Nyheder

Virtuel infomøde 13. januar 2021

Link til mødereferat.

Høring 17.6.20

Indbydelser til virtuel høring.

Ide oplæg og klage aug. 19

Ide oplæg fra Sammenslutningen.

Klage afstend fra Sammenslutningen.

Klik på Link.

Presse meddelelse 30.6.19

26.03.2019

Link til annonce i Jyllands-Posten.

14. marts 2019

Link til seneste nyt.

9.2.19

Link til ny visualisering.

https://youtu.be/esjTMdnwiSc

Juli 18

Følgende er modtaget fra Sammenslutningen:

Visualisering Syd:

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Taksation

Læserbrev af Niels Rasmussen. 29.4.18

Læserbrev: Det er med stigende bekymring, at man åbner sin lokale avis og slår op på debatsiden. Hver dag er der nye læserbreve, der tilsammen tegner et billede af en høringsrunde for seks år siden om vindmølleprojektet Vesterhav Syd, som hverken demokratiet eller Ringkøbing-Skjern Kommune kan være bekendt.

Vi stillede under valgkampen vælgerne i udsigt, at der ville komme et skift til mere åbenhed i de politiske beslutninger og en anden forvaltningskultur end den, der tidligere herskede på rådhuset i Ringkøbing - også altså også i 2012, da høringsrunden blev gennemført.

Hvis høringsfasen er gennemført på et ufuldstændigt, forkert eller ulovligt grundlag, er vi efter min mening forpligtet til at omgøre vores tidligere beslutninger og gøre både energiministeren og andre relevante myndigheder opmærksom på dette.

Et umiddelbart billede af beslutningsprocessen er, at man har tænkt kortsigtet i en hurtig, økonomisk gevinst til Hvide Sande Havn og nogle af havnens operatører på bekostning af et af kommunens største aktiver, turismen, der hvert år tilfører kommunen mere værdi, end havnen nogensinde kommer til.

I første omgang anmoder jeg om, at borgmesteren iværksætter en tilbundsgående undersøgelse af, hvad der rent faktisk er foregået og herefter giver byrådet og borgerne en ordentlig og grundig redegørelse på et åbent byrådsmøde.

Jeg ser således frem til at få svar på blandt andet disse spørgsmål:

1. Hvor i styrelsesloven eller forvaltningsloven er der hjemmel til, at en kommunal ejet havn kan uddelegere sine høringsbeføjelser til et adhoc-udvalg med deltagelse af private virksomheder med åbenlyse, økonomiske interesser i, at høringen falder ud til deres fordel?

2. Hvem i det politiske system eller forvaltningen har i sin tid givet grønt lys for, at havnens ledelse/bestyrelse overgav sin høringsret til havnens aktører?

3. Hvorfor blev Ringkøbing Fjord Turisme fravalgt som høringsberettiget i det af havnen nedsatte udvalg til fordel for en af erhvervsforeningen Hvide Sande Service Group rekvireret udtalelse fra Holmsland Klit Turistforening, og hvorfor har Ringkøbing-Skjern Kommune i sin tid ikke medsendt samtlige høringssvar til de statslige myndigheder? Det er hævdet fra flere sider, at Ringkøbing-Skjern Kommune kun har vedlagt de høringssvar, der stemte overens med svaret fra Hvide Sande Havn, men at kritiske høringssvar fra blandt andet Turistforeningen, Søndervig Beboerforening, sammenslutningen af grundejerforeninger på Holmsland Klit og Danmarks Naturfredningsforening aldrig nåede hverken miljømyndighederne eller energiministerens bord.

4. Hvis dette er korrekt, bedes borgmesteren placere et ansvar for, at noget sådant er foregået, samt redegøre for, om der er andre og i så fald hvilke borgere, institutioner og foreninger, der er forbigået på samme måde?

5. Var det for at tækkes Vattenfall, at man indstillede en så kystnær placering, eller handler det om, at Hvide Sande Havn er for lille til de store skibe og specialfartøjer, der anvendes til etablering afhavmøller på dybt vand? Eller var det på baggrund af drøftelser med Sydvestjysk Fiskeriforening, som det fra flere sider hævdes?

6. I hvilket omfang er der fra RKSK leveret bidrag til udarbejdelsen af screeningsrapporten "Kystnære havmøller i Danmark - Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 km fra kysten oktober 2012 - Endelig rapport"? Der spørges særligt i forhold til udpegningen af screeningsområdet for Vesterhav Syd angivet på rapportens side 33, imens der flere steder i rapportens tekst anføres en afstandsangivelse på 20 kilometer, men intet i tekst om 10 kilometer.

7. Har det fra RKSK været bemærket, at der i screeningsrapporten "Kystnære havmøller i Danmark - Screening af havmølleplaceringer indenfor 20 kilometer fra kysten oktober 2012 - Endelig rapport" alene er anført, at forholdene om fiskeriet skal undersøges, men at turismen ikke er nævnt på side 33 om Vesterhav Syd, men for eksempel for Jammerbugt? Og at turisterhvervets brancheorganisationer som fx VisitDenmark eller udlejningsbureauernes brancheforening ikke fremgår af høringslisten (rapportens bilag 3)?

8. Hvad var baggrunden for, og lovligheden af, at RKSK d. 17/12-2013 stiftede aktieselskabet Vesterhav Syd A/S med RAH og den private erhvervsorganisation Hvide Sande Service Group som medstiftere, og at den kommunale Hvide Sande Havn efterfølgende indtrådte som aktionær i selskabet?

9. I hvilket omfang har RKSK og bestyrelsen hos Hvide Sande Havn været orienteret om, at havnedirektøren i en mail d. 25/4-2016 opfordrer medlemmerne af Hvide Sande Service Group til at indmelde sig i Ringkøbing Fjord Turisme og stemme til fordel for denne forenings formand, på foreningens efterfølgende ekstraordinære generalforsamling?

10. Jeg kan gennem dagspressen konstatere, at fødevareminister Esben Lunde Larsen på eget initiativ har medvirket i et møde med Vattenfall, angiveligt for at få møllerne fjernet fra den planlagte og meget kystnære placering. I hvilket omfang har Ringkøbing-Skjern Kommune haft kontakt til og bistået denne for sagen komplet uvedkommende minister?

Jeg ser frem til borgmesterens redegørelse på det kommende byrådsmøde, og som sagt på den del af mødet, der er åben for offentligheden.

Hvis høringsfasen er gennemført på et ufuldstændigt, forkert eller ulovligt grundlag, er vi efter min mening forpligtet til at omgøre vores tidligere beslutninger og gøre både energiministeren og andre relevante myndigheder opmærksom på dette.

https://dagbladetringskjern.dk/laeserbrev/Redegoerelse-omhoeringen-for-vindmoelleprojektet-Vesterhav-Syd/artikel/329055

Info fra Vattenfall 7.4.18

Hermed link til  oplysningerne fra Vattenfall´s infomøde. Placering – værditab m.m.

 

https://corporate.vattenfall.dk/vores-vindmoller-i-danmark/vindprojekter/vesterhav-syd/om-vesterhav-syd/varditab-og-koberet/

 

16-03-2018
Møde med Vattenfall for grundejere som har søgt erstatning.
Skærtorsdag 14,00 - 15,30 afholdes møde for de grundejere som har søgt erstatning i Klittens Menighedshus, Søndergade 2, 6960 Hvide Sande. Orientering om værditabsordning.
24-10-2017
Underskrifts indsamling
Hej Alle
Kystnære havvindmøller – Pænt Nej Tak!!!
I samarbejde med grundejere, grundejerforeninger, feriehusudlejere m.fl. fra andre områder ligeledes med igangværende eller potentielle projekter for kystnære havvindmøller opfordres hermed til en landsdækkende underskriftindsamling for at få vore politikere i tale.

Der er stadig tid til at revurdere et energiforlig.

Vi opfordrer til at man bakker op om dette initiativ og informerer jeres medlemmer og andre kontakter hurtigst muligt, medens finanslovsforhandlingerne endnu er igang.
Vedhæftet info/pressemeddelelse – dette kan også rundsendes til medlemmer og kontaktpersoner.
Link til web-siden: http://www.nej-til-kystnare-vindmoller.dk/

Ivan Laursen - Søndre Klegod Grundejerforening og medlem af forretningsudvalget er kontaktperson for vort område Vesterhav Syd.

Med venlig hilsen

Thue Amstrup-Jørgensen
Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit
Birkhøjen 52
DK-8382 Hinnerup
Tlf.nr. +45 23 73 47 60

Email: tajconsult@mail.dk
www.sam-grund-holmsland.dk
18-07-2017
Ansøgt erstatning
Liste over hvem der har ansøgt er offentlig og kan rekvireres hos:
crm@energinet.dk
30-05-2017
Seneste nyt
Hej Alle
 
Kystnære møller Vesterhav Syd
 
Hermed en opsummering af hvad der er foretaget i de seneste måneder i samarbejde  med STOPVesterhavSYD, Søndervig Beboerforening, Feriehusudlejerne i Søndervig m.fl..
Vi kan anbefale at man følger linkene under de enkelte afsnit.
 
Der er i januar 2017 fremsendt anke over etableringstilladelsen  til Energiklagenævnet -  det samme  har 300 grundejere og foreninger gjort. Energiklagenævnet mener det kun er Vattenfall, der er klageberettiget  og har derfor bedt de fleste om  yderligere begrundelse for deres anke!
Sammenslutningen m.fl.  har bl.a. afleveret yderligere materiale ultimo marts 2017.
Da der endnu ikke er medtaget en besvarelse fra Energiklagenævnet er der den 15.maj 2017 fremsendt en  rykker. Endnu ikke besvaret.
Link til dokument:
http://sam-grund-holmsland.dk/dokumenter/havmoeller/klage-2017-01-24.pdf  
 
Da der arbejdes  med  Vattenfall-projektet sideløbende, har vi udbedt os en vurdering fra folketingets ombudsmand.
Ombudsmanden kan desværre ikke gå ind i sagen før der ligger en kendelse  fra Energiklagenævnet!
Link  til dokument:
http://sam-grund-holmsland.dk/dokumenter/havmoeller/2017-03-20-Ombudsmand.pdf  
 
Sagen kører i ring.
 
Vattenfall skal under sit arbejde - iflg.  etableringstilladelsen  - selv sikre at VVM-redegørelsens anbefalinger overholdes.
Det ser  man efter vor opfattelse stort på ved at fastholde en placering af møllerne kun 4 km fra kysten og i en lang række over 15 km.
Dette og andre spørgsmål er sendt til besvarelse  i Energistyrelsen – vi har fået et for os utilfredsstillende svar!
Link til svar:
http://sam-grund-holmsland.dk/dokumenter/havmoeller/2017-05-FU-nergistyrelsens-svar-vedr-projektet-Vesterhav-Syd.pdf   
 
Vi har derfor medio maj 2017 fremsendt en række supplerende spørgsmål.
Link til dokument:
http://sam-grund-holmsland.dk/dokumenter/havmoeller/2017-05-FU-Kommentarer-til-Energistyrelsen.pdf
 
samt vedhæftede  visualiseringer:
http://sam-grund-holmsland.dk/dokumenter/havmoeller/2017-05-FU-Sammenlignende-visualiseringer.pdf  
 
450 grundejere har inden fristens udløb den 3, april 2017 fremsendt erstatningskrav efter værditabsordningen. Efter påskens  generalforsamlinger har yderligere 57 grundejere fremsendt ansøgning om  dispensation fra tidsfristen.
 
Beløbsstørrelsen for samtlige krav skønnes at ligge mellem 300 og 350 mill.  kr.
 
Iflg.  Energinet vil erstatningssagerne først blive behandlet af taksationskommissionen primo 2018 på grund af travlhed!!!
 
 
Med venlig hilsen
 
Thue Amstrup-Jørgensen
Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit
Birkhøjen 52

Åbent brev 20.4.17 fra Sammenslutningen

Hinnerup 20-04-2017

Aabent-brev-april-2017.docx

Åbent brev til partierne bag det politiske forlig om kystnære havmøller? Hvorfor bruge milliarder af skattefinansierede tilskudskroner på at ødelægge den jyske vestkyst med kystnære havmøller, når DONG nu har vist, at de kan producere havmøllestrøm uden tilskud i den tyske del af Nordsøen. Baggrund Torsdag den 17. november 2016 blev der indgået et historisk forlig på Christiansborg, hvor et bredt flertal vedtog at afskaffe PSO-afgiften og i stedet finansiere støtten til den grønne omstilling over Finansloven. Som en del af forliget aftalte det samme flertal, at de kystnære havmøller nu skulle gennemføres. Den smalle venstre regering med energiminister Lars Chr. Lilleholdt i spidsen havde ellers ihærdigt forsøgt at få stoppet ødelæggelserne af de danske kyster med den meget saglige begrundelse, at kystnære havmøller er for dyre og vil belaste samfundsøkonomien unødigt. Medvirkende til Regeringens holdning var også, at det var åbenlyst for alle og enhver, at priserne for havmøllestrøm var faldende, hvorfor det ville være fornuftigt at droppe de kystnære havmøller og så satse på fortsat udbygning af egentlige havmøller. Det politiske udgangspunkt Inden den endelige finalekamp (forhandlingerne) om PSO afgiften og de kystnære havmøller var den politiske stilling således: o Regeringen (=venstre), Dansk Folkeparti og Liberal Alliance var indstillet på at finde en løsning på PSO afgiften, men ønskede ikke de kystnære havmøller gennemført. o De konservative (Danmarks nye grønne parti!) havde fundet en ny ”grøn sag”. Kystnære havmøller blev gjort til en mærkesag for de konservative. o Socialdemokratiet var især fokuseret på de positive beskæftigelsesmæssige konsekvenser af kystnære havmøller. 6000 arbejdspladser. Et tal der senere måtte korrigeres til 6000 årsværk (personer i arbejde i et år) fordelt over 4 – 5 år. o Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti kunne ikke leve med, at man bryder et energipolitisk forlig, der er indgået så langt tilbage som i 2012, og hvor de kystnære havmøller indgår. Også selv om de økonomiske præmisser for forliget er afgørende ændret (=prisen på strøm fra havmøller er faldet drastisk!). Den grønne omstilling er en ”hellig ko” for de to partier, koste hvad det vil ! Og hvad blev så resultatet af forliget den 17. november 2016: o På de landsdækkende nyhedskanaler den 17. november 2016 sidst på dagen tonede partilederne for Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og De Konservative sig frem på skærmen (med de øvrige ”tabende partier” i baggrunden) og kunne – nærmest euforisk – meddele den danske befolkning, at nu skulle de kystnære havmøller gennemføres. Ingen slinger i valsen, når der tales grøn omstilling! Tilskud til de kystnære havmøller skal fremover – i lighed med øvrige udgifter til den grønne omstilling - afholdes under Finansloven (=alle skatteydere betaler!). Og hvor er vi sidst i april måned 2017 5 måneder efter det historiske forlig på Christiansborg, der bl.a. omhandler gennemførelse af de kystnære havmøller, er status nu således: o Forliget om de kystnære havmøller (Vesterhav Syd og Vesterhav Nord med samlet effekt 350 Mwatt) koster de danske skatteydere i størrelsesordenen 3 – 4 mia. kr.(med nuværende strømpriser), fordelt over de kommende 11- 12 år (perioden hvor der ydes tilskud til strømproduktionen). o Som – klogelig - forudset af energiminister Lars Chr. Lilleholdt er priserne på havmøllestrøm faldet drastisk og – måske – mere end ventet. o Således har DONG (vores danske energiselskab!) netop vundet 2 udbud i den tyske del af Nordsøen, hvor de har tilbudt at stille havmøller op uden tilskud (= afregning af el til markedspris for konventionel fremstillet el!). Konklusion: o Som almindelig borger i et samfund, hvor den offentlige økonomi er under stærkt pres, er det tankevækkende – og dybt bekymrende - at partipolitiske mærkesager, som den grønne omstilling, kan overtrumfe almindelig sund økonomisk fornuft. o Det giver ikke mening i det nuværende marked for havmøllestrøm at bruge milliarder af skatteyder finansierede kroner på, at Vattenfall med Folketingsflertallets velsignelse ødelægger nogle af landets allermest attraktive kystområder. o Det lokale turisterhverv (alle de store sommerhusudlejningsbureauer og områdets største campingplads) er dybt bekymret over konsekvenserne for turisterhvervet på Holmslands Klit. o Udviklingen har vist, at det er billigere at producere strøm i store havmølleparker langt fra land end i mindre kystnære havmølleparker. o Den beskæftigelsesmæssige effekt og CO2 reduktionen er uændret ved at rykke de kystnære møller længere ud i ”rigtige” havmølleparker. o Kystnære havmøller har udløst massive krav fra berørte lodsejere om erstatning efter værditabsordningen i loven om vedvarende energi. De kystnære havmøller er ikke opsat endnu. Derfor denne opfordring til Folketingsflertallet før det er for sent: Spar de danske skatteydere for en unødig udgift på flere milliarder kr. og undgå ødelæggelse af nogle af de allermest attraktive kyststrækninger i Danmark. Det er nu der skal handles!!!

Venlig hilsen Thue Amstrup-Jørgensen Birkhøjen 52, 8382 Hinnerup På vegne af: Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit Thue Amstrup-Jørgensen – tlf.: 23734760 – email.: tajconsult@mail.dk Foreningen StopVesterhavSyd Preben Greibe tlf.: 23717884 email: greibe@mail.tele.dk Søndervig Beboerforening Ellen Marie Vestergaard – tlf.: 22733858 – email.: emvestergaard@os.dk Feriehusudlejningsbureauer i Søndervig Kartsen Fyhn tlf.: 20324695 - email.: karsten.fyhn@danwest.dk

Kopi: Medierne.

Erstatning ansøgning

En række grundejere har haft problemer  med at indgive deres krav via taksationsmyndighedens web-sidewww.taksationsmyndigheden.dk og har ikke fået bekræftelse på  modtagelsen.

Alternativt kan der fremsendes krav via mail  -  fo@energinet.dk med  angivelse af de oplysninger der  kræves i vedhæftede anmeldelsesblanket eller et vedhæftet notat med oplysninger og krav.

Husk venligst at bede om bekræftelse af modtagelsen. Husk også indbetalingen med angivelse matrikel.nr. og vedr.  VesterhavSyd.

 

 

Med venlig hilsen

 

Thue Amstrup-Jørgensen

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit

Birkhøjen 52

DK-8382 Hinnerup

Infomøde 28.3.17

Debatten om de kystnære vindmøller nærmer sig efterhånden orkanstyrke.

Derfor vil en mild brise af argumenter være på sin plads, hvilket du kan opleve tirsdag 28. marts klokken 19.00 på Beach Bowl, Lodbergsvej 36, Søndervig Her vil formanden for Akademiraadets Landskabsudvalg, Hanne Bat Finke sætte ord på den æstetiske og landskabsmæssige betydning samt vor urtids arv: Det jomfruelige hav og den fredfyldte udsigt. Velkommen til en aften til tanke og eftertanke og debat! Gratis adgang, men da der serveres kaffe og kringle er tilmelding nødvendig på: brainstorm@os.dk eller mobil 2460 9702 senest 23. marts klokken 12.00! Arrangør: Udlejningsbureauerne af fritidshuse