Grundejerforeningens love
Stiftet den 20. maj 2002

Grundejerforeningen er stiftet mandag d. 20. Maj, 2002   

Foreningen er medlem af Sammenslutningen af grundejerforeningen på Holmsland Klit.

Vedtægter for

Grundejerforeningen Havklit.

 

§ 1.   Foreningens navn er Grundejerforeningen Havklit.

 

§ 2.   Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser i almindelighed, samt vedligeholdelse af vore veje.


§ 3.   Enhver, der ejer grund med adresse på Vestklitvej, Genvej, Havklitvej og Milevej, kan optages som medlem.

 

§ 4.   Foreningens kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling for et år af gangen. Medlemskab af Grundejerforeningen Havklit opnås ved den årlige indbetaling af kontingent. Stemmeret og indflydelse på foreningens arbejde forudsætter indbetalt kontingent.

 

§ 5.   Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen. Således at 2 afgår i lige år, og 3 i ulige år. Hvert år vælges 1 bestyrelses suppleant for 2 år. Genvalg kan finde sted. Den suppleant som har siddet længst er første suppleant.

         Bestyrelsen vælger selv sin formand og fordeler arbejdet mellem sig indbyrdes. Bestyrelsen forvalter foreningens anliggender og råder over dens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

         1. og 2. suppleant kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

 

§ 6.   Formanden sammenkalder bestyrelsen, når han finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. For at bestyrelsen kan være beslutningsdygtig, må mindst 3 medlemmer være til stede. Sagerne afgøres ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Hvis et bestyrelsesmedlem ikke deltager i et bestyrelsesmøde, træder første suppleant ind i hans sted med samme rettigheder og pligter på mødet. 2. Suppleant fungerer på samme måde, hvis mere end et bestyrelsesmedlem ikke deltager i bestyrelsesmødet.

 

§ 7.   Regnskabsåret følger kalenderåret. Til at revidere foreningens regnskab vælger generalforsamlingen blandt medlemmerne uden for bestyrelsen 2 revisorer, hvis valg gælder for 2 år, dog således, at der skiftevis afgår 1 revisor. Genvalg kan finde sted.

 

§ 8.   Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

        

         a) Den årlige generalforsamling afholdes Skærtorsdag formiddag.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter vedtagelse i bestyrelsen, eller når mindst1/5 af medlemmerne fremsender motiveret ønske herom til bestyrelsen.

Enhver generalforsamling indvarsles med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden. E-mail betragtes som skriftlig.

 

         b) Dagsorden for ordinære generalforsamlinger skal mindst indeholde følgende punkter.

 

1.       Valg af dirigent.

2.       Beretning om foreningens virksomhed.

3.       Aflæggelse af det reviderede regnskab.

4.       Valg af medlemmer til bestyrelsen, jfr. § 5.

5.       Valg af revisor, jfr. § 7.

6.       Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.

7.       Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling skal være formanden skriftligt i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

Ved stemmeafgivning på generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Har samme ejer mere end en grund, kan der højst afgives 2 stemmer. Det forudsætter dog, at der er tegnet medlemskab for mindst 2 grunde i Grundejerforeningen.

 

Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt. Dog kan et medlem foruden egen stemme / stemmer højst afgive 2 stemmer ved fuldmagt.

 

Forelagte sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til ændring af foreningens vedtægter, at mindst 1/3 af medlemmerne er repræsenteret, og at vedtægtsændringen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Er der mindre end1/3 af medlemmerne tilstede, indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 7 dages varsel. Denne forsamling vil være beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer – dog kræves det fortsat, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 9.   Foreningens ophævelse kan alene vedtages på en dertil indkaldt generalforsamling, hvor

         mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for. Er     vedkommende generalforsamling i henhold til ovenstående ikke beslutningsdygtig, indkaldes

         til en ny generalforsamling inden 1 måned. Spørgsmålet kan her afgøres uden hensyn til   antallet af fremmødte men med 2/3 flertal.

 

         I tilfælde af foreningens ophævelse træffer generalforsamlingen beslutning om, hvorledes                      en eventuel formue skal anvendes. Beslutningen træffes ved almindelig flertal.

 

§ 10.Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage justeringer af grundejerforeningens vedtægter, som måtte være nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægts ændringer følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne ændringer.

 

§ 11.Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser. Foreningen hæfter alene med den tilvejebragte fællesformue.

         Ved udtræden har medlemmerne intet krav på deres andel af foreningens fællesformue.

         Udmeldelse kan kun ske skriftligt ved årets udgang med mindst 3 måneders varsel.

 

 

         § 12 er fjernet og § 2 er ændret på bestyrelsesmødet den 6. oktober 2012.

 

         Bestyrelsen.