Referater
18. april 2019
Referat af afholdt ordinær generalforsamling 2019.

29. marts 2018

1. Valg af dirigent.
Leif Lund blev foreslået og valgt.
Dirigenten takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning.

Per aflagde Bestyrelsens beretning og der blev orienteret om Bestyrelsens arbejde, herunder at det er besluttet at, al Information fra Sammenslutningen lægges ukommenteret på Grundejerforeningens hjemmeside.

Der blev orienteret om vejvedligeholdelsen af grusvejene i vort område, at det er Ringkøbing-Skjern Kommune som skal vedligeholde den del af Vestkyststien som er sammenfaldende med Havklitvej. RKSK er i gang med at nedklassificere hovedparten af offentlige stier til Private Fællesstier. I vort område vil det sige at lodsejere lang den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien vil blive pålagt vedligeholdelsen. Der vil i løbet af foråret blive udlagt grus depoter på Vestklitvej og Havklivej til fri benyttelse til opfyldning af de huller som måtte opstå på grusvejene Bestyrelsen har besluttet at Grundejerforeningen støvbekæmper Milevej og Vestklitvej 1-2 gange hvert år, den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien støvbekæmpes 3 gange pr. år. På stierne mod havet har bestyrelsen besluttet at der skal udlægges hø på stierne mod havet.

Der blev orienteret om at RKSK er i gang med at revidere Spildevandsplanen for 2019-2027. Af det foreløbige materiale fremgår at man fra 2020 forventer at begynde kloakering på Klitten startende nord for Søndervig. Af materialet fremgår at kloakering syd for Søndervig først forventes at starte efter 2028.

Der blev opfordret til at følge med på Sammenslutningens hjemmeside hvor der udlægges nyheder fra RKSK.

Med hensyn til havvindmøller orienterede Per om at myndighedsopgaver er overgået fra EnergiNet Til Energistyrelsen pr. 1 januar 2018.

I øvrigt blev der henvist til hjemmeside, hvor Bestyrelsens beretning er udlagt.

Beretningen blev godkendt af Generalforsamlingen.

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
Kresten gennemgik det reviderede regnskab for 2017 for såvel Vejfond som Grundejerforeningen Havklit. Regnskaberne blev godkendt. Kontingent til Grundejerforeningen og vejfond blev foreslået uændret og godkendt for 2019.


4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jvf. §. 5.

Niels Kjeldtoft og Per Eskildsen blev genvalgt til bestyrelsen for en 2 årig periode.

Som 1`ste suppleant blev genvalgt : Lisbeth Baltzer for en 2 årig periode.

5. Valg af revisor : Genvalgt for en 2 årig periode blev: Svend Aage Jensen Vestklitvej 17.

6. a. Forslag fra bestyrelsen : Ingen.
    b. Forslag fra medlemmer : Ingen.

7. Eventuelt.


13. april 2017

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Havklit den 13 April 2017.


1. Valg af dirigent.
Leif Lund blev foreslået og valgt.
Dirigenten takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning.

Per aflagde Bestyrelsens beretning og der blev orienteret om Bestyrelsens arbejde, herunder at det er besluttet at, al Information fra Sammenslutningen lægges ukommenteret på Grundejerforeningens hjemmeside.

Der blev orienteret om vejvedligeholdelsen af grusvejene i vort område, at det er Ringkøbing Skjern Kommune som skal vedligeholde den del af Vestkyststien som er sammenfaldende med Havklitvej. Bestyrelsen har besluttet at Grundejerforeningen støvbekæmper Milevej og Vestklitvej 1-2 gange hvert år, den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien støvbebæmpes 3 gange pr. år. På stierne mod havet har bestyrelsen besluttet at der skal udlægges lidt grus på den første del fra sommerhusene, derefter udlægges der hø. Der blev opfordret til at følge med på Sammenslutningens hjemmeside hvor der udlægges nyheder fra RKSK.

Med hensyn til havvindmøller orienterede Per om at Bestyrelsen allerede i oktober 2014, overlod Sammenslutningen at kommentere sager vedrørende møllerne til rette myndighed.

I øvrigt blev der henvist til hjemmeside, hvor Bestyrelsens beretning er udlagt.

Beretningen blev godkendt af Generalforsamlingen.

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
Kresten gennemgik det reviderede regnskab for 2016 for såvel Vejfond som Grundejerforeningen Havklit. Regnskaberne blev godkendt. Kontingent til Grundejerforeningen og vejfond blev foreslået uændret og godkendt for 2018.


4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jvf. §. 5.


Kresten Toft, Jørgen Laursen og Christer Swan blev genvalgt til bestyrelsen for en 2 årig periode.

Som 2`den suppleant blev genvalgt : Svend- Erik Graversen for en 2 årig periode.


5. Valg af revisor : Genvalgt for en 2 årig periode blev blev: A.C.Vejgaard Vestklitvej 5.


6. a. Forslag fra bestyrelsen : ingen.
    b. Forslag fra medlemmer : Der var et forslag vedrørende havvindmøller som blev trukket tilbage.


7. Eventuelt. Der var en del snak om havvindmøller, herunder værditab af ejendommene når vindmøllerne er opstillet ud for kysten fra Søndervig og til Hvide Sande. Flere tilkendegav at de havde søgt om erstatning hos Energinet.dk

Det blev lovet at der i løbet af foråret vil blive placeret en ”dynge” grus ud for ejendommen Milevej 15 til udlægning i huller efter regnskyl. 


24. marts 2016

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Havklit den 24 Marts 2016.


1. Valg af dirigent.
Leif Lund blev foreslået og valgt.
Dirigenten takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning.

Per aflagde Bestyrelsens beretning med følgende hovedpunkter. Der blev orienteret om vejvedligeholdelsen, at det er Ringkøbing Skjern Kommune som skal vedligeholde den del af Vestkyststien som er sammenfaldende med Havklitvej. RKSK vil ikke længere støvbekæmpe Vestkyststien, hvorfor bestyrelsen har besluttet at Grundejerforeningen støvbekæmper Milevej og Vestklitvej 1-2 gange hvert år, den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien støvbebæmpes 3 gange pr. år. På stierne mod havet har bestyrelsen besluttet at der skal udlægges lidt grus på den første del fra sommerhusene. Der blev orienteret om at stien over Baggers Dæmning indvies lørdag den 26 marts. At Sammenslutningen af Grundejerforeninger på Klitten`s arbejder med Havvindmøller, herunder at der nu er kommet lidt tvivl om projektets gennemførelse. Grundejerforeningens medlemmer blev opfordret til at aflevere / maile deres mailadresse til per7490@gmail.com , da fremtidig korrespondance vil ske via mail eller ved aflevering af brev på sommerhusadressen. Der blev orienteret om RKSK`s igangværende undersøgelse af en eventuel kloakering på Klitten, og Arbejdsdagen i 2015. Der blev orienteret om Rebstigene, om at det er vigtigt at man ”ryster” dem når man går fra og til stranden, herunder at det har været meget svært at holde dem fri for sand i 2015. Efter lidt snak om grusvejene / asfaltvejene, hastighed på vejene ,skiltning og Rebstigerne blev:

Beretningen blev godkendt af Generalforsamlingen.


3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
Kresten gennemgik det reviderede regnskab for 2015 for såvel Vejkontoen som Grundejerforeningen Havklits konti. Kontingent til Grundejerforeningen og vejfond blev foreslået uændret i 2017.

De to regnskaber og de uændrede kontingenter til Grundejerforeningen, og Vejfonden blev godkendt af Generalforsamlingen.

4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jvf. §. 5.


Niels Kjeldtoft og Per Eskildsen blev genvalgt til bestyrelsen for en 2 årig periode.

Som 1`ste suppleant blev genvalgt : Lisbeth Baltzer for en 2 årig periode, og som 2 den suppleant blev valgt : Svend-Erik Graversen Vestklitvej 31 for 1 år.
5. Valg af revisor : Genvalgt for en 2 årig periode blev blev: Svend Aage Jensen, Vestklitvej 17.


6. a. Forslag fra bestyrelsen : ingen.
b. Forslag fra medlemmer : Ingen.


7. Eventuelt. Der blev talt hastighed på grusvejene, standarden på grusvejene og bedre skiltning. Der blev udleveret en seddel med orientering om at man skal ”ryste”Rebstigerne når man går fra og til stranden.2. april 2015

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Havklit den 02 april 2015.


1. Valg af dirigent.
Leif Lund blev foreslået og valgt.
Dirigenten takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning.
Per aflagde Bestyrelsens beretning med følgende hovedpunkter. Der blev orienteret om vejvedligeholdelsen, at det er Ringkøbing Skjern Kommune som skal vedligeholde den del af Vestkyststien som er sammenfaldende med Havklitvej. RKSK vil ikke længere støvbekæmpe Vestkyststien, hvorfor bestyrelsen har besluttet at Grundejerforeningen støvbekæmper Milevej og Vestklitvej ultimo juni hvert år, den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien støvbebæmpes 3 gange pr. år. På stierne mod havet har bestyrelsen drøftet om der skulle udlægges lidt grus på den første del fra sommerhusene. Der blev orienteret om Sammenslutningen af Grundejerforeninger på Klitten arbejder med Havvindmøller. Grundejerforeningens medlemmer blev opfordret til at aflevere / maile deres mailadresse til
eop@mail.dk . Al fremtidig korrespondance vil ske via mail eller ved aflevering af brev på sommerhusadressen.

Beretningen blev godkendt af Generalforsamlingen.

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
Kresten gennemgik det reviderede regnskab for 2014 for såvel Vejkontoen som Grundejerforeningen Havklit`s konti. Kontingent for Grundejerforeningen og Vejfonden blev foreslået uændret i 2016

De to regnskaber og de uændrede kontingenter til Grundejerforeningen og Vejfonden blev godkendt af Generalforsamlingen.

4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jvf. §. 5.
Kresten Toft, Christer Swan og Leif Arnvig blev genvalgt til bestyrelsen.

Som suppleant blev genvalgt : Jørgen Lauersen
5. Valg af revisor
Genvalgt for en 2 årig periode blev A.C.Vejgaard og for en1 år blev Svend Aage Jensen, Vestklitvej 17, valgt.


6. a. Forslag fra bestyrelsen : ingen.
b. Forslag fra medlemmer : Ingen.


7. Eventuelt. Der blev talt lidt om udlejning af sommerhuse, og lidt om løst og fast.


17. april 2014
 

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Havklit den 17 april 2014.


1. Valg af dirigent.
Leif Lund blev foreslået og valgt.
Dirigenten takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning.

Per aflagde Bestyrelsens beretning med følgende hovedpunkter. Orientering om bestyrelsens arbejde i hovedpunkter, herunder af de fleste beslutninger bliver truffet via mailmøder. Herefter blev der orienteret om vejvedligeholdelse, at det er Ringkøbing Skjern Kommune som skal vedligeholde den del af Vestkyststien som er sammenfaldende med Havklitvej. Det blev nævnt at Ringkøbing Skjern Kommune ikke længere vil deltage i asfaltering / OB på den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien. Der støvbekæmpes 2 gange om året på den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien. Ringkøbing Skjern Kommune udfører og bekoster støvdæmpning på den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien ultimo juni og resten udføres og bekostes af Grundejerforeningen Havklit. Vestklitvej og Milevej støvbekæmpes ultimo juni, udgiften hertil afholdes af Grundejerforeningen. Der blev orienteret om Sammenslutningen af Grundejerforeninger på Klittens arbejder med Havvindmøller og pjece vedrørende hunde i sommerhusområdet. For at hjælpe Bestyrelsen blev sommerhusejerne opfordret til at aflevere / maile deres mailadresse til eop@mail.dk. Samt at deltage i Arbejdsdagen den 31 maj 2014, mere info på hjemmesiden.

Beretningen blev godkendt af Generalforsamlingen.

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
Kresten gennemgik det reviderede regnskab for 2013 for såvel Vejkontoen som Grundejerforeningen Havklit`s konti.

De to regnskaber blev godkendt af Generalforsamlingen.

4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jvf. §. 5.
Per Eskildsen og Niels Kjeltoft blev genvalgt til bestyrelsen.

Som 2` suppleant blev genvalgt : Lisbeth Baltzer

5. Valg af revisor
Genvalgt for en 2 årig periode blev Elsebeth Jørgensen.


6. a. Forslag fra bestyrelsen : ingen.
b. Forslag fra medlemmer : Ingen.


7. Eventuelt.Der blev talt lidt om udlejning af sommerhuse, vejvedligeholdelsen og lidt løst og fast.

Dirigenten sluttede af med at takke forsamlingen for god ro og orden


28. marts 2013
 

 

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Havklit den 28 marts 2013


1. Valg af dirigent.
Leif Lund blev foreslået og valgt.
Dirigenten takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig

2. Formandens beretning.

Per aflagde Bestyrelsens beretning med følgende hovedpunkter.
Veje hvor det blev pointeret at der støvbekæmpes 2 gange om året på den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien. Ringkøbing Skjern Kommune udfører og bekoster støvdæmpning på den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien ultimo juni og resten udføres og bekostes af Grundejerforeningen Havklit. Vestklitvej og Milevej støvbekæmpes ultimo juni, udgiften hertil afholdes af Grundejerforeningen.

Ændring af Foreningens vedtægter § 2 og sløjfning af § 12.

Møde i Sammenslutning hvor det blev nævnt at der skal etableres en sti rund om Ringkøbing Fjord. Forhold vedrørende renovation. At der skal etableres møller i havet mellem Hvide Sande og Søndervig.Hele beretningen er udlagt på foreningens hjemmeside
www.Havklitgrundejerforening.dk

Beretningen blev godkendt af Generalforsamlingen.

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
Kresten gennemgik det reviderede regnskab for 2012 for såvel Vejkontoen som Grundejerforeningen Havklit`s konti.

De to regnskaber blev godkendt at Generalforsamlingen.

4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jvf. §. 5.
Christer Swan, Leif Arnvig og Kresten Toft blev genvalgt til bestyrelsen.

Som suppleanter blev valgt : Jørgen Laursen 1`suppleant Lisbeth Baltzer 2`suppleant

5. Valg af revisor
Genvalgt for en 2 årig periode blev A.C.Vejgaard.


6. Forslag fra bestyrelsen vedr. ændring af kontingent til såvel Grundejerforeningen som Vejfonden.
a. Forslaget fra Bestyrelsen vedrørende ændring af kontingent for såvel Grundejerforeningen som Vejfonden blev godkendt som følger :

Vejfond : Helårsbeboelse ændres fra 438,75 kr/år til 450.00 kr/år. Fritidshuse ændres fra 338,70 kr/år til 400,00 kr/år. Ubebygget grund ændres fra 112,50 kr/år til 125 kr/år.

Grundejerforeningen Havklit: Kontingent ændres fra 200,00 kr/år til 120 kr/år.

Begge med virkning fra den 01.01.2014.b. Forslag fra medlemmer.

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer af Grundejerforeningen.
7. Eventuelt.

Dirigenten sluttede af med at takke forsamlingen for god ro og orden


05. april 2012

Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen Havklit den 05 april 2012.

1. Valg af dirigent.
Valg af dirigent. Leif Lund blev foreslået og valgt.
Dirigenten takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig

2.
Formandens beretning.
Per aflagde Bestyrelsens beretning med følgende hovedpunkter.
Veje hvor det blev pointeret at der støvbekæmpes 3 gange om året på vejene Genvej og den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien. Ringkøbing Skjern Kommune udfører og beskoster støvdæmpning på den del af Havklitvej som er sammenfaldende med Vestkyststien ultimo juni og resten udføres og bekostes af Grundejerforeningen Havklit.

Kystsikring hvor der blev orienteret om at Sammenslutningen af Grundejerforeninger på Klitten er løbende kontakt med såvel Ringkøbing Skjern Kommune som Kystdirektoratet for at få sikret forstranden og klitterne efter de hårde vinterstorme ved årsskiftet.

Affald hvor det blev nævnt at Arbejdstilsynets krav med hensyn til standpladser for renovationssække og containere skal overholde de krav som er beskrevet i det hæfte som Ringkøbing Skjern Kommune har udsendt til samtlige grundejere i sommerhusområderne på Klitten vedrørende ” Grundejernes forpligtelser i sommerlandet”

Hele beretningen er udlagt på foreningens hjemmeside
www.Havklitgrundejerforening.dk

Sammenslutningen af Grundejerforeninger på Klittens hjemmeside

http://www.sam-grund-holmsland.dk/


Under den efterfølgende kommentering af beretningen blev det nævnt at der mangler skiltning til havet ved Havklitvej nrne. 43-65, nedgang nr. 77.
Beretningen blev herefter godkendt af Generalforsamlingen.

3.
Aflæggelse af det reviderede regnskab.
Kresten gennemgik det reviderede regnskab for 2011 for såvel Vejkontoen som Grundejerforeningen Havklit`s konti.

De to regnskaber blev godkendt at Generalforsamlingen.

4.
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jvf. §. 5.
Efter en del tumult hvor Kaj og Jytte trak sig fra Bestyrelsen og hvor Aksel meddelte at han ikke ønskede genvalg blev Per Eskildsen og Niels Kjeldtoft valgt for 2 år. Christer Swan blev valt for en 1 år.

Herefter blev Bestyrelsen bemyndiget til selv at finde yderligere 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter.

Efter Generalforsamlingens aftaltes med Leif Arnvig at han indtræder i Bestyrelsen for en 1 årig periode.

Herefter er bestyrelsen fuldtallig, men der mangle 2 suppleanter.

5. Va
lg af revisor
Valgt til Revisor for en 2 årig periode blev Elsebeth Jørgensen.

6. Forslag fra bestyrelsen vedr. OB / asfaltering af Genvej.
a. Forslaget fra Bestyrelsen vedrørende asfaltering / OB af Genvej når der midler på Grundejerforeningen Havklit`s og Vejfondens konti , blev godkendt.

b. Forslag fra medlemmer.
Der var forslag fra en grundejer vedrørende opsætning af et ”spejl” ved Genvejs tilslutning til Havklitvej. Forslaget blev forkastet at Generalforsamlingen.

7. Eventuelt.
Under evt. var der en del snak om kystsikringen og det blev aftalt at Bestyrelsen til Generalforsamlingen i 2013 skulle prøve at få Kystdirektoratet og formanden for Sammenslutningen til at give et indlæg om kystsikringen i vort område.

Dirigenten sluttede af med at takke forsamlingen for god ro og orden


21. april 2011
 

Generalforsamling på Hvide Sande Sømandshjem.Skærtorsdag d. 21.4.11. Kl. 9,30

Generalforsamlingen startede med kaffe og rundstykker. Kl. 9,00

9,30 Formand Per Eskildsen bød velkommen.

1. Valg af dirigent. Leif Lund blev foreslået og valgt.
Dirigenten takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

2. Formanden aflagde beretning.
Der henvises til hjemmesiden.
Beretningen blev godkendt.

3. Aflæggelse af revideret regnskab
Kasserer Kresten Toft fremlagde og gennemgik regnskabet for hhv. Grundejerforening og Vejfond. Regnskaberne blev godkendt.

4. Valg af medlemmer og supl.. til bestyrelsen til bestyrelsen
Kresten Toft: Genvalgt
Jytte Nordholm Andersen: Genvalgt
Kaj Pedersen: Genvalgt

1. Suppl.
Jens Lind genvalgt
2. Suppl.
Steen Andersen. Nyvalgt (valgt for et år)

5. Valg af revisor
A C. Vejgård genvalgt

6a Forslag fra bestyrelsen:
Oplæg om udførelse af OB/asfaltbelægning på Genvej i 2012 el. 2013 ialt ca. 1000 m2.

6b Forslag fra medlemmer:
Der var 2 forslag omkring OB belægning,der BEGGE var imod OB belægning.

Formanden oplyste efterfølgende, at bestyrelsen, og de 2 forslagsstillere, havde valgt at trække forslagene tilbage.
Til gengæld, vil bestyrelsen lade udfærdige et spørgeskema, der efterfølgende sendes til ALLE medlemmer.
Dette vil kunne give bestyrelsen en massiv viden, at arbejde videre med.

Generalforsamlingen gav, efter nogen diskussion, bl.a om støvgener, bemynddigelse til spørgeskema.

Forslag 3 fra medlemmer.
Et medlem ønskede fremadrettet udsendt beretning og regnskab sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

Forslaget blev tilbagetrukket, men konklusion var, at beretning lægges på hjemmesiden efter generalforsamlingen. Regnskab fremsendes sammen med indkaldelsen og kan ses på vores hjemmeside allerede ved indkaldelsen.

7. Eventuelt
Kaj Pedersen orienterede om den planlagte arbejdsdag den 4.juni kl. 9,00-13,00 og ligeledes plante/arbejdsdag den 10. Sept.fra 9,00-13,00

Aksel Hornstrup orienterede om tilbud på serviceeftersyn af varmepumper.
Det blev dog oplyst at prisniveau skulle undersøges nærmere.

Dirigenten sluttede af med at takke forsamlingen for god ro og orden

Formanden takkede for fremmødet, og ønskede alle en god påske

Husk :at meddele ny mailadr. til  sekretær Jytte Nordholm Andersen
Mail: jycar@youmail.dk


1. april 2010

Generalforsamlingen på Hvide Sande Sømandshjem Skærtorsdag d. 1. april 2010.

 

Referat.

 

Formand Kjeld Bogetoft bød velkommen.

 

Generalforsamlingen startede med kaffe og rundstykker. Herefter var der foredrag om forholdet ved vores kyst, ved Per Sørensen Kystinspektoratet.

 

1: Valg af dirigent: Leif Lund blev foreslået og valgt.

Dirigenten takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

2: Formanden oplæste beretningen. Aksel Hornstrup fortalte om klitsyn. Et medlem kunne ikke godkende beretningen da han mente at vores formulering af afsnittet med vejene, ved en godkendelse ville give bestyrelsen fuldmagt til at asfaltere alle vore hovedveje, men hvis vi tilføjede at det var bestyrelsens målsætning kunne har godkende beretningen. Herefter tog generalforsamlingen beretningen til efterretning .

Beretningen blev lagt til fri afhentning, den vil også blive lagt på hjemmesiden.

 

3: Kassereren fremlagde regnskabet, der blev godkendt.

 

4: Til bestyrelsen var der genvalg til Aksen Hornstrup, Havklitvej 143, nyvalg til Per Eskildsen, Havklitvej 18.

Suppleanter: Her var der genvalg af Kaj Pedersen, Havklitvej 48, samt nyvalg af Jens Lind, Havklitvej 125, som blev valgt for 1 år. Han er dermed på valg igen i 2011.

 

5: Som revisor var der genvalg til Niels Kjeldtoft, Vestklitvej 20..

 

6a: Bestyrelsens forslag om OB belægning fra Holmsland Klitvej og forbi enden af Genvej blev vedtaget med 37 stemmer for, 10 i mod og 1 blank.

6b: Frede Larsens forslag om OB belægning på hele strækningen fra Holmsland Klitvej til Milevej blev ikke vedtaget, der var16 stemmer for, 30 i mod, 1 blank og 1 ugyldig.

7: Der var intet under eventuelt.

Dirigenten sluttede af med at takke forsamlingen for nogen lunde god ro og orden under generalforsamlingen.

 

Formanden takkede forsamlingen for fremmødet og ønskede alle en god påske.

 

Jer der evt. har skiftet mail-adresse, hører vi gerne fra igen.


2009

Generalforsamlingen på Hvide Sande Sømandshjem Skærtorsdag d. 9. april 2009.

Referat.

Generalforsamlingen startede med kaffe og rundstykker. Her blev forslag til vedtægtsændringer, samt kassererens regnskab omdelt.

Formand Kjeld Bogetoft bød velkommen.

1: Valg af dirigent: Leif Lund blev foreslået og valgt.
Dirigenten takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Herefter var der indvending fra salen om det tidlige starttidspunkt, vi tog herefter en ekstra kop kaffe til kl. var 10.00.

2: Formanden oplæste beretningen. Der var nogle indlæg om vedligeholdelse af vore veje efter nybyggerier. Efter nogen snak om dette var der stemning for Preben Husteds forslag om, at bestyrelsen skulle følge op på hans oplæg til kommunen om, at der skal betales depositum ved byggetilladelser.
Ang. vejvedligeholdelse var der snak om, der skulle indhentes et eller to tilbud fra entreprenører. Formanden gav udtryk for, at det var hans personlige holdning at man holder sig til kun en lokal entreprenør. Efter en kort debat tog generalforsamlingen formandens holdning til efterretning.
Beretningen blev lagt til fri afhentning, den vil også blive lagt på hjemmesiden.

3: Kassereren fremlagde regnskabet, der efter en kort debat, blev godkendt.

4: Til bestyrelsen var der genvalg til Kjeld Bogetoft, Havklitvej 16, nyvalg til Kresten Toft, Vestklitvej 33, og til Jytte Nordholm Andersen, Vestklitvej 30D.

Suppleanter: Her var der genvalg af Per Eskildsen, Havklitvej 18, samt nyvalg af Kaj Pedersen, Havklitvej 48, som blev valgt for 1 år. Han er dermed på valg igen i 2010..

5: Som revisor var der genvalg til A. C. Vejgaard.

6: Vedtægtsændringerne blev godkendt efter en kort debat. Dog blev det foreslået, at bestyrelsen ifremtidensender evt. forslag ud med indkaldelsen, så medlemmerne har bedre tid til at sætte sig ind i disse, hvilket bestyrelsen har taget til efterretning.

7: Der var forslag fra medlemmer om at tage fat i de rette instanser med hensyn til kystsikring i vores område. Ligeledes var der forslag om halm og rebstiger i vore nedgange til havet. Kjeld vil tage kontakt til Skov og Naturstyrelsen om det inden næste klitsyn, som er den 14. maj. Vi vil her deltage med 2 mand. Det blev foreslået at vi sender "Jul på klitten" til alle medlemmer, og at vi evt. lagde 75 stk. op til købmanden til de hurtigste. Til sidst var der forslag om at bruge noget af vores sammensparede overskud til en fest, evt. jubilæumsfest. Der var roser fra forsamlingen til bestyrelsen for dennes arbejde.

Dirigenten sluttede af med at takke forsamlingen for god ro og orden på generalforsamlingen.

Formanden takkede forsamlingen for fremmødet og ønskede alle en god påske.

Hvis du er indstillet på at modtage fremtidige indkaldelser/referater m.m. fra bestyrelsen, på e-mail, så tilkendegiv venligst din accept ved at maile til sekretæren: Jeg accepterer at den fremtidige kommunikation med bestyrelsen foregår via nettet. Angiv venligst sommerhusets adresse: ……… samt mail-adresse:……….... Sendes til Jørgen L. Jørgensen,

lerberg@post10.tele.dk
Jer der evt. har skiftet mail-adresse, hører jeg gerne fra igen.

2008
Generalforsamlingen på Sandslottet Skærtorsdag d. 20. marts 2008.
Referat.
 
Formand Kjeld Bogetoft bød velkommen.
1: Valg af dirigent: Leif Lund blev foreslået og valgt.
Dirigenten takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2: Formand oplæste beretningen. Efter lidt snak om vedligeholdelsen af første del af Vestklitvej og Genvej, blev beretningen godkendt. Beretningen blev herefter omdelt, den vil også blive lagt på hjemmesiden.
3: Da vores kasserer var fraværende p.g.a. sygdom, fremlagde revisor Kresten Toft regnskabet, som også blev omdelt, efter en kort debat, blev regnskabet godkendt.
4: Bestyrelsen spurgte generalforsamlingen om lov til at udvide antallet af bestyrelses medlemmer fra 5 til 6, hvilket blev godkendt.
Herefter ny valgtes Kresten Toft, Vestklitvej 33, Aksel Hornstrup og Jørgen L. Jørgensen blev genvalgt.
Suppleanter: Jytte Nordholm Andersen, Vestklitvej 30, blev nyvalgt som anden suppleant.
5: Niels Kjeldtoft, Vestklitvej 20, blev valgt i stedet for Kresten Toft som revisor.
6: Der var ingen forslag fra medlemmerne.
Bestyrelsen havde 2 forslag ang. vedligeholdelse af vore veje.

Plan 1
Dobbelt OB belægning på del af Vestklitvej, Genvej og Havklitvej i henhold til forslag kr. 1.712,50 pr. grund. Beløbet kan evt. indbetales i to ydelser sammen med ejendomsskatten, hvis kommunen vil gå med til det.
Efterfølgende sker der det, at:
1. Grundejerforeningen etablerer en vejfond og får alle vejbidrag overført fra kommunen til fremtidig vedligeholdelse. Forventet årlig overførsel for ca. 210 grundejere a 300 kr. vil blive 63.000 kr..
2. Der laves aftale med entreprenør PJP i Hvide Sande om vedligeholdelse af de resterende grusveje - det kan sikkert gøres for omkring 10.000 kr. årligt (tilbud på al vedligeholdelse lydende på kr. 18.750 haves).
3. Overskydende midler akkumuleres til fortsat vejvedligeholdelse. Her tænkes på at forsyne Milevej med samme belægning (dobbelt OB), så snart pengene er til det.
4. Veje med OB belægning støver ikke.
5. Vejene forsynes med hastighedsnedsættende bump eller paddehatte.
6. Efterfølgende spørgeskemaundersøgelse med 2/3 problematikken.
7. Kommunen vil/skal fortsat være med til at vedligeholde Vestkyststien.

Plan 2
1. Aftalen med kommunen om vejvedligeholdelse opsiges. Indbetalingerne fra grundejerne i vores område (ca. 63.000 kr.) indsættes i en vejfond, som administreres af grundejerforeningen.
2. Tilbud fra entreprenør PJP i Hvide Sande accepteres. Pris kr. 18.750.
3. Aftalen indebærer, at der høvles 1 – 2 gange på de små stikveje. Ligesom der udlægges stabilt grus i huller. På de store fordelingsveje høvles der 5 – 6 gange og udlægges stabilt grus efter behov.
4. Ekstra udgift til punkterne 5,6 og 7.
5. Vores gode erfaringer med muslingeskaller tænkes videre ført.  Men det er desværre meget svært, at få fat i skallerne.
6. Vejen vil støve ved kraftig udtørring, hvis der ikke køres støvbinder på.
7. Vore veje skal være krumme, vand skal ledes væk i siderne – ind på de omkringliggende grunde. Grundejerens arbejdsopgave.
8. Hastighedsforanstaltninger, som bump og paddehatte ville være gode forhindringer for høj fart, men de kan være vanskelige at vedligeholde på grusvej.

Efter en livlig debat, blev plan 2 vedtaget.

7: Der var roser fra forsamlingen til bestyrelsen for deres arbejde. Der var forslag om at lægge medlemmernes hus numre på vores hjemme side. Dette forslag vil bestyrelsen tage op på førstkommende bestyrelsesmøde.

Dirigenten sluttede af med at takke forsamlingen for god ro og orden på generalforsamlingen.Formanden takkede forsamlingen for en livlig og sober debat. Og ønskede alle en god påske.
Hvis du er indstillet på at modtage fremtidige indkaldelser/referater m.m. fra bestyrelsen, så tilkendegiv venligst din accept ved at maile til sekretæren: Jeg accepterer at den fremtidige kommunikation med bestyrelsen foregår via nettet.
Min hus adresse er…………… Min mail adresse er:……….... Og sendes til Jørgen L. Jørgensen, lerberg@post10.tele.dk
Jer der evt. har skiftet mail adresse hører jeg gerne fra igen.Mvh.Jørgen L. JørgensenSekretær

2007
Næstformanden Aksel Hornstrup (AH) bød velkommen – og oplæste et brev fra formanden Poul Lützhøft, som 8 dage forinden havde meddelt bestyrelsen, at han ville trække sig med omgående virkning af helbredsmæssige årsager. Bestyrelsen kunne kun beklage denne beslutning, men forstod fuldt ud formandens bevægegrunde herfor. Næstformanden takkede på bestyrelsens vegne Poul Lützhøft for det store arbejde, som han havde udført siden foreningens start – dels som initiativtager og tovholder i foreningens opstart og som flittigt arbejdende formand gennem alle årene.
Derefter gik man over til dagsordenens punkt l – valg af dirigent:
Leif Lund blev foreslået og enstemmigt valgt. Dirigenten takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Formandens beretning og dagsorden, som var blevet udsendt sammen med indkaldelsen, blev livligt debatteret – AH besvarede de stillede spørgsmål angående vejenes tilstand/fartbegrænsning/klit- og strandforhold/stier til havet/adgang til Internet/opfølgning hos myndighederne m.v. – Beretningen blev godkendt.
Kasserer Lilian Dyg Pedersen fremlagde regnskabet. – En bemærkning fra revisionen vedr. en mindre udgiftspost i forbindelse med købet af branddaskere blev drøftet – kasserens redegørelse herfor blev accepteret og efterfølgende blev regnskabet enstemmigt godkendt.
Dagsordenens punkt 4 – Valg af bestyrelsesmedlemmer: følgende medlemmer var på valg:
Svend Aage Pedersen og Poul Erik Skram ønskede ikke genvalg.
Lilian Dyg Pedersen, som var villig til at modtage genvalg.
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Lillian Dyg Pedersen. Genvej 6 – genvalgt
Kjeld Bogetoft, Havklitvej 16 og Preben Husted, Vestklitvej 40
Suppleanter:
1. suppleant Jørgen Lerberg Jørgensen på valg i år
2. -              Vivian Edlund                    -    -    næste år
Jørgen L. Jørgensen indgår i bestyrelsen som afløser for den afgående formand.
Vivian Edlund ”rykker op” som 1. suppleant
Som ny 2. suppleant valgtes Per Eskildsen, Havklitvej 18
Revisor: A.C. Vejgaard modtog genvalg.
Som ny revisor valgtes: Kristian Toft, Vestklitvej 33