Nedsivningsanlæg. Per
Beslutning :
Per orienterede om bestemmelserne for nedsivningsanlæg. 

12. Støvbinding. Kommunens indsats/grundejerforeningens indsats.

Beslutning :
Grundejerforeningen støvbekæmper ikke. 

13. Grus depot.

Beslutning :
Depotet på Havklitvej fyldes inden så længe. 

14. Stabilgrus på stierne ved nedgangenes start. Per

Beslutning :
På de første ca. 25 m. udlægges stabilgrus og på stierne fra Vestklitvej til Havklitvej repareres stierne også med stabilgrus.  

15. Indsamling og opbevaring af rebstiger?
Beslutning :
De udvendige rebstigerne rulles sammen og opbevares på den indvendige side af klitterne. Kresten er tovholder.
De indvendige rebstiger bliver liggende.

16. Lokalebestilling til generalforsamlingen  Skærtorsdag.

Beslutning :
Kjeld bestiller lokaler.

17. Evaluering af arbejdsdagen. Kaj

Beslutning :
Kaj orienterede om dagen, det var en rigtig god dag. 

18. Fastsættelse af evt. ny arbejdsdag i 2011.
Beslutning :
Lørdag efter Kr. Himmelfartsdag DEN 4 JUNI 2011.
Kaj, Aksel og Per laver et oplæg.  

19. Levering af materialer. Gratis eller klubbetalt. Projektets størrelsesorden. Gran, halm og bespisning. Gerne forslag til budget fra Kaj.
Beslutning :
Kaj undersøger. 

20. Sammenslutningens årsmøde på Beach Bowl. Se referat på hjemmesiden i løbet af kort tid.
Beslutning :
Referatet er på Sammenslutningens hjemmeside.

21. Eventuelt.
Kjeld fremviste plakat fra Tryg Fonden.
Kaj spurgte vedr. bredbånd, Per oplyste at der er mulighed for TDC Home Trio.
( EDB, fjernsyn, telefon ). Kresten nævnte en anden mulighed, for nærmere kontakt Kresten.
Kaj forespurgte om det ville være en ide om der laves et fællesprojekt for hele Holmsland, alle grundejerforeninger, RKSK, Kystdirektoratet, Skov og Naturstyrelsen.

Næste møde fredag den 14 januar 2011.
Den 18.09.2010. Per Eskildsen.

Møde 14. maj 2010

1. Kjelds orientering vedrørende Klitsynet den 28 april 2010 blev taget til efterretning.

2. Der er ikke modtaget bemærkninger fra de grundejere som ikke er medlem af Grundejerforeningen vedrørende etablering af OB på den del af Vestklitvej som går fra Fladsbjergvej og til Genvej / Vestklitvej. Per igangsætter arbejdet.

3. Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Den udleverede folder blev gennemgået og det blev drøftet hvorledes folderen kan omdeles. Kjeld tager kontakt til udlejningsfirmaerne for at høre om de vil udlevere folderne til de forskellige udlejere.

5. Kjeld orienterede om det udsendte materiale. Det drøftedes om konstaterede ulovligheder skulle anmeldes til RKSK. Efter en del drøftelse enedes man om at tage sagen op på næste bestyrelsesmøde, samt at Kjeld skulle høre Sammenslutningen om deres holdning til anmeldelser.

6. Der foretages intet i sagen.

7 & 8. Kaj orienterede om hvorledes arbejdsdagen skal forløbe.

9. Der foretages ingen ændringer af vedtægterne. Rettidig indkomne forslag, i Word format,  til behandling på generalforsamlingen lægges på Hjemmesiden.

10 &11. Per redegjorde for brevvekslingen med Vejdirektoratet og det blev vedtaget at henlægge sagen, da ejendommene beliggende ved Havklitvej 1-27 selv forestår vedligeholdelse deres vejenstrækning.

12. Det blev vedtaget at Grundejerforeningen afholder udgifterne til et møde i marts måned med Oksbøl Statsskovdistrikt. I enkeltstående tilfælde kan der efter aftale med formanden afholdes udgifter til møder med samarbejdspartnere

13. Kjeld orienterede om at RKSK støvbekæmper Vestkyststien en gang pr. år.

14. Der indkøbes 2 rebstiger.

15. Kresten sørger for at der tegnes en ansvarsforsikring.  www.nassaufoprsikring.dk

16. Jens orienterede om et privat møde med RKSK vedrørende støvbekæmpning.

NÆSTE MØDE DEN 18 SEPTEMDER 2010.

Per Eskildsen. 14.05.10.

Møde 1.4.10

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Kjeld Bogetoft
Næstformand: Per Eskildsen
Kasserer: Kresten Toft
Sekretær: Jytte Andersen

6. marts 2010

Referat fra bestyrelsesmødet på Sømandshjemmet i

Hvide Sande den 6-3-2010.

 

Dagsorden se mail fra Kjeld d. 26-2-2010.

 

1.     Vi besluttede at droppe jul på klitten, da der kun er afhentet ca. halvdelen af de 50 stk vi købte.   

 

2.      Kjeld tager sig af vin gaver.

 

3.      Kresten orienterede om foreningens økonomi.

 

4.      Kjeld orienterede om rebstiger, han tager kontakt til Leif ang. nedlægnings tidspunkt..

 

5.      Kaj og Aksel orienterede om arbejdsweekend, der blev fastlagt til lørdag d. 15. maj 2010.

 

6-7.  Kjeld og Per orienterede om kommunens svar på vores forespørgsel ang.
     etapevis
asfaltering, af vore veje.
      Brev sendes til ikke medlemmer både før og efter
generalforsamlingen

 

8-9.     Der var intet svar endnu..

 

A.     Fire medlemmer for, et medlem imod, forslaget vedtaget.

 

B.     Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at punkt 1 udføres i 2010.

         Overdragelse af fuldmagt via e-mail er ok.

 

C.     Det blev vedtaget at afstemningen til punkt B, skal foregå skriftlig.

 

10.    Jørgen udsender indbydelse til generalforsamlingen.

 

11.    Forslag til generalforsamlingen om vore veje sendes med indbydelsen.

 

12.    Jytte laver brev til ikke medlemmer.

 

13.    Jørgen sender Kajs brev ang. arbejdsweekend med indbydelsen ud.

 

14.    Det næste bestyrelsesmøder afholdes efter generalforsamlingen d. 1. april 2010.

 

15.    Kaj fortalte om et nyt støvbekæmpelsesmiddel. Se hans mail i går.

1. november 2009

Referat fra bestyrelsesmødet på Sømandshjemmet i

Hvide Sande den 1-11-2009.

 

Dagsorden se mail fra Kjeld d. 26-10-2009.

 

Aksel orienterede om arbejdet i Sammenslutningen.

 

1.     Vi laver 2 forslag til vej vedligeholdelse til næste generalforsamling,
        m2 pris på grus/OB
 belægning.

  2.      Vi tager OB-belægning stykke for stykke, i det om fang vi får
       det godkendt.

4.      Da der eksisterer en venteliste ved RKSK, om at være med i
        arbejdet hvis kommunen lægger
OB-belægning på
       Vestkyststien, hvor den er sammenfaldende med Havklitvej,
       sender bestyrelsen
ansøgning til RKSK om at være med i puljen.

5.    Privatvej til Vestklitvej 6-10, skal vejfonden ikke holde.

6a-b.Per og Kaj laver oplæg til generalforsamlingen ang. en
      arbejdsweekend.

6c.    Vi spørger RKSKs vejbestyrelse om det er ok at vi lægger
        OB belægning, på vore veje.
        
Kjeld og Per laver forespørgelsen.
        Emnet tages op på næse bestyrelsesmøde.

De næs te bestyrelsesmøder er d. 23. januar og
 d. 6. marts 2010, kl. 9.00 på Sømandshjemmet.

 

 Kjeld undersøger om Carl Christian Munk-Nielsen fra
 Kystdirektoratet, kan komme med et 
indlæg
 om vor kyst, på næste generalforsamling.

 7a.   Der er tilbud fra PJP, om at prisen på vedligeholdelse af vore veje er den samme i 2010 som i  år.

7b+c. Der laves brev til ikke medlemmer før næste generalforsamling, Jytte laver forslag til det.

                           

8.      Kjeld sender mail til Poul om de punkt a, b og c.

9.      Se 7a.

10.    Der vil blive lagt rebstiger på østsiden af klitterne ved 3
         nedgange c77, 78 og 79, allerede i år.

         Til næste år vil der blive lagt på vestsiden, disse skal
         fjernes hvert efterår.

  11a.b. Sekretæren skal altid sende udkast af referat til godkendelse i bestyrelsen.

11c.  Modtager formanden/sekretæren ikke indsigelser inden 7 dage betragtes udkastet som godkendt.

  11d.  Nyt referat er gældende med mindre der inden 3 dage kommer protest omkring den aktuelle ret telse.
 Øvrige rettelser kan ikke foretages.

  11e.  Der tegnes ikke forsikring, Kjeld vender dette i Sammenslutningen.

  11f.   Der er etableret kollektiv bankfuldmagt mellem formand
         og kasserer.

11g.  Der var ingen kommentarer til hjemmesiden.

12.    Kjeld tager udklip om bade sikkerhed med til sammenslutningen.

 

9.4.09

Referat fra bestyrelses møde på Hvide Sande Sømandshjem den 9. april 2009.

Bestyrelsens 5 medlemmer fik følgende poster:
Formand: Kjeld Bogetoft.
Næstformand: Aksel Hornstrup.
Kasserer: Kresten Toft.
Web-master: Kresten Toft.
Sekretær: Jørgen L. Jørgensen.
Jytte Nordholm Andersen.

Bestyrelsen besluttede at kasser og formand skal godkende betalinger i banken.
Kresten indhenter tilbud på forsikring for bestyrelses ansvar.
Kjeld orienterede om Havklitvej 1 til 29, Per og Kjeld følger op på sagen.
Bestyrelsen skal komme med forslag til belægning af Vestklitvej fra Fladsbjergvej til Genvej, til næste generalforsamling, forslaget skal omfatte både asfalt og evt. anden holdbar belægning,

Klitsyn er torsdag den 14. maj, Jørgen undersøger om han kan komme med.
Kjeld sender forslag til datoer til næste bestyrelses møde.

14.02.09

Fraværende var Lillian.

Dagsorden, se mail fra Kjeld den 11. februar 2009.

1. Vores aftale med RKSK blev fremlagt, der var ingen kommentarer til denne.
2.a Vi gennemgik de forslag der var til vedtægtsændringer, de rettelser der var til disse skulle Kresten tage sig af.
2.b Der var enighed i bestyrelsen om at vi kun skulle være 5. medlemmer.
2.c Vejfonden blev tilføjet i vedtægterne, det tager Kresten sig af.
3. Informationsskrivelsen til medlemmer og ikke medlemmer blev gennemgået, og rettelser her til tager Kjeld sig af.
4. Arbejdsopgaverne på generalforsamlingen blev fordelt.
5. Det blev vedtaget at foreslå uændret kontingent for 2010 på generalforsamlingen.
6. Informationsskrivelsen til ikke medlemmer skal også sendes til Havklitvej 1 til 27.
7. Valg til bestyrelsen blev drøftet.
8. Kjeld svarede Jytte på hendes mail.
9. Der var intet.

14.12.08

Fraværende var Preben og Lilian

Dagsorden, se mail fra Kjeld den 26. november 2008.

1. a Per berettede fra mødet med RKSK kommune, se referat til Kjeld d.12. november. Kommunen vedligeholder Vestkyststien i Havklits fulde brede fra Havklitvej 1 til Milevej. Vores vejfond vil får hele det opkrævede beløb minus opkrævningsbeløb udbetalt.
Kommunen foretager ingen vintervedligeholdelse. Vi må ikke anvende støvbinder.

1. b De 3 fremmødte medlemmer stemte for overtagelse af vejvedligeholdelsen. Der blev orienteret om brev til kommunen om overtagelsen. Det blev herefter bestemt at der skulle sendes brev/e-mail ud om dette, til alle medlemmer sammen med indkaldelse til generalforsamlingen, samt brev til alle ikke medlemmer, brevet skal også lægges på hjemmesiden.
Formanden efterlyser forslag fra bestyrelsen til det brev.

1. c Per Eskildsen og formanden påtager sig kontakten med entreprenøren.
1. d+ PJP foretager arbejdet i 2009. Afregningen vil blive foretaget efter fremsendt afregning, på det
1. e udførte opmålte arbejde.
1. f Opfølges på efterfølgende bestyrelsesmøder.
1. g Tages til efterretning.
1.h Se brev til kommunen.
1. i Der er oprettet bankkonto for vejfonden i Vestjysk Bank. Der vil blive oprettet særskilt regnskab for vejfonden.
1. j Kjeld orienterede om dette.

2. a Der blev vedtaget ændringer af vedtægterne, til vedtagelse på næste generalforsamling, disse tages op til færdigbehandling på næste møde.

2. b Bortfald.
3. Drøftes på næste møde.
4. Kresten orienterede om regnskabet.
5. Forslag til næste møde den 28. februar eller 7. marts, da Preben er her ovre på dette tidspunkt. Jeg vil gerne foreslå den 7 eller 14. marts, da jeg er forhindret den 28. februar.

Med venlig hilsen

Jørgen

20.09.08

Fraværende var Preben og Lilian

Dagsorden, se mail fra Kjeld den 14. september 2008.

1. Jørgen orienterede om generalforsamlingens beslutning om planen for vore veje.

2. Kjeld og Per deltager i møde med kommunen om:

a: Udkast fra kommunen.
b. Vejfond.
c: Støvbinder.
d: Vinter vedligeholdelse.

3. Der skal evt. indhentes ny tilbud på vejvedligeholdelse efter mødet med kommunen. (Vestkyststi)

4. Se punkt 2.

5. Udgår.

6. Flyttet til punkt 8..

7. Aksel orienterede om mødet med kommunen og sammenslutningen.
Orientering på næste generalforsamling om at foreningen vil henvende sig til kommunen, hvis veje ødelægges pga. byggeri, eller lokalplan 44B ikke overholdes.

8. Næste generalforsamling er Skærtorsdag den 09. april 2009, starter kl. 09.00 med kaffe og rundstykker, mødet starter kl. 09.30, se vedtægtsændringer. Kresten og Jytte arbejder videre med vedtægtsændringer, evt. § til vejfond.

9. Der er i øjeblikket ingen fornuftige priser på kabel tv fra you See. Men der findes tilbud på TDCs hjemmeside under privat, (dog ikke Tyske kanaler).

10. Da der ikke var den store interesse for bladet "jul på klitten" dropper vi denne til næste år, den kan købes på Hvide Sande turistkontor.

11. Forslag til forenings aktiviteter fra vore medlemmer ønskes.

12. Kresten undersøger hvor grænsen ligger.

13. Preben ønsker materialer til vores hjemmeside. Næste bestyrelsesmøde planlægges efter mødet med Ringkøbing-Skjern kommune.

26.04.08

Fraværende var Preben og Jytte.

Næste bestyrelsesmøde flyttes til Aksel den 16. august 2008, hvis der er kommet svar fra kommunen ang. vej vedligeholdelse.

Dagsorden, se mail fra Kjeld d. 15. april 2008.

1. Sidste nyt om veje: Se mail fra Kjeld d. 17. april 2008.

2. Drøftes næstegang.

3. Klitsyn: Kjeld & Jørgen deltager.

4. Kresten har taget kontakt til TDC, drøftes næstegang hvis der er kommet svar.

5. Vedtægter revideres inden næste generalforsamling.

6. Forslag fra Kresten.
a. Kjeld, Aksel & Kresten.
b. Bestyrelsen.
c. Bestyrelsen.
d. Kresten laver kort vi kan dele ud.
i. Jørgen forsøger at lave lister over medlemmer og ikke medlemmer.

7. Aksel & Kjeld deltager i mødet med kommunen d. 30. maj 2008.

8. Næste gang drøftes jul å æ klit.

Opfordring fra Fladsbjergvejens grundejerforening, om at vi skulle lave parkeringspladser i vores område blev drøftet, vi blev enige om at sige nej.

16.02.08

Til stede var Kjeld, Aksel og Jørgen, samt suppleant Per Eskildsen.

På generalforsamlingen vil vi fremlægge forslag til vedligeholdelse af vore veje.

A. Tilbud fra kommunen.
B. Vi overtager selv vedligeholdelse af vore veje.

Jørgen sørger for indkaldelse til generalforsamlingen senest i uge 9.
Aksel kontakter Svend Aage om navnet på sidste års dirigent og giver Kjeld besked.
Aksel kontakter Kresten Toft ang. suppleant eller revisor post og giver Kjeld besked.

Jørgen køber stempel.
Forslag til formandens beretning sendes snarest til Kjeld.
Vi er pt. 125 medlemmer.
Preben og Jørgen tager sig af evt. spørgsmål til vedtægterne. Jørgen renskriver dem.

Aksel og Kjeld tager sig af evt. spørgsmål vedr. formandens beretning.

Tilbud fra DanBolig om udsendelse af indkaldelse til generalforsamling blev afslået.

Jørgen sørger for kontrol kuponer og stemmesedler.

Lillian medbringer dagsdato og/eller girokort til evt. nye medlemmer.

Formandens beretning og regnskabet skal ikke med indkaldelsen ud.

Der er klitsyn d. 14. maj 2008, Kjeld tager med, og evt. Jørgen.

17.11.07

Ifølge referatet fra 18. august blev det vedtaget at invitere suppleanter med til møderne.

1: Kjeld gav en redegørelse fra fællesmødet i Søndervig, hvor han har deltaget sammen med Aksel. Kontingentet blev fastsat til kr. 2000,00 pr. år.Kjeld sender elektronisk referat til Preben.
2: Det blev vedtaget at købe 130 stk. af tidsskriftet ” Ywl o æ Klet ”, til kr. 12,00 pr. stk. disse skal afhentes af medlemmerne ved købmanden i Klegod.
3-4: Der blev givet fuldmagt til formanden så han kan følge bevægelser på vores konto. Og han fik lov til at betale regninger i banken, med sit og et andet bestyrelses medlems underskrift.
5: Bestyrelsen fik referat fra Kjelds møde med kommunen, om vore veje.
6: Preben og Aksel sender udkast af deres velkomst brev til nye medlemmer, da vi har besluttet at sende velkomst brev til nye husejere.Lillian informerer kommunen om de 3 nye medlemmer som Poull har skrevet om.
7: Kjeld og Jørgen undersøger lokalplan, ang. vedligeholdelse af veje ved nybyggeri og ombygning.
8: Sat i bero indtil videre.
9: Kjeld kontakter kommunen ang. diger i vores område.
10: Kjeld sender formands orientering til Preben.
11: Aksel fik svar på sine spørgsmål af Lillian. Generalforsamlingen afholdes i påsken 2008, det bliver den 20. marts kl. 10.00, på Sandslottet Kjeld bestiller.
12: Vi skal havde en arbejds weekend før den nye sæson, hvor vi ser på hyben og huller på Vestklitvej og Genvej.

5.5.07

Tilstede var alle bestyrelses medlemmer. Samt den afgående formand der var med til de 2 første punkter, kaffe og afleveringsforretning.
Afleveringsforretning med den tidligere formand blev foretaget.
Vi vil prøve at udvide forsøget med muslingeskaller til Vestklitvej, på strækningen fra asfalten til Genvej, samt hele Genvej.
Keld indhenter priser ved PJP Hvide Sande.Preben undersøger tidspunkt for levering.
Fælles arbejdsdage blev luftet. Jørgen kontakter Klitvæsenet ang. halm på nedgangene til havet, samt spørger Holmsland vandværk, om hvem der skal holde brandstandere fri for bevoksning.
Der blev talt om at indkøbe værktøj til fælles opgaver. Preben undersøger priser på køb/leje.Det blev besluttet at bibeholde den nuværende skiltning på 20 km. i området. Udgifter til afholdelse af bestyrelsesmøder betales med kr.100,00 pr. gang. Administrationsudgifter betales mod kvittering. TDC har i øjeblikket tilbud på bredbånd. Hjemmesiden skal være et fast punkt på dagsordenen.
Keld laver forslag til et brev, der skal sendes til ikke medlemmer.

8.4.07

De 5 bestyrelses medlemmer fik følgende poster.
Formand: Kjeld Bogetoft.
Næstformand: Aksel Hornstrup.
Kasserer: Lilian Dyg Pedersen.
Web-master: Preben Husted.
Sekretær: Jørgen L. Jørgensen.
Aksel foretager overdragelse forretning med Poul.
Det blev besluttet at oprette en hjemmeside, med bestyrelses medlemmernes billeder, e-mail og sommerhus adresser.
Der skal også lægges referat fra generalforsamlingen på.
Denne side skal Preben stå for.
Det blev vedtaget at referat fra generalforsamlingen kun skulle sendes til medlemmerne.
Jørgen skal lave en liste over disse. Kjeld sender sit materiale fra IT udvalget til Preben.
Der blev talt om at udlægge muslingeskaller på Genvej, som et forsøg. Keld undersøger priser og diverse i Esbjerg.
Næste møde blev fastsat til lørdag den 5. maj, kl. 10.00, hos Kjeld på Havklitvej 16.

1.4.07

Referat fra Bestyrelsesmøde søndag d. 01.04.07.
Mødet afholdt hos formanden på Havklitvej 141, Klegod.
Tilstede var:
Aksel Hornstrup, Lillian Dyg Pedersen, Sv. Å. Pedersen, Poul Erik Skræm. Endvidere var Preben Husted, Vestklitvej 40, inviteret, som konsulent i spørgsmål om vejen, i kraft af hans funktion, som byrådsmedlem i Greve Kommune.

De dårlige veje blev diskuteret, samt mulige løsninger til forbedringer. Bestyrelsen er af den opfattelse, at kommunen, af økonomiske grunde, må påtage sig jobbet foreløbig.
Kommentarer fra revisionen blev nævnt, og kasserer gør rede herfor på gen. fors.

Valg til bestyrelsen: Sv. Å. Pedersen og Poul Erik Skræm ønsker ikke genvalg. Her skal vælges to nye.
Formand Poul Lützhøft afleverede et brev til næstformand Aksel Hornstrup, til oplæsning på gen. fors. hvori han oplyser at han trækker sig som formand, og af bestyrelsen, med øjeblikkelig virkning, et år før periodens udløb, af helbredsmæssige årsager.
Poul kontakter 1. suppleant, Jørgen Lerberg Jørgensen, og beder denne om at møde kl. 09.00 på torsdag, én time før mødet, for at få en orientering.
Indkomne forslag: Preben Husted, Vestklitvej 40, foreslår at meddelelser, brev etc. fremsendes pr. mail, til de som har en sådan, og vil acceptere denne form.
Mange har allerede oplyst mail adresse, og bestyrelsen bakker ideen op.
Suppleanterne Jørgen L. Jørgensen og Vivian Edlund kontaktes og forbedres på indtræden i bestyrelsen.
Mødet hævet.
Referat skrevet af den afgående formand